Datum: 10-07-2020 - 17:05
27
jun
'20
College beantwoordt vragen fracties CDA en Lijst Salman over: afvalscheiding op scholen in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen fracties CDA en Lijst Salman over: afvalscheiding op scholen.

Van diverse scholen krijgen wij, de fracties van het CDA en Lijst Salman Noordwijk, berichten dat ze het scheiden van afval erg belangrijk vinden maar dat o.a. de kosten hiervan erg hoog zijn en omdat afval van scholen wordt aangemerkt al bedrijfsafval is dit erg lastig. Het leren scheiden van afval door kinderen is goed voor het milieu en leert het kinderen bewust omgaan met afval/grondstoffen. Voor het scheiden van bijvoorbeeld...

papier betalen scholen op dit moment een fors bedrag per keer dat de containers geleegd worden. Dit bedrag kunnen scholen prima gebruiken voor onderwijskundige doeleinden. en daarom hebben de fracties van het CDA en Lijst Salman Noordwijk de volgende vragen voor het college van B&W van de gemeente Noordwijk en deze zijn door het college onlangs beantwoordt.

Vragen: 
Wij gaan ervan uit dat het college op de hoogte is van de wens van scholen om afval te scheiden.

Vraag 1.
Is het college bereid om aan deze wens te voldoen door het aanbieden van containers en bakken aan scholen voor plasticafval/papier en de containers vervolgens op te laten halen door de vuildienst tijdens hun normale ophaalrondes. Vanzelfsprekend moet er wel een keuzevrijheid zijn voor scholen om hier wel of niet aan mee te doen wat ons betreft.

Antwoord:
Afval en grondstoffen die vrijkomen bij scholen vallen onder de noemer bedrijfsafval. Dit is onder andere geregeld in de Wet Markt & Overheid. Scholen betalen daarom ook geen afvalstoffenheffing. Vanuit meerdere kanten in de maatschappij wordt erop aangedrongen dat de afvalscheiding op scholen beter moet. Op basisscholen blijken educatieve programma's geschikt om aan leerlingen uit te leggen waarom het scheiden van afval belangrijk is.

Positief is de recente wijziging van de Wet Milieubeheer. Met het aannemen van het amendement Schonis op 1 april 2020 wordt in de Wet milieubeheer de mogelijkheid gecreëerd van een grondslag voor gemeenten waarmee per algemene maatregel van bestuur aan gemeenten de mogelijkheid kan worden gegeven om afval in te zamelen dat naar aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

De minister gaat onderzoek doen naar de gevolgen van een dergelijke mogelijkheid. Met andere woorden, wanneer de barrières en drempels die de gemeente ondervindt vervallen is het college bereid om aan de wens te voldoen om bij scholen bakken en containers aan te bieden en het afval in de normale ophaalronde onder te brengen. 

In de gesprekken met de, door de gemeenteraad, eind dit jaar geselecteerde inzamelorganisatie, wordt dit onderwerp zeker meegenomen en is onderdeel van het Uitvoeringsplan behorend bij het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 van de gemeente Noordwijk.

Vraag 2.
Is het college net als de fracties van Lijst Salman en het CDA van mening dat het scheiden van afval op scholen een mooie bijdrage kan leveren aan bewustwording op gebied van dit onderwerp bij kinderen en dat dit door kan werken in het latere leven van deze kinderen? Dit werkt ook thuis door en is dus ook goed voor onze lokale opgave/doelstellingen.

Antwoord:
Jazeker, het college is zich ervan bewust dat onze kinderen de toekomst zijn. Door hen op jonge leeftijd mee te geven waarom afvalscheiding belangrijk is, is de kans groot dat ze dit ook op latere leeftijd blijven doen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze jeugd lespakketten krijgt aangeboden over duurzaamheid en circulariteit. In de harmonisatie 'onderwijs' wordt samen met de scholen aandacht gegeven aan het meedoen met een (vrijwillig) educatief programma afval scheiden. 

Vanuit Nederland Schoon zijn lespakketten beschikbaar die zich richten op preventie van zwerfvuil. Deze lespakketten hebben ook raakvlakken met afvalscheiding en geven zo een totaal plaatje van afval aan onze jeugd. Het inzetten van dergelijke lespakketten op scholen in Noordwijk maakt onderdeel uit van onze subsidie aanvraag bij Nederland Schoon.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,