Datum: 03-12-2021 - 05:35

   

25
jun
'20
PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: Opschorten van Doe Mee regelingen in Noordwijk en Noordwijkerhout
Geschreven door PvdA-fractie

College beantwoordt vragen PvdA-fractie over: Opschorten van Doe Mee regelingen.

Op de gemeentelijke website en in de impact analyse hebben we kennis genomen van het opschorten van betalingen en behandeling van aanvragen voor de Doe Mee regelingen. In de impactanalyse coronacrisis wordt de ene na de andere doelgroep benoemd die kan rekenen op steun van de overheid, maar juist voor de groep inwoners die het altijd al lastig had, wordt schijnbaar rücksichtslos de ondersteuning gestaakt...

Algemeen:
Toelichting Doe Mee regeling
De Doe Mee regelingen kunnen worden aangevraagd door personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De in de regeling genoemde bedragen, worden jaarlijks in 1 keer overgemaakt aan de aanvrager. De regeling kan 1 keer per subsidiejaar aangevraagd. De aanvraagdatum is in die zin van belang dat het 'jaar' aanvangt op de datum van aanvraag: komt de aanvraag op 1 juni 2020 binnen, dan kan de volgende aanvraag pas per 1 juni 2021 weer worden ingediend.

De opschorting van de Doe Mee regeling
Bovenstaande houdt in dat er geen sprake van bezuiniging of korting is of zal zijn op de aangevraagde bedragen vanwege de opschorting van de regelingen vanaf 26 maart.

Rijksmaatregelen
Wij hebben gemeend de lockdown-richtlijnen vanuit het Rijk te moeten volgen, Inmiddels worden deze langzaamaan versoepeld en is de maatschappij aan het omschakelen naar het hanteren van nieuwe (afstands)normen zoals de 1,5 meter afstand. Daarom zien wij op dit moment geen aanleiding meer om de Doe Mee regelingen nog langer op te schorten. Inmiddels is dan ook weer gestart met het afhandelen van de aanvragen die vanaf 26 maart zijn opgeschort.

Het opschorten van de Doe Mee regeling riep bij de fractie van de PvdA volgende vragen op en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Is het opschorten van de computerregeling voor ouderen niet juist heel nadelig voor deze doelgroep tijdens de coronacrisis, nu een groot deel van hen is aangewezen op digitale middelen om contact te kunnen onderhouden met naasten, maar ook om boodschappen te kunnen doen zonder risico’s voor de gezondheid.

Antwoord:
Op basis van de cijfers uit 2018 en 2019 wordt jaarlijks gemiddeld 5 keer een beroep gedaan op de computerregeling voor ouderen. Wij hebben in de laatste 3 maanden van dit jaar geen aanvraag meer in het kader van deze regeling mogen ontvangen. Tevens hebben wij ook langs andere weg (interne- of externe signalering) geen melding over individuele omstandigheden ontvangen die, in het kader van deze regeling, ondersteuning zou rechtvaardigen.

Vraag 2.
De Rijksoverheid roept op om contributies door te blijven betalen om zodoende bijvoorbeeld sportverenigingen en sportscholen te ondersteunen. Doet de gemeente door “Doe Mee” betalingen op te schorten niet het tegenovergestelde?

Antwoord:
De Doe Mee regeling is een regeling die het hele jaar door wordt verstrekt. Dat geldt dus ook voor de regeling voor sportieve, culturele en educatieve activiteiten. Met deze regeling zou de contributie van sportverenigingen betaald kunnen worden of sportkleding of materiaal kunnen worden aangeschaft. Over het algemeen wordt contributie jaarlijks betaald. Het sportseizoen loopt van september tot mei. Verwachting is, dat de meeste contributies al betaald waren voordat de coronacrisis uitbrak.

In het overleg met de Sportraad, dat binnenkort plaatsvindt, zal gevraagd worden naar de ervaringen van de sportverenigingen gedurende de afgelopen periode. Binnenkort start een p.r. campagne voor het vergroten van de bekendheid van de Doe Mee regelingen, we gaan ervan uit dat we daarmee nog meer mensen kunnen bereiken

Vraag 3.
Inmiddels mag er weer buiten gesport worden, is dat geen reden om de “Doe Mee” regeling weer per direct of mogelijk met terugwerkende kracht te herstarten?

Antwoord:
Nu bekend is dat steeds meer activiteiten mogelijk zijn, is de opschorting van de Doe Mee regelingen inmiddels beëindigd en kunnen weer aanvragen worden ingediend. De Doe Mee regeling is een regeling die het hele jaar door wordt verstrekt, waarbij het 'jaar' loopt vanaf de toekenningsdatum. Er is dan ook geen sprake van terugwerkende kracht.

Vraag 4.
Is ook de tegemoetkoming in de schoolkostenregeling opgeschort? Zo ja, op welke manier denkt u dat de schoolkosten lager uitvallen door de coronacrisis?

Antwoord:
De schoolkostenregeling maakt onderdeel uit van de Doe Mee regeling en de toegepaste opschorting. De schoolkosten zullen gelijk blijven, net als de bijdrage uit de Doe Mee regeling.

Vraag 5.
Hoewel een deel van de mogelijkheden om te participeren tijdelijk niet mogelijk waren/zijn, geldt dat niet voor alle opties, bijvoorbeeld: educatieve activiteiten, online lessen geboden door de sportschool. Heeft u dit meegewogen voorafgaand aan uw besluit?

Antwoord:
Wij hebben dat aspect meegewogen bij onze besluitvorming. De Doe Mee regeling Sportieve-, culturele en educatieve doeleinden wordt als zodanig aangevraagd. Wij registreren niet waar iemand een aanvraag voor doet. Dat is aan de aanvrager zelf. De regeling is dan ook niet ingericht op 'gerichte verstrekking'. Op basis daarvan is gekozen om ook deze regeling op te schorten.

Door het lezen van de impact analyse dd 14 mei werden wij geattendeerd op het nieuwsbericht op de website van de gemeente met de titel: “Doe mee regelingen tijdelijk stopgezet” dd 26 maart. Deze maatregel is ook niet vermeld in de brief aan de gemeenteraad dd 1 april over de impact van coronamaatregelen op het sociaal domein. Dit roept bij de fractie van de PvdA nog de volgende vragen op:

Vraag 6.
Waarom heeft u gemeenteraad niet op het moment dat deze maatregel werd genomen op de hoogte gebracht?

Antwoord:
In onze brief van 1 april 2020 hebben wij getracht u zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen en over de acties die vanuit de gemeente Noordwijk binnen het Sociaal Domein zijn ingezet. Achteraf moeten we constateren dat we in de veelheid van crisismaatregelen niet volledig zijn geweest.

Vraag 7.
Waarom heeft u deze maatregel niet vermeld in uw brief van 1 april over de impact van coronamaatregelen op het sociaal domein?

Antwoord:
Zie ook het antwoord op vraag

Vraag 8.
Op welke wijze en op welk moment heeft u de inwoners die gebruik maken van de Doe Mee regelingen geïnformeerd?

Antwoord:
Op 26 maart zijn alle aanvragers van de Doe Mee regelingen per brief geïnformeerd over het opschorten van de regelingen tot 1 juni 2020. De datum 1 juni is gehanteerd omdat dat op dat moment onderdeel uitmaakte van de richtlijnen vanuit het Rijk.

Vraag 9.
Waarom is het bericht op de gemeentelijke website niet opgenomen op de pagina Nieuws en alleen te vinden via een specifieke zoekopdracht?

Antwoord:
De afdeling Communicatie plaatst berichten onder de Nieuwspagina op basis van relevantie. Op basis hiervan is het bericht over de Doe Mee regelingen geplaatst op de betreffende pagina. Wij hopen u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,