Datum: 16-08-2022 - 20:54
09
jul
'20
Verslag gemeenteraadsvergadering met o.a. 13 moties en Perspectiefnota 2021 – 2024.
Geschreven door Griffie Gemeenteraad

Verslag gemeenteraadsvergadering met o.a. 13 moties en Perspectiefnota 2021-2024.

Woensdag 8 juli 2020 was er een digitale raadsvergadering. De raad debatteerde over verschillende stukken. Waaronder de Perspectiefnota 2021 – 2024. Alle partijen lieten goed zien wat zij belangrijk vinden voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Betere dienstverlening. Samenwerken met inwoners en ondernemers en bouwen aan een fijn Noordwijk stonden voorop....

 

Moties
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2021-2024 dienden de fracties veel moties in. 13 in totaal. Ze gebruikten zo het debat om voor hun belangrijke punten voor het voetlicht te brengen en binnen te halen. Dat lukte niet met alles. De CDA-motie van Jordy de Mooij over het instellen van een nachtbus haalde het niet. D66 vroeg aandacht voor het verbeteren van het openbaar vervoer en zag de eigen motie wel beloond.

Op naar de begroting
De gemeenteraad debatteerde grondig over de Perspectiefnota 2021-2024. Er was waardering voor het beleidsstuk waarmee het college richting geeft aan de begroting van 2021. Dit belangrijke document zal de gemeenteraad in november behandelen. Daar staan dan ook de ‘moties’ in en de bedragen die ervoor uitgetrokken worden.

Positief financieel perspectief
Er is geld voor nieuw beleid. Bijna 500.000 euro. De Perspectiefnota 2021-2024 schetst een positief financieel perspectief. In tegenstelling tot veel gemeenten. Dat is bijzonder, zo hield de wethouder Financiën de raad voor. De raad telde die zegening. Maar alle raadsleden beseften wel dat Noordwijk wel voorzichtig moet zijn met de ‘uitgaven’, gegeven de impact van corona en de verwachte herverdeling van het gemeentefonds die voor de kleinere gemeente negatieve gevolgen kan hebben. De Perspectiefnota werd met 21 stemmen voor – 6 stemmen tegen aangenomen. De oppositie vond het een te weinig ambitieus stuk. Te vlak. Niet toekomend aan de grote behoefte aan betaalbare woningen. Te weinig over de grote thematieken.

Aangenomen moties
* motie Lijst Salman Noordwijk om te onderzoeken of het zinvol is buurtsportcoaching te combineren met lifestylecoaching.
* effectief OV NU! Motie D66 om het openbaar vervoer van en naar gemeente oordwijk te verbeteren onder meer door te werken met richtlijnen voor ritten.
* motie VVD Noordwijk om de duidelijkheid van het beleid, de keuzen en de resultaten te verbeteren door de collegespeerpunten meer te concretiseren.
* motie VVD Noordwijk om de vorming nieuwe wijkverenigingen in gemeente te stimuleren en met de wijkverenigingen de wijken veilig en mooi maken.
* motie VVD Noordwijk om een brede inventarisatie uit te voeren naar wat ondernemers in de gemeente willen en nodig hebben om zo te komen tot gerichte aanpakken
* motie CDA om met inwoners te kijken waar er een tekort is aan kinderspeelvoorzieningen en een oproep om, als dit uit het onderzoek blijkt zo snel mogelijk een speelvoorziening aan te leggen.

Unaniem
Geen unanieme instemming dus bij het uiteindelijke raadsoordeel over de perspectiefnota. Dat was anders bij de Jaarrekening 2019 en het Boek Grondbedrijf 2020. Beide stukken stelde de raad unaniem vast. Er was waardering voor de duidelijkheid van de stukken.

Enkele zorgpunten die tijdens het debat genoemd werden:
* afkalven van de eigenvermogenspositie van de gemeente (Eric Berg Lijst Salman Noordwijk)
* onderbesteding op sociale zaken waardoor geld blijft liggen dat voor jonggehandicapten is bedoeld (Jan Janson PvdA)
* kostenontwikkeling van projecten (Peter van Bockhoven Lijst Salman Noordwijk)
* verder doorpakken op het duidelijk maken en concretiseren van wat de gemeente doet (Bas Knap VVD Noordwijk)

Wethouder Financiën, Roberto ter Hark, gaf aan verder te werken aan de verbetering van de planning-en-controlcyclus en het duidelijker maken wat de gemeente wil bereiken voor de inwoners. “De eigen vermogenspositie is natuurlijk belangrijk, maar die zegt niet zo veel”, betoogde hij, Veel interessanter is waarom dat is afgenomen. De achterliggende reden .“We doen alles op basis van onze begroting, de baten en lasten en met onze keuzes…”

Wethouder Sjaak van Berg bedankte voor het akkoord van alle fracties op het. Boek Grondbedrijf. Hij stelde een verklarende raadssessie in het vooruitzicht over de manier van rapporteren. Hoe dat gaat. Wat er dan staat. Dan ook aandacht voor de oplopende projectkosten

Voorjaarsnota
Ook de Voorjaarsnota werd unaniem aangenomen. Er was waardering voor de ingezette verbetering. De gemeenteraad ziet daardoor beter wat het beleid beoogt. Of het resultaat bereikt wordt. De ‘stoplichten’ die het aangeven krijgen veel waardering. Rood, oranje, groen. Met die bekende stoplichtkleuren wordt aangeven wat de vorderingen zijn.

Ook tijdens het debat over de Voorjaarsnota brachten de raadsleden hun punten sterk naar voren. Dat varieerde van een oproep tot het planten van meer groen in en rondom de kernen Noordwijkerhout en De Zilk tot het nog concreter maken wat de beleidsvoornemens zijn en meer samenhang in de nota’s waarin je vooruit kijkt en in de nota’s waarop je terugkijkt. Van het beter in beeld brengen van de risico’s van het veranderende klimaat voor het woongenot van inwoners en de economie tot een betere mobiliteit en ontsluiting van Noordwijk.

Wethouder Financiën, Roberto ter Hark, dankte de raad voor de steun en zegde de ingezette verbetering van de planning en controlcyclus door te zetten. Hoe de ‘stoplicht-methodiek’ verbeterd kan worden zal hij verder bespreken met de auditcommissie

Wethouder Zorg, Dennis Salman, gaf aan dat hij in overleg is over het Prinsenhof en stelde een leerlingenprognose in het vooruitzicht die belangrijk is bij het bepalen van de toekomstige ontwikkelingen. Ook meldde hij dat het weer goed gaat met het leerlingenvervoer gaat weer goed ‘Op dit moment zijn er bijna geen klachten.

Wethouder Sjaak van den Berg meldde dat er snel duidelijkheid komt over de De Schelft. Later dit jaar komt het college met een voorstel. Hij gaf aan dat er geld is voor nieuw groen. Het is een traject dat over langere tijd is uitgesmeerd. “Want als je dat allemaal in een keer wilt realiseren dan ben je erg veel geld kwijt”.

Wethouder Theo Alkemade kon zich goed vinden in de oproep om scherp te sturen de kwaliteitsverbetering van de Omgevingsdienst West-Holland. Dat is ‘work in progress’ meldde hij.

Terugkijken
U kunt de debatraad en de besluitvormende raad terugkijken.