Datum: 01-07-2022 - 01:37

Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op de actiepagina, klik hier.

19
jun
'20
Bestuur St. Irenehof: beantwoording vragen door het college bevestigd 'weinig empathisch vermogen' in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Bestuur St. Irenehof: beantwoording vragen door het college bevestigd 'weinig empathisch vermogen'.

Reactie bestuur Stichting Irenehof op beantwoording college op vragen fractie Bruisend Noordwijk: Met enige verbazing heeft het bestuur van de Stichting Irenehof de beantwoording gelezen van de vragen, die de fractie van Bruisend Noordwijk gesteld heeft aan het college, t.a.v. de gang van zaken m.b.t. tot ons Collectief Particulier Initiatief. De antwoorden van het college lijken politiek correct. Maar de meeste antwoorden hebben ons verrast....

Wij stellen vast dat het statement dat wij eerder geschreven hebben namelijk, dat de gemeente Noordwijk geen empathie heeft met ons initiatief, door de gegeven antwoorden bevestigd wordt. Zie nieuwsitem Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Erger is echter dat de mening van veel van onze deelnemers betreffende de geloofwaardigheid van de beleidsbepalers van de gemeente Noordwijk eveneens bevestigd is. Wij denken derhalve dat het niet zinvol is om de discussie voort te zetten. Wel hebben wij de behoefte om de antwoorden van het college toe te lichten c.q. te bekritiseren.

Hieronder kunt de vragen van Bruisend Noordwijk, de antwoorden van het college en de reacties van het bestuur van Stichting Irenehof lezen:

Vraag Bruisend Noordwijk 1:
Op basis van welke uitgangspunten zou de residuele grondprijs berekend gaan worden?

Antwoord college:
Onze eerste insteek was om de residuele grondprijs vast te laten stellen op basis van een volledig uitgewerkt bouwplan via een onafhankelijke taxatie om daarmee de marktconformiteit te waarborgen. Op verzoek van de Stichting Irenehof i.o. hebben wij aangegeven bereid te zijn om het moment van definitieve waardebepaling naar voren te halen en deze vast te laten stellen op basis van een VO+.

Reactie bestuur Irenehof:
De eerste insteek van de gemeente was inderdaad om de residuele grondprijs vast te laten stellen op basis van een volledig uitgewerkt bouwplan via een onafhankelijke taxatie om daarmee de marktconformiteit te waarborgen. Om er zeker van te zijn dat niet alle kosten, die door de stichting gemaakt zouden worden bij het niet doorgaan van het project, ten laste van particulieren zou komen is een ander voorstel gedaan.

De gemeente was bereid om het moment van definitieve waardebepaling naar voren te halen en deze vast te laten stellen op basis van een VO+ echter niet voordat de reserveringskosten betaald zouden worden. Hierdoor zouden we ons conformeren aan de koop van de grond zonder dat er garanties of zekerheden waren.

Vraag Bruisend Noordwijk 2:
Is redelijk en/of gewenst al reserveringskosten te vragen, zonder dat er nog sprake is van een VO+, een zogenaamde Voorlopig Ontwerp Plus en de nieuwe bewoners dus niet weten welke verplichtingen zij aangaan?

Antwoord college:
Dit was nodig om te voldoen aan de geldende juridische voorwaarden zoals wij ook hebben aangegeven in onze raadsinformatiebrief van 8 april 2020 en de beantwoording van 24 april 2020. De exclusieve reservering vertegenwoordigt immers een economische waarde, waarbij het in rekening brengen van een vergoeding gebruikelijk is. Geheel in lijn met de juridische verplichting om marktconform te handelen heeft de gemeente een reserveringsvergoeding gevraagd.

Daarbij is het belangrijk om op te merken dat gedurende de afgelopen anderhalf jaar meerdere (commerciële) partijen interesse hebben getoond in de ontwikkeling van het gebied. Tevens wenst het college nogmaals te benadrukken dat het zoveel mogelijk heeft meegedacht met de initiatiefnemers binnen de kaders waarbinnen de gemeente kan en mag opereren.

Daarom heeft de gemeente als tegenprestatie voor de grondreservering een minimale reserveringsvergoeding gevraagd (5% van de indicatieve verkoopprijs). Dit bedrag zou bij de definitieve gronduitgifte op de koopprijs van de grond in mindering gebracht worden. Ook is aangeboden dat de stichting deze vergoeding in twee jaarlijkse termijnen mocht voldoen.

Reactie bestuur Irenehof:
Het is inderdaad duidelijk dat de gemeente vindt dat zij juridisch gezien verplicht was de reserveringsvergoeding te vragen. De stichting was daartoe ook bereid. Zij heeft alleen een uitstel van iets minder dan twee maanden gevraagd om te komen tot een VO+. De haalbaarheid van dit ambitieuze plan was mogelijk omdat wij met de deelnemers al eerder een informatieavond hebben gehouden waarop de initiële woonwensen geïnventariseerd zijn.

Wij denken dat we eerder in het proces bewezen hebben dat wij onze planningen nakomen. Immers bij de start van ons project hield de gemeente vast aan de eerder aan Fortaleza opgelegde tijdslimiet. Die deadline hebben wij ruimschoots gehaald. Medio augustus 2019 lieten de portefeuillehouders ons, bij monde van de ambtelijke medewerkers, weten dat zij tevreden waren over onze snelheid en voortgang. Vóór de interventie door de gemeente bereidden wij ons al voor op de volgende stappen. 

Onze motivatie om uitstel te vragen was dat op basis van de VO+ de deelnemers precies zouden weten wat de grondkosten zouden zijn. Dit stond de eerder genoemde juridische verplichting o.i. niet in de weg. Of werd er door commerciële partijen zoveel druk op de gemeente gezet? De opmerking van de gemeente dat er meerdere commerciële partijen in het geding zijn bevestigd dit vermoeden.

De beleidsbepalers lijken geen begrip te hebben voor het feit dat als eenmaal de helft van 5% van de indicatieve grondprijs betaald is je financieel vast zit aan de koop. Ook als de grondprijs dan (veel) hoger wordt dan we verwacht zouden hebben.

Vraag Bruisend Noordwijk 3:
Is voorafgaand aan de Stichting duidelijkheid verschaft over parkeren, inrichting, mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het terrein rondom het gebouw vanuit gemeentelijk perspectief?

Antwoord college:
Er is duidelijk aangegeven dat de Stichting Irenehof i.o., als ontwikkelaar, veel vrijheid heeft om deze aspecten naar eigen wens in te vullen. Stichting Irenehof i.o. kreeg de gelegenheid om zelf met voorstellen te komen waarbij de, door de gemeenteraad van Noordwijkerhout, vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden zouden gelden als formeel toetsingskader. Er was dus voldoende duidelijkheid over de wijze waarop deze aspecten zouden worden ingevuld.

Reactie bestuur Irenehof:
Het bestuur heeft veelvuldig de vraag gesteld hoe men om zou gaan met parkeren en groen. Het is correct dat gesteld is dat de stichting na het betalen van de reserveringsvergoeding met voorstellen mocht komen. Medewerkers van de gemeente zouden deze voorstellen t.z.t. beoordelen. En ook hier wilden wij graag vooraf duidelijkheid.

Vraag 4 geen reactie.

Vraag Bruisend Noordwijk 5:
Bent u bereid de Stichting gelegenheid te geven alsnog te komen tot een, in nauw overleg met uw ambtelijke ondersteuning, te maken verdiepingsslag, waarbij duidelijkheid verkregen kan worden over de ruimtelijke aspecten en het tot stand komen van een VO+?

Antwoord college:
Het college is daar niet toe bereid. Voor de onderbouwing van ons standpunt verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 10 uit onze voorgaande brief van 24 april 2020:
“Wij hebben niet het vertrouwen dat we er alsnog met elkaar uit gaan komen. Temeer aangezien het bestuur van de Stichting Irenehof i.o. in ons laatste gesprek liet weten dat voor de variant die zij zelf voorstelde –uitwerking van een VO+ in de komende 2 tot 3 maanden en op basis daarvan een taxatie laten verrichten- slechts 8 deelnemers hadden aangegeven zich hieraan te willen committeren (in financiële zin).

Tevens gaven zij nog aan dat dit tijdspad –mede gelet op de situatie rondom het corona virus- vrij optimistisch door hen is ingeschat. Daar komt tot slot nog bij dat wij gedurende anderhalf jaar al veel kosten hebben gemaakt (die ten laste komen van de toekomstige grondexploitatie) en dat de druk op de woningmarkt erg groot is waardoor we niet langer willen wachten zonder zekerheid te hebben over de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling. Door ons besluit komt de grond weer vrij voor andere (maatschappelijke) opgaven.”


Reactie bestuur Irenehof:
Het gegeven antwoord is correct. Blijkbaar heeft het college onze reactie op de antwoorden in eerste termijn tot zich genomen maar deze of niet ter harte genomen, of niet begrepen. Het aantal deelnemers is veel groter. Het aantal van 8 geïnteresseerden is aan de orde als de reserveringsvergoeding van € 80.000 dient te worden betaald zonder dat er zekerheden zijn over de grondprijs en daarmee de haalbaarheid van het project.

Veel deelnemers hebben uitgesproken dat zij, als ons voorstel door de gemeente zou worden geaccepteerd, ook mee zouden doen. Daarnaast beschikken we nog over een reservelijst van ruim 25 geïnteresseerden.

Vraag Bruisend Noordwijk 6.
Is het college (anderszins) bereid de Stichting tegemoet te komen in de tot nog toe gemaakte plankosten ad € 25.000 voor dienstverlening door een stedenbouwkundige, architect en jurist?

Antwoord college:
Zoals vooraf schriftelijk met het bestuur van Stichting Fortaleza is vastgelegd zouden partijen werken voor eigen rekening en risico. In de door beide partijen ondertekende brief staat hierover letterlijk het volgende opgenomen: Indien het bod van Fortaleza niet leidt tot een positief eindresultaat dan kan Fortaleza de gemaakte kosten niet op de gemeente verhalen.

Deze afspraken zijn 1 op 1 overgenomen door de Stichting Irenehof i.o. en daarnaast hebben wij zoals eerder vermeld gedurende de afgelopen anderhalf jaar zelf ook veel kosten gemaakt voor de begeleiding van het initiatief die ten laste komen van de (toekomstige) grondexploitatie. Om deze reden zijn wij niet bereid om de stichting tegemoet te komen in de door hen gemaakte kosten.

Reactie bestuur Irenehof:
Het antwoord op deze vraag is voor ons zeer verrassend. Niet eerder hebben wij van genoemde brief gehoord laat staan dat wij deze geaccordeerd zouden hebben. De afspraken die voorheen met Fortaleza gemaakt zijn, zijn bij ons niet bekend. Tijdens het eerste gesprek met de gemeente is alleen aangegeven dat de tijd om te komen tot een plan hetzelfde zou blijven als die met Fortaleza. Hier hebben wij aan voldaan. Natuurlijk is het waar dat ook de gemeente kosten gemaakt heeft inzake dit initiatief.

Des te spijtiger is het dat het project, om voor ons nog steeds onduidelijke praktische redenen, geen doorgang zal vinden. Niet wij, de stichting i.o., hebben het project beëindigd. Wij hebben ons steeds sterk gemaakt en zijn met voorstellen gekomen om de wensen van de gemeente te realiseren. De belangen van de deelnemers hebben bij ons altijd geprefereerd. En dat kan de gemeente Noordwijk helaas niet stellen. Dat de gemeente niet bereid is om de gemaakte kosten van € 25.000,00,00 te vergoeden is zeer teleurstellend.

Dit betekent dat er een schuld resteert voor het project. Een schuld voor een project waarvoor velen zich ruim een jaar lang voor de volle 100% hebben ingezet. Een project dat gestopt wordt omdat de politieke wil om het te realiseren ontbreekt. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het college van de gemeente Noordwijk dit beleid steunt. 

Resumerend stellen we vast dat ons project hiermee beëindigd is. Wij, het bestuur van de stichting i.o. heeft zich steeds sterk gemaakt om de negatieve gevoelens van onze deelnemers jegens het gemeentebestuur een positieve wending te geven. Hier worden we nu, door diezelfde leden, mee geconfronteerd. Helaas moeten we nu een positieve reactie schuldig blijven.

Eerder berichten over dit onderwerp:

College beantwoordt vervolgvragen fractie Bruisend Noordwijk: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Lezers schrijven: Reactie oud-voorzitter op stopzetten door gemeente van woningbouwontwikkeling op terrein Ireneschool.

Particuliere woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool gaat definitief niet door.

Foto PR.