Datum: 15-08-2020 - 19:00
05
jul
'20
College beantwoordt vragen GroenLinks over: controle op energiebesparingsplicht voor bedrijven in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk.
Geschreven door GroenLinks

College beantwoordt vragen GroenLinks over: controle op energiebesparingsplicht voor bedrijven.

De fractie van GroenLinks heeft vragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van het artikel ‘Controle op verplichte energiebesparing bij bedrijven is onder de maat’, verschenen in het Leidsch dagblad. Het artikel betreft een verslag over een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg naar het toezicht op het nakomen van de energiebesparingsplicht van bedrijven....

Dit toezicht is door genoemde gemeenten uitbesteed aan onder andere de Omgevingsdienst West Holland. De conclusie van het onderzoek is dat dit toezicht op meerdere onderdelen tekortschiet. De vragen van GroenLinks zijn onlangs beantwoordt door het college van  B&W.

Vragen GroenLinks:

Vraag 1.
Heeft het college kennisgenomen van dit onderzoek?  

Het college weet, dankzij het bovengenoemde artikel, van het bestaan van dit onderzoek, maar is niet bekend met de exacte inhoud van dit onderzoek.

Vraag 2.
Hoe is het toezicht op het nakomen van de energiebesparingsplicht in de gemeente Noordwijk geregeld?

In de gemeente Noordwijk is dit toezicht belegd bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

Vraag 3.
Heeft de gemeente inzicht in welke Noordwijkse bedrijven, instellingen en organisaties de energiebesparingsplicht geldt? Zo nee: welke mogelijkheden ziet het college om dit inzicht te verbeteren?

De gemeente heeft hier geen direct inzicht in. Op dit moment hebben 191 bedrijven zich bij het eloket van RVO geregistreerd met hun maatregelen. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven bekend die onder deze verplichting vallen die zich nog niet gemeld hebben.

Recentelijk heeft de omgevingsdienst deze bedrijven aangeschreven. Voor de gemeente Noordwijk gaat het hier om 50 bedrijven. Echter, theoretische berekeningen geven aan dat voor in totaal zo'n 300 bedrijven in Noordwijk deze verplichting geldt. Daarvan zijn er nu totaal 241 bekend.

De mogelijk nog 'missende' bedrijven zijn moeilijk te traceren aangezien de gemeente niet de beschikking heeft (en krijgt) over cijfers ten aanzien van energieverbruik van individuele aansluitingen. Nadat nieuwe tools ter beschikking komen om beter het energieverbruik van bedrijven te voorspellen zal een actieplan voor deze laatste categorie worden opgesteld.

Vraag 4.
Wordt door alle bedrijven en instellingen waarvoor de energiebesparingsplicht van toepassing is aan de eisen voldaan? Zo nee: welke stappen is het college van plan te ondernemen die leiden tot het beter nakomen van de energiebesparingsplicht?

De bedrijven voor wie de energiebesparingsplicht zou kunnen gelden, behoren dus tot één van de drie volgende categorieën:
- Het bedrijf behoort tot de bedrijven waarvoor de informatieplicht geldt en heeft zich geregistreerd. Deze bedrijven nemen de voorgeschreven maatregelen, of hebben deze reeds genomen. 
- Het bedrijf behoort tot de bedrijven waarvoor de informatieplicht geldt en heeft zich nog niet geregistreerd. Deze bedrijven zijn aangeschreven om dit alsnog te doen.
- Het is onbekend of het bedrijf behoort tot de bedrijven waarvoor de informatieplicht geldt.

Van de bedrijven die onder de informatieplicht vallen en zich (nog) niet geregistreerd hebben is onbekend of zij de verplichte maatregelen hebben genomen.

In vertrouwen dat de vragen hiermee beantwoord zijn,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.