03
jul
'20
College beantwoordt vragen van inwoners over: 'spoedzoekers' n.a.v. tv-uitzending De Monitor.
Geschreven door Redactie BON

College beantwoordt vragen van inwoners over: 'spoedzoekers' n.a.v. tv-uitzending De Monitor.

Geregeld ziet u nieuwsitems op BON verschijnen waarbij er door fracties uit de gemeenteraad, over een onderwerp vragen worden gesteld aan het college van B&W en deze later door het college ook beantwoordt worden. Dit keer (19 mei) zijn het Cindy van Wieringen en Charlotte Meiland, die vragen stellen aan het college (en de gemeenteraad). De vragen gaan over een onderwerp wat al meerdere keren in...

nieuwsitems op BON verscheen: 'Spoedzoekers' (dit n.a.v. tv-uitzending De Monitor)...

Brief met vragen van Cindy en Charlotte:

Het is nu een week geleden na de tv-uitzending van De Monitor waaraan wij, samen met andere spoedzoekers uit heel Nederland, hebben meegewerkt. Wij hebben sindsdien via vele wegen wederom steun en bevestigende reacties van diepe frustratie rondom het spoedzoekers probleem ontvangen. Wij staan dus duidelijk niet alleen, ook niet binnen de gemeente.

Samen met vele anderen zijn we dan ook verbaasd door het uitblijven van een of andere vorm van reactie van de gemeente. Daarom stellen we hierbij een paar vragen die inhaken op het heden en verleden. Vanaf 2016 heeft Wethouder Salman zich hard gemaakt, samen de NWS (Noordwijkse Woningstichting), voor realisatie van woningen van spoedzoekers op Bronsgeest. 

In de tv-uitzending van De Monitor van februari 2018 werd deze belofte wederom herhaald door Wethouder Salman. In de uitzending van De Monitor van 11 mei 2020. is wethouder Salman opeens niet bereid deel te nemen, mee te werken en/of commentaar te geven over de huidige stand van zaken betreffende dit langslepende en urgente probleem.

* Vraag 1) Waarom op diverse toezeggingen van Wethouder Salman geen concrete voortgang is gemaakt met de realisering van de woningen voor spoedzoekers?
* Vraag 2)  Waarom heeft Wethouder Salman besloten, niet bereid te zijn deel te nemen, mee te werken en/of commentaar te geven binnen het programma van De Monitor?
* Vraag 3) Waarom heeft Wethouder Salman geen gebruik gemaakt van een schriftelijke reactie en/of uitleg aan De Monitor?
* Vraag 4) Wat is de rechtvaardiging dat spoedzoekers en mensen met huisvestingsproblematiek, nu al zolang op uw beleid en actie moeten wachten?
* Vraag 5) Vind het college dit een juiste en sociale houding?
* Vraag 6) Wanneer heeft college voor ons een kant en klare definitie en een passende oplossing gereed?

Gezien de problematiek en de omstandigheden waar deze groep inwoners zicht in bevindt, rekenen wij op een zeer spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,
Cindy van Wieringen en Charlotte Meiland


Redactie BON: In het nieuwsitem op 12 mei geeft wethouder Salman al een eerste reactie op de tv-uitzending van de Monitor: Tijdelijke woningbouw voor o.a. spoedzoekers laat nog wel even op zich wachten.

Antwoord van het college op 1-7-2020 op de bovenstaande vragen:

Geachte mevrouw van Wieringen en mevrouw Meiland,

Wij hebben uw brief met vragen naar aanleiding van de uitzending van De Monitor en tijdelijke huisvesting op 18 mei j.l. per mail ontvangen. Uiteraard hebben wij begrip voor uw situatie maar zoals ook opgenomen in de concept woonvisie is er sprake van schaarste in de sociale en middeldure huur en koop. Naast de inzet voor sociale huur is ook structurele doorstroming nodig.

Hiervoor blijft de onverminderde inzet op de bouw van permanente woningen. We zetten dan ook actief in op sociale huur én middeldure huur en koop voor de middeninkomens. In ons antwoord op uw vragen naar aanleiding van uw gesprek met Antonius van Padua (verzonden per mail op 28 maart jl, zie bijlage) is aan u gemeld dat de doelgroepen en tijdelijke huisvesting onderdeel zijn van de op te stellen nieuwe woonvisie 2020.

U bent als inspreker aanwezig geweest tijdens de RTG van 2 juni en 22 juni j.l. waarin deze concept woonvisie besproken werd. Ten behoeve van beide RTG's zijn alle relevante bijlagen gepubliceerd waaronder de beantwoording van alle raadsvragen met betrekking tot de definitie van de diverse doelgroepen voor tijdelijke huisvesting. Tijdens deze RIG's is het proces van het zoeken naar locaties voor tijdelijke woningen ook besproken. Beide processen zijn in volle gang.

Het onderwerp tijdelijke huisvesting voor diverse doelgroepen maakt onderdeel uit van de (concept) woonvisie en is een van de acties uit de (concept) woonvisie. Wij zetten hierbij actief in op de realisatie van tijdelijke woningen. Wij adviseren u het proces met betrekking tot de concept woonvisie en de definitieve woonvisie te volgen. Via de mail van de gemeente wordt u hierover ook geïnformeerd.

In onze beantwoording van de raadsvragen met betrekking tot de tijdelijke woningen is opgenomen dat met tijdelijke woningen ingespeeld kan worden op de vraag van spoedzoekende eenoudergezinnen. Waarbij wordt opgemerkt dat flexwoningen namelijk in het bijzonder geschikt/bedoeld zijn voor 1- of 2-persoons huishoudens met een laag inkomen.

Voor wat betreft uw vragen over de medewerking aan het programma van De Monitor; dit is een afweging van ons college van burgemeester en wethouders geweest. Hierover hebben wij een inhoudelijke toelichting met de redactie van het programma gedeeld. Tenslotte willen wij u nog laten weten dat de concept woonvisie bij de gemeenteraad is aangeboden om vrij te geven voor inspraak. Informatie rondom dit proces kunt u vinden op onze website: klik hier.

De concept woonvisie stond op de agenda van de gemeenteraad van 23 juni maar is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 30 juni a.s. De definitieve agenda en stukken voor deze raadsvergadering kunt u vinden op: klik hier.  Wij nodigen u hierbij dan ook van harte uit om, na vrijgave voor inspraak, uw inspraakreactie op de concept woonvisie aan ons te sturen, zodat wij deze mee kunnen nemen in het proces van het vaststellen van de nieuwe woonvisie 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.