Datum: 10-08-2020 - 07:18
12
jul
'20
Nieuwsbrief St. Huurdersbelangen (HBNZ) voor huurders Woningstichting Padua in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuwsbrief St. Huurdersbelangen (HBNZ) voor huurders Woningstichting Padua.

De laatste nieuwsbrief Stichting Huurdersbelangen (HBNZ) dateert van al weer van bijna een jaar geleden. Door de coronaperikelen heeft de nu voorliggende nieuwsbrief wat vertraging opgelopen. Hopelijk bent u de crisis goed doorgekomen. Gelukkig gaat alles weer een klein beetje zijn normale gang en hopelijk komt er geen tweede golf. Wij hebben in de tussentijd niet stil gezeten...

veel vergaderd en overleg gehad, meestal virtueel, dat was best wel even wennen!

Enquête
Zoals al eerder afgesproken wordt er door HBNZ een digitale enquête onder zijn achterban gehouden, oorspronkelijk was de bedoeling om deze in combinatie met de enquête van Woningstichting Sint Antonius van Padua te houden, maar dat sloot niet helemaal op elkaar aan. De enquête is in samenwerking met Adviesbureau van Companen (een adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving) opgesteld en heeft u inmiddels ontvangen. 

De punten waar u op kunt regeren zijn onder meer, bewonersparticipatie, energietransitie, leefbaarheid (de wijkschouw) en de achterbanbijeenkomst. Bent u niet in het bezit van een computer of internet dan kunnen wij u helpen met een papieren exemplaar, neem in dat geval even contact met ons op, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0622559225

Ondernemingsplan
De afgelopen maanden heeft de Woningstichting Sint Antonius van Padua hard gewerkt aan het opstellen van een ondernemingsplan voor de Woningstichting Sint Antonius van Padua voor de komende jaren. HBNZ heeft hier een actieve rol in gespeeld. Wij zijn bij alle stappen betrokken geweest en hebben ook punten aangedragen ter verbetering van het plan. Zo hebben wij met name ingezet op het zo concreet mogelijk maken van de acties zodat die ook goed gevolgd kunnen worden. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de formulering van de visie aangepast is.

Het ondernemingsplan is in middels goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en in werking gesteld, nadat wij net als de OR van de Woningstichting Sint Antonius van Padua, hier een positief advies op gegeven hebben. In september is een strategie dag gepland om een eerste aanzet te geven tot verdere uitwerking van de uitgangspunten van het ondernemingsplan, hierbij zijn aanwezig HBNZ, de RvC, de OR en het MT. Zo wordt het plan steeds verder concreet gemaakt.

Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen van Sint Antonius van Padua bestaat uit vijf leden. Twee van de commissarissen worden op voordracht van HBNZ gekozen. Een van hen, Steffen Ruigrok, is in januari 2021 aftredend. We zijn inmiddels gestart met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe commissaris, in diverse media heeft een advertentie gestaan waarop gereageerd kon worden.

Maar liefst 31 kandidaten hadden zich aangemeld, waar inmiddels 4 kandidaten uit geselecteerd zijn en waar eind augustus gesprekken mee gevoerd zullen gaan worden, aan het eind van dit jaar zal na het volgen van allerlei (o.a. wettelijke) procedures de nieuwe commissaris benoemd gaan worden.

De definitieve voordracht geschiedt door HBNZ waarna de RvC accordeert. Bij onze voordracht letten wij met name goed op het profiel van de commissaris. Hij of zij moet goed in staat zijn om het huurdersbelang goed te vertegenwoordigen. Daarnaast letten wij op diens persoonlijkheid. Het moet een persoon zijn die gemakkelijk te benaderen moet zijn en die ook in een dorpse setting past.

De selectiecommissie bestaat uit Jan Roos en Sjaak Geerlings namens HBNZ, Ron Nulkes en Connie Heemskerk namens de RvC met ondersteuning van Marije Pruis als bestuurssecretaris. Over de RvC kunt u meer lezen op de website, klik hier.

Overleg Gemeente
Dit jaar wordt er 4 keer overleg gevoerd tussen de Gemeente Noordwijk, de Woningstichting Sint Antonius van Padua en HBNZ, dit noemen wij het Tripartite overleg. Dit is een overlegvorm die voortvloeit uit de overlegwet en die regelt dat genoemde partijen volwaardig met elkaar om de tafel gaan.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere, de Woonvisie, nieuwbouwplannen, de prestatieafspraken, de wijkschouw, wonen met zorg, duurzaamheid enz. Hadden wij voorheen te maken met Dennis Salman als wethouder, is dat nu door de recente wijzigingen Theo Alkemade geworden die de portefeuille van Dennis Salman heeft overgenomen.

Wethouder Sjaak van den Berg blijft aanschuiven voor duurzaamheid. Tevens is hij kernwethouder voor Noordwijkerhout en is hij ook betrokken bij het opzetten van nieuwe bouwstromen.

Wijkschouw
De bedoeling is dat we in de tweede helft van 2020 gaan starten met de wijkschouw, eerst in Zeeburg. Vertegenwoordigers van de gemeente bijvoorbeeld de wijkregisseur, de woningstichting, de politie, HBNZ en de bewoners, maken een rondje door de wijk en kijken of er problemen of verbeteringen zijn ten aanzien van de leefbaarheid, veiligheid, etc.

Hiervan wordt verslag gemaakt en er worden prioriteiten gesteld. Er is budget om eventuele aanpassingen of verbeteringen op te pakken. In de enquête vindt u hier meer over. Heeft u interesse om hierin mee te doen of heeft u andere belangrijke punten die van belang zijn in uw wijk neem dan contact met ons op.

Achterbanvergadering
Zoals afgesproken willen we aan het eind van het jaar nog een achterban bijeenkomst houden, mocht dat door de corona maatregelen niet kunnen, dan schuiven we dat door naar een later tijdstip. Voor de locatie hebben we gekozen voor De Duinpan. Zie ook de enquête.

Bewonerscommissies en Activiteiten commissies.
De Bewonerscommissie Robijnstaete i.o. heeft om diverse redenen geen consensus met AvP kunnen bereiken over een definitieve status, dat vinden wij heel jammer en hopen dat dat nog een keer ten goede keert. Er worden echter wel allerlei activiteiten georganiseerd, zoals jeu de boules etc. ook worden in Robijnstaete Zuid regelmatig activiteiten georganiseerd door een activiteitencommissie onder leiding van Ida Roos, waarbij ook veel aandacht wordt geschonken aan de oudere medebewoners.

De bewonerscommissie van Puyckendam is onder de bezielende leiding van Jan van Gijlswijk volop in overleg met Sint Antonius van Padua over de definitieve status. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Wij merken dat nog meer bewoners een bijdrage zouden willen leveren aan prettig wonen, maar dat niet altijd via een formele commissie willen doen.

Daarom besteden we hier aandacht aan in onze enquête. Informele vormen van participatie zijn net zo belangrijk als formele vormen. In de complexen Forum, Akelei, Clemenshof en zoals gezegd Robijnstaete zijn activiteitencommissies werkzaam.

Nieuwbouw
Eindelijk wordt er weer gebouwd, op de Bavo en hopelijk op korte termijn in De Zilk en de Schippersvaartweg. 14 juli beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan van het Zilt. Verwacht wordt dat dit als hamerstuk behandeld wordt. Inmiddels is bekend dat de Raad van State de bezwaren van omwonenden tegen het plan aan de Schippersvaartweg heeft afgewezen.

Zoals u in de media al heeft kunnen lezen zijn er ontwikkelingen gaande voor tijdelijke woningen op de voormalige locatie De Zeestroom aan de Hoogstraat. Kortom, we zijn weer volop bezig.

Meer informatie vindt u op de volgende links,
https://www.ws-padua.nl/bestanden/Nieuwsbrief_Padua_Juni_2020.pdf  
https://www.ws-padua.nl/nieuws/bouw-45-wooneenheden-aan-de-schippersvaartweg 
https://www.ws-padua.nl/Meer-informatie/Algemene-informatie/Nieuwbouwprojecten 

Website HBNZ
Op onze website http://www.hbnz.nl vindt u verdere informatie over HBNZ en links naar belangrijke andere websites.

Klachtencommissie
Heeft u een klacht en komt u er met de Woningstichting niet uit dan kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie, nadere verwijzing hiernaar vindt u op de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua, klik hier.

Bestuur
Ons bestuur bestaat op dit moment uit 4 bestuursleden en wij zoeken nog 1 of 2 bestuursleden (eventueel specifiek op een onderwerp), een heel interessante job! Zie ook de enquête. Heeft u interesse of vragen hierover dan kunt u mij mailen.

Vakantie
Misschien heeft u al vakantie, blijft u thuis, in Nederland of toch naar het buitenland, wat u ook doet een fijne vakantie toegewenst. Heeft u opmerkingen, vragen of tips dan kunt u ons altijd benaderen via onderstaand E-mailadres. Tenslotte wens ik u het allerbeste, en een mooie zomer!

Namens het bestuur van HBNZ,

Sjaak Geerlings
Voorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.