Datum: 15-08-2020 - 18:51
08
jul
'20
Onderzoek 'Hoe veilig is Noordwijk?': Inwoners ervaren minder overlast en onveiligheid.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Onderzoek 'Hoe veilig is Noordwijk?': Inwoners ervaren minder overlast en onveiligheid.

In het Rondetafelgesprek van dinsdagavond 7 juli stond het onderwerp 'Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024' op de agenda, die in het najaar van 2020 wordt vastgesteld. De aanwezige fracties konden op deze vergadering hun mening geven op de mogelijke prioriteiten van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren in de gemeente Noordwijk. Deze prioriteiten zijn: 1: Veilig uitgaan, evenementen en toerisme...

2: Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid, 3: Jeugd en veiligheid 4: Ondermijning. In het op deze avond gepresenteerde rapport 'Hoe veilig is Noordwijk?' kwam in het algemeen naar voren dat de cijfers en het gevoel van de inwoners laat zien dat men in het algemeen minder overlast en onveiligheid ervaren in onze gemeente dan in 2017. Met de cijfers in de 'Veiligheidsmonitor van 2019' (dit onderzoek is iedere twee jaar) zitten we als gemeente ook onder het landelijke en regio/streek gemiddelde.

De politiecijfers in vergelijking met 2017 dalen op de meeste vlakken ook, er worden alleen meer incidenten met bedreigingen, overlast van personen met verward gedrag en overlast van de jeugd gemeld. Burgemeester Wendy Verkleij gaf aan, op vragen van verschillende fracties, hier meer aandacht voor te geven.

Samenvatting rapport 'Hoe veilig is Noordwijk?'. (Klik hier voor het volledige rapport I&O Research)
Over het geheel genomen is de leefbaarheid en veiligheid in Noordwijk in 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017. Per thema is er hooguit één aspect met een significant positieve of negatieve ontwikkeling. Hiervan zijn er twee positief (afname respectloos gedrag, toename tevredenheid over functioneren politie in de buurt) en één negatief (toename in cybercrime). Een bijzondere situatie is overlast in de buurt: de totale overlast is significant afgenomen, hoewel de ontwikkelingen binnen de verschillende vormen van overlast niet significant zijn.

Leefbaarheid woonomgeving.
De sociale cohesie wordt in Noordwijk iets beter beoordeeld ten opzichte van het District Leiden Bollenstreek, de Veiligheidsregio Hollands Midden en het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de referentiegebieden zijn inwoners van Noordwijk positiever over de ontwikkeling van de buurt.

Slechts negen procent vindt dat de ontwikkeling van de woonbuurt in de afgelopen twaalf maanden is achteruitgegaan. Dit percentage is lager dan in de Veiligheidsregio en het landelijk gemiddelde. Ook beoordelen de inwoners van Noordwijk het functioneren van de gemeente op de aanpak leefbaarheid en veiligheid positiever dan het landelijk gemiddelde.

Overlast in de buurt.
Inwoners van Noordwijk ervaren minder sociale overlast dan in de referentiegebieden en het landelijk gemiddelde. Ook wordt er in Noordwijk minder verkeersoverlast ervaren, maar inwoners van Noordwijk geven wel vaker dan in 2017 aan, dat te hard rijden in de buurt wel eens voorkomt. Daarnaast wordt er minder hinder van horecagelegenheden ervaren dan in 2017. Inwoners van Noordwijk zien graag dat te hard rijden als eerste wordt aangepakt.

Veiligheidsbeleving:
Inwoners van Noordwijk hebben minder vaak het idee dat criminaliteit plaatsvindt in de buurt dan gemiddeld in Nederland. Verder verschilt de beoordeling van de veiligheid in de buurt op de meeste onderdelen niet of nauwelijks van de referentiegebieden. Wel voelen inwoners van Noordwijk zich minder vaak onveilig in het algemeen dan in de referentiegebieden en gemiddeld in Nederland.

Slachtofferschap:
Het aantal slachtoffers in Noordwijk voor de vier hoofdtypen criminaliteit wijkt niet af ten opzichte van de referentiegebieden en het landelijk gemiddelde. Wel zien we dat inwoners van Noordwijk vaker dan in 2017 slachtoffer zijn geworden van cybercrime. Zij werden vaker slachtoffer van pesten en identiteitsfraude via internet.

Preventie:
In Noordwijk neemt men evenveel sociopreventieve en technopreventieve maatregelen om criminaliteit te voorkomen als in de referentiegebieden en gemiddeld in Nederland. Ten opzichte van 2017 hebben inwoners van Noordwijk vaker (rol)luiken voor ramen en/of deuren. Een derde van de inwoners is bekend met de aanwezigheid van Whatsapp-buurtpreventie. Dit aandeel ligt lager dan gemiddeld in Nederland.

Contact burgers en politie:
Twaalf procent van de inwoners had contact met de politie in de eigen buurt. Dit percentage ligt onder het landelijk gemiddelde. Een kwart van de inwoners, die ontevreden waren over het contact met de politie, waren ontevreden omdat problemen onopgelost bleven.

Dit aandeel ligt lager dan in de referentiegebieden en het gemiddelde in Nederland, wat positief te noemen is. Ruim een derde van de inwoners van Noordwijk is tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen. Dit aandeel ligt lager dan in het district en de Veiligheidsregio.

De cijfers in de Veiligheidsmonitor 2019 van Noordwijkerhout en De Zilk zijn samengevoegd, nog een gevolg van de fusie. Klik hier voor het volledige rapport I&O Research.

Hieronder kunt u de twee algemene onderzoekcijfers bekijken.