Datum: 06-10-2022 - 16:27
19
jun
'20
College beantwoordt vraag NZLokaal over: tijdelijke woningbouw spoedzoekers (terrein Zeestroom) in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College wil voortvarend meewerken aan AvP-project: 'realisatie van 40 tijdelijke woningen Zeestroom-terrein'.

Het is al een hele tijd een onderwerp wat veel aandacht vraagt en krijgt en dat is het grote woningtekort voor verschillende doelgroepen in onze gemeente. Het veel geopperde idee van de realisatie van tijdelijke woningen zou bijvoorbeeld al een oplossing kunnen zijn, voor spoedzoekers en jongeren die dringend op zoek zijn naar een woning. Het college heeft onlangs brieven gestuurd naar de Woningstichtingen Antonius van Padua en Stek...

Deze brieven betreffen, op verzoek van de Woningstichtingen Padua en Stek, een ondersteunende verklaring voor de realisatie van tijdelijke woningen in de kernen van Noordwijk (100) en Noordwijkerhout (40). Klik hier voor de brief voor Padua en klik hier voor de brief voor Stek.

Met deze verklaring kunnen de woningstichtingen, mits tijdig ingediend, een beroep doen op de regeling die voorziet in een vermindering van de verhuurdersheffing. Met deze financiële prikkel wordt een bijdrage geleverd aan de veelal onrendabele exploitatie, waardoor woningbouwprojecten voor sociale huurwoningen, alsnog (sneller) worden gerealiseerd.

Gelet op de uiterste datum waarop potentiële projecten kunnen worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, te weten 1 juli 2020, was het van belang dat het college snel heeft gereageerd. De komende periode zal samen met de woningstichtingen worden gewerkt aan de uitwerking van de plannen.

Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van overeenkomsten over het gebruik van de gronden, uitwerking van de woningbouwplannen inclusief een exploitatieberekening, communicatie over deze plannen alsmede de noodzakelijke ruimtelijke ordeningsprocedures en de vergunningverstrekking.

Antonius van Padua-project locatie de Zeestroom
De gemeente en AvP werken in het kader van de Noordwijkse Woonagenda en de Prestatieafspraken 2020 intensief samen om sociale huurwoningen te realiseren. Conform deze afspraken wordt het overgrote deel van de nieuwbouwwoningen gerealiseerd voor een sociale huur op de laagste aftoppingsgrens van 619,- per maand. 

Als gevolg van de schaarste aan (sociale huur)woningen in de gemeente Noordwijk, en gelet op de doorlooptijd van de thans in ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen, is de gemeente Noordwijk actief op zoek naar locaties voor tijdelijke woningen. Daarom wordt tegelijkertijd ingezet op een snelle realisatie van tijdelijke woningen.

Voor het beoogde project met tijdelijke woningen is gekozen voor een locatie waar voorheen de school de 'Zeestroom' (Hoogstraat/Kortebachstraat) was gevestigd. (zie foto) Inmiddels is het schoolgebouw gesloopt en ligt het terrein braak waardoor het in principe beschikbaar is voor een andere functie. Ons college heeft hierover met de beantwoording van enkele vragen, gesteld door de gemeenteraad, het volgende over toegezegd:

'Gelet op de binnenstedelijk gelegen locatie van de "Zeestroom" en indien dit qua exploitatie een haalbare locatie is voor de lokale partner(s), is deze locatie een geschikte locatie voor tijdelijke huisvesting voor de genoemde doelgroepen. Binnen deze kaders zal dan door de gemeente in samenwerking met de lokale partner(s) deze locatie met voortvarendheid opgepakt worden.'

Uit deze toezegging, en de herbevestiging hiervan in deze brief, kunt u opmaken dat er een stellig voornemen is om samen met u te werken aan het mogelijk maken van deze locatie voor '40 tijdelijke woningen' op de locatie van de Zeestroom.

Onderdeel hiervan is ook dat ons college zich zal inspannen om medewerking te verlenen aan de voor (tijdelijke) woningbouw vereiste omgevingsvergunning. Uiteraard onder voorbehoud van geldende wet- en regelgeving in het kader van de ruimtelijke procedure en -voor zover vereist- de instemming van de gemeenteraad.

Het AvP-project in Noordwijkerhout en die van Stek in Noordwijk zullen vast en zeker ter tafel komen tijdens het Rondetafelgesprek van maandagavond 22 juni, waar de nieuwe woonvisie het hoofdonderwerp van het gesprek is.

Foto Google Earth.