26
jun
'20
Verslag Raadsvergadering Noordwijk: RES met 16 amendementen en 2 moties, Waspeencentrum, nieuwe wethouder.
Geschreven door Griffie Gemeente Noordwijk

Verslag Raadsvergadering: RES met 16 amendementen en 2 moties, Waspeencentrum, nieuwe wethouder.

Op dinsdagavond 23 juni 2020 vond er digitaal een rondetafelgesprek plaats. De raad besprak verschillende onderwerpen waaronder de Regionale Energie Strategie (RES), Waspeencentrum Katwijk en de benoeming van Theo Alkemade als wethouder. Regionale Energie Strategie: Om te kunnen voldoen aan het Nationaal Klimaatakkoord is de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) op poten gezet....

Hierin zal per regio vastgelegd worden in welk gebied welk type energieopwekking zou moeten komen om de doelstellingen voor de beperking van de CO2-uitstoot te halen. In het proces om te komen tot een RES voor de regio krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept RES te geven.

Het college had hiervoor een lijst van wensen en bedenkingen opgesteld waar de gemeenteraad op kan reageren. Het college had aangegeven dat als de gemeenteraad zaken wilde toevoegen of wijzigen zij dit met amendementen moeten doen. Dit leidde tot 16 amendementen vanuit de gemeenteraad en 2 moties. Bekijk de amendementen en moties.

In het voorstel worden de Bollenvelden expliciet ontzien. De fracties van D66 en GroenLinks vroegen zich af of dit zo expliciet moest en ook de VVD gaf aan dat dit mogelijk te restrictief is. Daarentegen gaf de fractie van het CDA aan juist de bollengronden te willen ontzien.

De fracties van PUUR en NZLokaal gaven aan dat de duinen en het strand ook expliciet moeten worden ontzien in de plannen. De PVDA en Doen! Vroegen om ook de weidegrond te ontzien. De fractie van de VVD vroeg om de opwek rondom bestaande infrastructuur te realiseren. Ook vroeg zij aandacht voor de communicatie en participatie van inwoners bij de RES.

NZLokaal vroeg aandacht voor geothermie waarbij energie wordt gehaald uit de warmte onder de grond. De fracties van PUUR en Doen! gaven aan Waterstof als een goed alternatief te zien voor energieopwekking. Het CDA diende een amendement in om lokale ondernemers te betrekken.

Lijst Salman Noordwijk, GroenLinks en D66 dienden een amendement in om lokale en regionale energiecorporaties op te richten. En er waren nog meer amendementen en moties. Door de grote hoeveelheid liep de vergadering uit waardoor er voor andere onderwerpen minder of geen tijd was.

De lijst met wensen en bedenkingen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2020 worden vastgesteld, er zal dan ook over alle amendementen en moties worden gestemd. Daarna zal deze worden ‘ingebracht’ bij Holland Rijnland. Hierna zullen deze weer naar het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES) gestuurd.

Waspeencentrum
Waspeencentrum Katwijk wil een nieuw bedrijfspand bouwen aan de Leidsevaart 228 in Noordwijk. Burgemeester en wethouders zien de komst van het nu nog in Rijnsburg gevestigde bedrijf wel zitten. Om dat mogelijk te maken wordt de gemeenteraad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Dit is nodig omdat het een afwijking is van het bestemmingsplan Landelijk gebied. Het bedrijf, dat is gespecialiseerd in het verwerken en verpakken van waspeen voor onder meer supermarkten, is de laatste jaren fors gegroeid. Om aan de productiecapaciteit te kunnen blijven voldoen, wil het naar Noordwijk verhuizen.

De enorme omvang van het gebouw in landelijk gebied en de toename van met name zwaar vrachtverkeer zien NZLokaal, PvdA, GroenLinks en PUUR niet zitten. De ruimtelijke impact op de omgeving is enorm. Lisette van der Vossen van NZlokaal gaf aan dat dit een bedrijf is wat thuishoort op een bedrijventerrein. Jan Janson van de PVDA vreesde voor het enorme waterverbruik. Ook gaf hij samen met Louis Koppel van GroenLinks aan onvoldoende informatie te hebben om een besluit te kunnen nemen.

Aan de andere kant reageerden een aantal partijen zeer positief. Volgens Hans Knapp van de VVD is het nu een verwaarloosd stuk en is het bedrijf een aanwinst. Wim van Haaster van het CDA gaf aan dat het gebied moet worden aangepast en dat het niet geschikt is voor Bollenteelt. Bovendien is het goed voor de grond om variatie van soorten te hebben. Ook Jaap de Moor van Bruisend Noordwijk was enthousiast over de komst van het bedrijf. Tijdens een volgende raadsvergadering zal hierover gestemd worden.

Kandidaat Wethouder Theo Alkemade
De raad besprak ook de kandidatuur van Theo Alkemade als wethouder. De raadsleden konden hem vragen stellen. Na de raadsvergadering konden de raadsleden stemmen over zijn kandidatuur. Op woensdagmiddag 24 juni 2020 maakte het stembureau de uitslag bekend. De raad stemde voor zijn kandidatuur. De heer Alkemade is over de uitslag geïnformeerd en heeft zijn benoeming aanvaard. Theo Alkemade zal in de raadsvergadering van 30 juni 2020 worden geïnstalleerd.

Door een gebrek aan tijd is de concept woonvisie doorgeschoven naar de raadsvergadering van dinsdag 30 juni 2020. Over de RES en het Waspeencentrum zal tijdens de besluitenraad van 30 juni 2020 worden gestemd. Kijk de vergadering terug.