01
jul
'20
Verslag gemeenteraadsvergadering met o.a. installatie Theo Alkemade en Sebastiaan Duivenvoorde, Concept Woonvisie en RES.
Geschreven door Griffie Gemeenteraad

Verslag gemeenteraadsvergadering met o.a. installatie Theo Alkemade en Sebastiaan Duivenvoorde, Concept Woonvisie en RES.

Op dinsdag 30 juni was er een digitale raadsvergadering. Dit was een voortzetting van de raadsvergadering van 23 juni. De gemeenteraad besprak uitgebreid de concept woonvisie en stemde over de voorstellen die op 23 juni al besproken waren. De volgende onderwerpen werden er o.a. behandeld: installatie Theo Alkemade en Sebastiaan Duivenvoorde, Concept Woonvisie en Concept Regionale Energie Strategie...

Theo Alkemade en Sebastiaan Duivenvoorde geïnstalleerd. (zie foto)
De gemeenteraad had op 24 juni al ingestemd met de benoeming van Theo Alkemade van het CDA als wethouder van de gemeente. Hij werd vanavond geïnstalleerd als wethouder door burgemeester Wendy Verkleij. In de gemeenteraad wordt hij opgevolgd door Sebastiaan Duivenvoorde. Hij werd ook geïnstalleerd door de burgemeester. Hij is de afgelopen jaren al commissielid geweest voor de partij. Jordy de Mooij neemt de rol van fractievoorzitter van het CDA over van Theo Alkemade.

Concept Woonvisie
In het kader van de fusie moet een compleet nieuwe woonvisie voor de nieuwe gemeente Noordwijk worden opgesteld. In het coalitieakkoord is het bouwen van sociale woningen als een belangrijk speerpunt van de gemeente opgenomen. Tijdens de raadsvergadering worden veel de woorden van Jan Schaefer aangehaald in een visie kun je niet wonen. Raadsbreed is er de ambitie om snel en veel te bouwen.

Startersleningen:
Nieuwe fractievoorzitter van het CDA Jordy Mooij vraagt in zijn bijdrage extra aandacht voor starters en jongeren op de woningmarkt. Voor jongeren is het erg moeilijk om een woning te krijgen. Via startersleningen voor jongeren hoopt hij jongeren te helpen met het kopen van een huis. Op dit moment wordt hier weinig gebruik van gemaakt blijkt uit de cijfers. Daarom diende hij een motie in met NZLokaal in om het gebruik van startersleningen te bevorderen. De stemming over deze motie eindigde gelijk in waardoor hier de volgende raad opnieuw over gestemd zal moeten worden,

Jongeren op de woningmarkt.
Ook Bas Knapp van de VVD vroeg aandacht voor jongeren op de woningmarkt. Hij wilde ook meer ambitie van het college in de plannen voor woningbouw en diende een motie hierover in. Deze werd door de raad verworpen. Bovendien wilde hij dat het college op zoek gaat naar meer uitbreidingslocaties waar woningbouw kan worden gerealiseerd.

Aanjaagteams:
De heer Gutlich van D66 vroeg zich af of de gemeente voldoende uitvoeringskracht en slagkracht heeft. Hij diende daarom een motie in om de aanjaag-teams van het Rijk en provincie te gebruiken om te helpen met de woningbouw.

Meer sociale woningbouw:
Jan Janson van de PvdA gaf aan dat er in nieuwbouw meer sociale woningbouw moet worden gerealiseerd. Zijn amendement voor 40% ipv 30% sociale huur werd echter verworpen. Ook Jaap de Moor van Bruisend Noordwijk gaf aan dat om de achterstand in sociale huur in te lopen en op de 30% uit te komen, de komende jaren een hoger percentage sociale woningbouw willen.

Wethouder Salman gaf aan ook te kijken of het mogelijk is om het percentage sociale woningen te verhogen waar dit mogelijk is. Taetske Visser-Danser van PUUR was kritisch op de planning voor verdichting en het daarmee in de hoogte gaan van bouwen in bestaande kernen. Zij wil samen met de PvdA dat inwoners meer betrokken worden bij woningbouwprojecten en diende een motie in voor een adviesorgaan Omgevingssupport.

De fracties van DOEN! en Lijst Salman gaven dat er niet snel genoeg met nieuwe bouwprojecten kan worden gestart. Zo gaf Astrid Warmerdam aan dat de laatste keer voor 30 sociale huurwoningen meer dan 1000 inschrijvingen waren. Zij pleitte voor een regionale aanpak van de woningbouw. Lisette van der Vossen van NZLokaal wilde dat het college meer optreedt tegen onttrekking van woningen voor toerisme. Ook pleitte zij voor snelle plaatsing van tijdelijke woningen.

Wethouder Dennis Salman was voor blij voor de brede steun voor de plannen voor woningbouw en sociale woningen. Er staan volgens hem een enorm aantal woningen op de planning. De woningcorporaties gaan hier een belangrijke rol in spelen.

Wethouder Ter Hark gaf naar aanleiding van een motie van de VVD over woningen voor arbeidsmigranten aan dat gemeente hier een faciliterende rol in heeft en niet zelf deze bouwt. Hij heeft hier voor alle partijen bij elkaar geroepen. Deze motie werd door de raad aangenomen.

Besluitvormende raad
Tijdens de besluitenraad werd door de gemeenteraad voor het eerst gebruik gemaakt van een digitaal stemsysteem. U kunt de vergadering en stemmingsuitslag terugzien. Hier ziet u ook hoe er gestemd is door de gemeenteraad.

Wensen en bedenkingen op de concept Regionale Energie Strategie
Over de Regionale Energie Strategie (RES) waren in totaal 16 Amendementen en 3 moties ingediend.

Motie van treurnis:
Nieuw was een motie van treurnis voor wethouder Van den Berg door Bruisend Noordwijk omdat door de wethouder in zijn ogen in hoofdzaak negatief reageerde op de voorstellen vanuit de raad. De motie werd met een ruime meerderheid verworpen.

Doordat de stemming over een aantal amendementen in 13 -13 eindigden wordt over deze amendementen en het voorstel opnieuw gestemd worden in een volgende vergadering. Deze vergadering is voor het RES gepland op woensdag 8 juli. Op 8 juli bespreekt de gemeenteraad de ook Perspectiefnota.

Waspeen Centrum
Het voorstel voor een Waspeen Centrum aan de Leidsevaart in Noordwijk is aangenomen.

U kunt de debatraad en de besluitvormende raad terugkijken.