Datum: 16-08-2022 - 06:15
19
jun
'20
College reageert op vragen D66 nav 'Tenenkrommende RTG': Ook wij zijn ontevreden over het verloop van RTG-Woonvisie in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door BON / D66 Noordwijk / college van B&W

College reageert op vragen D66 nav 'Tenenkrommende RTG': Ook wij zijn ontevreden over het verloop van RTG-Woonvisie.

Op dinsdagavond 2 juni werd er wederom een online Rondetafelgesprek (RTG) gehouden. Bij de start bleek al gauw dat de agenda overvol zat voor deze avond en daardoor kreeg het belangrijke onderwerp de 'concept-woonvisie' volgens de meeste fracties veel te weinig aandacht. PvdA-er Jan Janson verwoordde dat op deze wijze: "Dat deze manier van RTG vergaderen...

op geen enkele wijze recht doet aan het belangrijke onderwerp 'de Woonvisie' en ook geen recht doet aan de vijf insprekers op deze avond. Daar zouden wij het gesprek mee aangaan en daar is niets van terechtgekomen vanavond". De heer Janson wilde vervolgens verder geen inbreng meer hebben daarover en hij hoopte dan maar op een flink debat in de komende gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp.

Maar ook diverse andere fracties moeten tenenkrommend achter hun computer hebben gezeten en uitte ook hun ongenoegen over deze manier van onder grote tijdsdruk vergaderen over zo'n belangrijk onderwerp. Als u daar toch behoefte aan heeft kunt u het item terugluisteren dan kan dat via deze link, start bij punt 8.

Vragen D66 Noordwijk:
Voor dit Rondetafelgesprek (RTG) van 2 juni werd door de fractie van D66 een bespreeknotitie aangeleverd naar aanleiding van het bericht dat de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk de Prestatieafspraken 2020 - 2023 met de gemeente niet ondertekent. In de bespreeknotitie vroeg D66 om op basis van een toelichtende notitie van het college de volgende onderwerpen te bespreken tijdens de RTG. Klik hier voor de twee vragen en de beantwoording door het college daarvan.

De fractie van D66 was onaangenaam verrast toen tijdens de RTG van deze avond bleek dat de vertegenwoordiger(s) van het college (Redactie BON: wethouders Salman en Van den Berg) zich niet hadden voorbereid op de geagendeerde bespreeknotitie en evenmin in staat bleken om “spontaan” of “adrem” op basis van parate kennis enig antwoord op de gestelde vragen te geven. Daarom stellen wij als fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

Vraag 1 D66: 
Hoe kijkt het college naar het acteren van haar vertegenwoordigers tijdens de RTG-behandeling van de bespreeknotitie?

Antwoord college:
Door de digitale behandeling van de diverse thema's, concept woonvisie, doelgroepen tijdelijke huisvesting en de Prestatieafspraken, tijdens de RTG van 2 juni, is de behandeling van het onderwerp Prestatieafspraken tijdens de RTG onvolledig aan de orde gekomen. Ook wij zijn hierdoor ontevreden over het verloop van de RTG van 2 juni en zien daarom uit naar de constructieve vervolgbehandeling tijdens de extra RTG van 22 juni.

Waarbij wij beamen dat de concept Woonvisie een uitgebreidere behandeling verdient. In de extra geplande RTG van 22 juni kan deze uitgebreide behandeling dan ook plaatsvinden. Door middel van de beantwoording van de bespreeknotitie, toegevoegd als bijlage bij deze raadsbrief en de beantwoording van uw raadsvragen geven wij hierbij zoals toegezegd alsnog de gevraagde reactie. Met de vermelding dat de beantwoording van deze vragen grotendeels onderdeel zijn van het proces van de vaststelling van de concept woonvisie.

Vraag 2 D66:
Graag ontvangen wij alsnog de gevraagde toelichtende notitie van het college waarin antwoord wordt gegeven op de in de bespreeknotitie gestelde vragen.

Antwoord college:
In de raadsbrief waarin de informatie wordt gegeven op de bespreeknotitie Prestatieafspraken sociale woningbouw geven wij in de opgenomen antwoorden 1 en 2 onze reactie op de Bespreeknotitie Prestatieafspraken sociale woningbouw.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.