Datum: 27-10-2021 - 19:34
09
jul
'20
Perspectiefnota 2021 - 2024 laat een sluitende begroting met een waarschuwing zien in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraad roept college op om schrijnend tekort aan speelplaatsen voor de jeugd aan te pakken.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 juli werd het raadsvoorstel behandeld waarbij het college aan de gemeenteraad vroeg om in te stemmen met de ‘Perspectiefnota 2021 - 2024’. In de perspectiefnota (voorjaarsnota) wordt op hoofdlijnen bepaald wat de koers voor de komende jaren is en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. De Perspectiefnota beoogt om...

in een vroegtijdig stadium de raad te informeren over de gemeentelijke financiën en de te verwachten begroting 2021 – 2024. Klik hier voor het raadsvoorstel welke tijdens de raadsvergadering met 21 stemmen voor en 6 tegen (GroenLinks, PUUR, PvdA) werd aangenomen.

De fractie van het CDA bracht bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie in stemming over het schrijnend tekort aan speelplaatsen in Noordwijk en Noordwijkerhout en deze werd door een meerderheid van de gemeenteraad met 16 stemmen voor en 11 tegen (Bruisend Noordwijk, D66, DOEN, Lijst Salman (3), VVD) ook aangenomen.


Motie CDA speelplaatsen.
De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 8 juli 2020. Gezien de beraadslaging van het raadsvoorstel Perspectiefnota 2021.

Constaterende dat:
* Er voor 2021 en de jaren daarna ruimte is voor nieuw beleid.

Overwegende dat:
* Er in oude kern van Noordwijk binnen, het oude zeedorp en de oude kern van Noordwijkerhout (Victor en Jambuurt) een schrijnend tekort is aan speelplaatsen voor de jeugd van 2 tot 8 jaar en speelplaatsen voor de jeugd van 8 jaar en ouder. Dit in tegenstelling in de Zilk waar de vrijwilligers van de speeltuinvereniging een perfect onderhouden speeltuin hebben, het kunstgrasvoetbalveld Van Nispen vrij toegankelijk is voor de jeugd en ook de Egelantierschool een vrij toegankelijke speelplaats hebben met veel speeltoestellen.

Van mening dat:
* Er een onderzoek gestart moet worden waar de jeugd geen voldoende speelvoorzieningen;
* De jeugd zich onbekommerd moet kunnen ontwikkelen in creatieve speel mogelijkheden;
* De ouders niet altijd de gelegenheid hebben om met hun kinderen iedere dag er op uit te trekken (was in het verleden ook niet het geval);
* Dat er woonblokken zijn waar alleen oog was voor wonen en parkeren en niet voor het welzijn van onze toekomst;
* Het wel degelijk mogelijk is tegen een relatief kleine investering. Zie als voorbeeld de Zilk;
* Dat hier snel en adequaat op geanticipeerd dient te worden om een leefbaar dorp te houden;
* Dat we als ‘ouderen’ verplicht zijn aan de toekomst (kinderen) van ons dorp te denken en daar onze verantwoordelijkheid in te nemen.

Verzoekt het college van B&W van de gemeente Noordwijk:
* Op korte termijn een onderzoek te starten waar niet voldoende speelgelegenheid is voor genoemde leeftijdsjeugd.
* Daar in de begroting 2021 e.v. een budget voor de reserveren die realistisch om het tekort in maximaal 2 jaar in te kunnen lopen.

Motie
Jos Beugelsdijk

Fractie CDA