Datum: 06-08-2020 - 21:03
05
jul
'20
College beantwoordt vervolgvragen fractie PUUR over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (o.a. paardenweides en volkstuinen) in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR

College beantwoordt vervolgvragen fractie PUUR over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (o.a. paardenweides en volkstuinen).

In gedateerde brief van het college van 30 juli 2019 is een toelichting gegeven op de kaders van een handhavings- project ter bestrijding onrechtmatig gebruik van diverse stukken (bollen)grond in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk. De brief maakt melding dat er circa 120 locaties binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Voor het project is, in de periode ....

2020-2023, een bedrag begroot van € 709.992. De ODWH is uitvoerder. In een brief van het college gedateerd 25 mei 2020 heeft u antwoord en toelichting gegeven op vragen uit onze brief van 15 april. Uw antwoorden zijn veelal helder waarvoor onze dank. Uit sommige antwoorden en de inhoud van aanvullende stukken die u beschikbaar heeft gesteld, en waar we prudent mee om zullen gaan, komen nog de volgende vervolgvragen en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vragen:
Vraag 1.
Het initiële genoemde aantal te behandelen locaties, blijkt uit uw antwoord, is meer dan verdubbeld. Wat betekent dit voor de eerder geraamde projectkosten van € 709.992,- ?

Antwoord
Bij de eerste ervaringen met het project is gebleken dat met deze specifieke problematiek en de inventarisaties die vooraf hebben plaatsgevonden, binnen de gegeven tijdseenheden van de gehanteerde kengetallen een groter aantal locaties kan worden bezocht en, waar aan de orde, een handhavingstraject worden ingezet.

Vraag 2.
Waarom streeft u in de behandeling naar een evenwichtige verdeling van grote en kleinere percelen? Waarom niet de 80/20 regel toegepast en dan beginnen met de grootste?

Antwoord
Bewust is gekozen voor een aanpak zonder aanzien des persoons, groot of klein. Er is draagvlak voor het project gekregen doordat het appelleert aan het rechtvaardigheidsgevoel: het elkaar houden aan regels die wij via een democratisch proces met elkaar hebben afgesproken.

Een selectieve aanpak waarbij de "groten" eerst worden aangesproken en de "kleinen" vooralsnog buiten schot blijven, wordt door betrokkenen even onrechtvaardig ervaren als een aanpak waarbij de "kleinen" eerst worden aangesproken en de "groten" vooralsnog buiten schot blijven. Een selectieve aanpak zal daarom afbreuk doen aan het draagvlak voor het project. Wij achten dat niet wenselijk.

Vraag 3.
Het overzicht van de locaties laat zien dat in een beperkt aantal straten, relatief veel te behandelen percelen liggen. Waarom die straten en percelen niet “geclusterd” behandelen? Het zal bewoners in deze straten ongetwijfeld grote onzekerheid geven als gedurende 4 jaar telkens opnieuw, met intervallen, andere bewoners in de straat aangesproken zullen worden over strijdig gebruik op percelen e/o in panden.

Antwoord
Bewust is gekozen voor een strategie waarbij verspreid over het gehele ISG-gebied geïnventariseerde situaties op te pakken. Dit om overal zichtbaar te zijn en te voorkomen dat een voorspelbare situatie ontstaat waarbij een groep meteen aan de beurt is en een verderop gelegen groep nog even niet.

Ook dit appelleert aan het rechtvaardigheidsgevoel en draagt daarmee bij aan draagvlak voor het project. In situaties waarbij door betrokkenen wordt gewezen op naburige percelen waartegen op dat moment niet wordt opgetreden, wordt daarover aan deze betrokkenen uitleg gegeven.

Vraag 4.
Zover wij begrijpen uit de stukken is het aantal van 264 locaties gebaseerd op (historisch) fotomateriaal dat deels wel, maar ook deels niet, (meer) gebruikt kon worden. In hoeverre kunt u uitsluiten dat er geen additionele (grond)locaties binnen het strijdig gebruik project vallen? Hoe compleet schat u deze lijst van 264 locaties (in %), en indien u geen zekerheid heeft, gaat u daar nog wat mee doen, wat en wanneer?

Antwoord
De eerste fase van het project bestond uit een inventarisatie van locaties. Daarvoor zijn verschillende bronnen benut, waaronder beschikbaar fotomateriaal en er is ook veldonderzoek verricht. Sowieso is een inventarisatie een momentopname en kunnen nadien ontwikkelingen plaatsvinden die relevant zijn voor het project.

En inderdaad is inmiddels gebleken dat de inventarisatie op enkele plaatsen niet volledig is geweest. Voor zover op dit moment valt in te schatten, is wellicht 5 - 10% van het totale ISG -gebied in onze gemeente buiten beeld gebleven.

Ook deze locaties zullen, om redenen aangeven bij de beantwoording van vraag 2, aan het project worden toegevoegd. In deze fase van het project kunnen wij nog niet inschatten of ook deze locaties binnen de voor het totale project ingekochte uren kunnen worden opgepakt.

Vraag 5.
Hoe en waarom beperken de COVID-19 maatregelen de uitvoering van het project? En wanneer hervat u het project?

Antwoord
Alle handhavingstrajecten zijn sinds half maart door de landelijke corona -maatregelen tijdelijk 'on hold' gezet. Nu er sprake is van een versoepeling van deze maatregelen is het college geadviseerd om alle handhavingstrajecten per direct weer op te gaan pakken.

Voorwaarde hiervoor is o.a. dat de veiligheid van de betreffende toezichthouder niet in het gedrang is, anders zal het handhavingstraject nog tijdelijk worden stilgelegd, totdat de omstandigheden de controle wel toelaten. Het college heeft op dinsdag 23 juni 2020 besloten om handhaving en toezicht weer op te gaan pakken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk