Datum: 18-01-2022 - 18:03
09
jul
'20
Perspectiefnota 2021 - 2024 laat een sluitende begroting met een waarschuwing zien in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Gemeenteraad roept college op om zich in te zetten voor de komst van meer wijkverenigingen.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 juli werd het raadsvoorstel behandeld waarbij het college aan de gemeenteraad vroeg om in te stemmen met de ‘Perspectiefnota 2021 - 2024’. In de perspectiefnota (voorjaarsnota) wordt op hoofdlijnen bepaald wat de koers voor de komende jaren is en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. De Perspectiefnota beoogt om...

in een vroegtijdig stadium de raad te informeren over de gemeentelijke financiën en de te verwachten begroting 2021 – 2024. Klik hier voor het raadsvoorstel welke tijdens de raadsvergadering met 21 stemmen voor en 6 tegen (GroenLinks, PUUR, PvdA) werd aangenomen.

De fracties van VVD, DOEN! en Bruisend Noordwijk brachten bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie in stemming, die het college oproept om zich in te zetten voor de komst van meer wijkverenigingen in de gemeente Noordwijk. Deze motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad met 19 stemmen voor en 8 tegen (CDA, GroenLinks, Lijst Salman (1)) ook aangenomen.

Motie VVD, DOEN!, Bruisend Noordwijk: 
De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 8 juli 2020. Gezien de beraadslaging van het raadsvoorstel Perspectiefnota 2021.

Constaterende dat:
* Veilige buurten in de Perspectiefnota 2021 is geformuleerd als één van de tot de collegeagenda behorende speerpunten.

Overwegende dat:
* Naast veiligheid ook woongenot in den brede door de gemeente bevorderd dient te worden.
* In de oude gemeente Noordwijk veel wijken een wijkvereniging kennen, terwijl dit in de woonkernen Noordwijkerhout en De Zilk niet vanzelfsprekend is;
* De aanwezigheid van wijkverenigingen kan bijdragen aan het bevorderen van de veiligheid, het tegengaan van overlast en het in de breedste zin verbeteren van het woongenot van onze inwoners.
* Slimme samenwerking met wijkverenigingen voorts de verbondenheid van de gemeente en inwoners verder kan versterken, de zichtbaarheid van de gemeente kan vergroten, als ook bijdraagt aan de gemeentelijke participatiedoelstelling met betrekking tot zowel inwoners- als overheidsparticipatie. 
* Wijkverenigingen een nuttig aanspreekpunt en goede samenwerkingspartner voor de gemeente kunnen zijn voor een groot aantal aangelegenheden.
* Het derhalve wenselijk is dat in alle wijken in de gemeente Noordwijk een wijkvereniging actief is en dat de gemeente deze doelstelling proactief tracht te bereiken.

Roept het college van B&W van de gemeente Noordwijk op:
* Te inventariseren in welke wijken nog geen wijkvereniging bestaat.
* In deze wijken, bijvoorbeeld middels een laagdrempelige en duurzame flyeractie, enthousiaste bewoners uit te nodigen mee te denken over hoe vorm te geven aan een bij de wijk passende wijkvereniging.
* Dit proces actief te begeleiden en (financiële) drempels zoveel mogelijk weg te nemen (te denken valt aan oprichtingskosten etc).
* Zodra alle wijken een wijkvereniging kennen actief wijkgericht beleid te voeren en hieromtrent de raad een voorstel te doen toekomen waaruit inzichtelijk wordt op welke wijze het college dit vorm wenst te geven en welke financiële ruimte het college daartoe structureel nodig acht.
* Hiertoe een budget van circa 10.000 euro te benutten uit het begrotingsresultaat 2019.

Motie
Bas Knapp > VVD

Astrid Warmerdam > DOEN!
Jaap de Moor > Bruisend Noordwijk