Datum: 11-07-2020 - 19:28
17
jun
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: corona maatregelen winkelend publiek en horeca/terrassen in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: corona maatregelen winkelend publiek en horeca/terrassen.

CDA-fractie: De corona-crisis raakt de winkeliers en horeca in de gemeente Noordwijk hard. Cafés en restaurants zijn sinds 15 maart dicht en het hanteren van de 1,5 meter zal een uitdaging worden in de kernen van onze gemeente. Nu het kabinet heeft besloten dat de horeca op 1 juni weer beperkt open mag, is het verstandig om hier als overheid goed op te acteren. Het terrasseizoen in Noordwijk(erhout) loopt....

van 1 april tot 1 oktober 2020. April is voor horecaondernemers, ook die met een terras, in ieder geval een verloren maand. Ook worden zij geconfronteerd met de anderhalve meter samenleving, waardoor zij binnen hun horecaonderneming, nadat zij hopelijk weer geopend mogen zijn, met een fors omzetverlies geconfronteerd worden. Voor een aantal onder hen is de anderhalve meter samenleving, vanwege het geringe vloeroppervlakte van hun café, lunchroom en/of restaurant, überhaupt geen reëel verdienmodel.

Terrassen bieden dan de mogelijkheid tegemoet te komen aan de anderhalve meter samenleving doordat deze daarop beter zijn in te richten, waardoor gedurende het terrasseizoen de opgelopen omzetverliezen kunnen worden gemitigeerd. Overigens zullen ook deze terrassen, vanwege die anderhalve meter inrichting, dan niet volledig kunnen worden uitgebaat, terwijl daarvoor wel ook de gemeentelijke lasten, mogelijk uitgesteld, betaald moeten worden.

Aanvullend op de maatregelen, zoals die door de Rijksoverheid zijn, of nog zullen worden getroffen, wil de CDA-fractie Noordwijk deze horecaondernemers tegemoet komen. Ook wil het CDA kijken naar het creëren van extra ruimte voor terrassen. Tevens wil de CDA fractie van het college weten of er al is nagedacht over veilige looproutes voor het winkelend publiek.

Vragen CDA-fractie en deze zijn nu beantwoordt door het college van B&W:

Vraag 1.
Kan het college aangeven welk bedrag aan opbrengsten aan gemeentelijke (precario-)belastingen, die samenhangen met het uitbaten van terrassen op de openbare weg c.q. op gemeentegrond in Noordwijk, voor 2020 zijn geraamd?

Antwoord:
De terrassen in Noordwijk vertegenwoordigen een begrote opbrengst aan precario van € 35.719,-.

Vraag 2.
Erkent het college met de CDA-fractie dat ook horecaondernemers in Noordwijk, als gevolg van de ernst van het coronavirus, met een fors omzetverlies geconfronteerd worden, dat voor (veel van) hen, door een relatief gering vloeroppervlakte van hun bedrijf, de anderhalve meter inrichting geen reëel verdienmodel is en terrassen in de regel daarop beter zijn in te richten?

Antwoord:
Het college is zich bewust van de impact die de coronacrisis heeft op de samenleving als geheel en op horecaondernemers in het bijzonder. Het college ziet dat horecaondernemers worden geconfronteerd met een fors omzetverlies. Vanuit de rijksoverheid zijn maatregelen getroffen om de pijn enigszins te verlichten. Ook het college is bereid de horeca te ondersteunen waar dat redelijkerwijs mogelijk is.

Vraag 3.
Erkent het college tevens dat deze terrassen, als gevolg van de anderhalve meter inrichting, na opening, niet volledig uitgebaat kunnen worden, maar dat daarvoor wel de gemeentelijke (precario)lasten door deze horecaondernemers, mogelijk uitgesteld, betaald moeten worden?

Antwoord:
Ja, dat onderkennen wij. Wij achten het daarbij wel van belang op te merken, dat de precarioheffing is gebaseerd op het aantal vierkante meters gemeentegrond dat in gebruik wordt genomen. Anders dan bijvoorbeeld bij de omzetbelasting is er dus geen relatie tussen de hoogte van de precario en de omzet die met exploitatie van het terras wordt behaald. Overigens wordt niet voor elk terras precario betaald. Voor een terras op eigen grond of een terras op het strand wordt geen precario geheven.

Vraag 4.
Erkent het college ook dat, doordat terrassen in de regel, niet gehinderd door inpandige belemmeringen, beter op de anderhalve meter samenleving zijn in te richten, na opening het omzetverlies van horecaondernemers kunnen verzachten? Zo nee, kan het college haar antwoord motiveren?

Antwoord:
Of een terras lucratiever te exploiteren is dan een binnenruimte is onder andere afhankelijk van de bedrijfsvoering maar ook van externe factoren zoals het weer. Of een terras beter geschikt is om het omzetverlies te verzachten dan een binnenruimte is voor ons dan ook niet in zijn algemeenheid aan te geven. Als een horecaondernemer in een specifieke situatie kansen ziet in het exploiteren van een (vergroot of nieuw) terras, dan zullen wij vanuit een positieve grondhouding gezamenlijk zoeken naar realisatiemogelijkheden.

Vraag 5.
Is het college daarom bereid, aanvullend op het pakket aan maatregelen voor ondernemers van de Rijksoverheid, horecaondernemers in Noordwijk, die in het seizoen een terras uitbaten, tegemoet te komen. 

Antwoord:
Wij zijn bereid om ondernemers in Noordwijk te ondersteunen waar dat in redelijkheid en billijkheid mogelijk is. Wij beperken ons daarbij niet tot ondernemers die een terras uitbaten. De wijze waarop wij ondernemers tegemoet kunnen komen zal divers zijn en zal mede afhankelijk zijn van het verloop van de crisis.

Vraag 6.
Indien het college daartoe niet bereid is, op welke wijze wil het college deze groep van horecaondernemers, die een belangrijk deel van hun omzet nu juist in het terrasseizoen genereren, dan wel tegemoet komen? 

Antwoord:
Het college heeft veel vertrouwen in de ondernemerszin van de horecaondernemers. Ondernemers kunnen zich te allen tijde bij ons melden met voorstellen en suggesties. Veel ondernemers doen dat in de praktijk ook. Het gaat daarbij zowel om inbreng van individuele ondernemers als inbreng via een belangenorganisatie. Alle suggesties en ideeën worden welwillend bekeken en beoordeeld op uitvoerbaarheid.

Vraag 7.
Is het college bereid om in gesprek te gaan met horecaondernemers om het mogelijk te maken tijdelijke publieke ruimte te gebruiken om meer buitenruimte te creëren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Vuurtorenplein, het Gat van Palace, Lindenplein/Raadhuisplein/het Kloosterplein in Noordwijk, het Marktplein en rondom de Witte Kerk in Noordwijkerhout.

Antwoord:
Zoals eerder in de raadsbrief van de burgemeester gemeld, zijn wij vanaf het prille begin van de coronacrisis met alle belanghebbenden, en zeker ook met de horeca, in gesprek. In overleg wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen. Daarbij houden wij natuurlijk rekening met alle betrokken belangen. Dat betekent in de praktijk dat niet alle wensen realiseerbaar zullen zijn. (Zie ook het antwoord op vraag 8.)

Vraag 8.
Indien voor het realiseren door het college van deze aanvullende gemeentelijke maatregelen voor de Noordwijkse horecaondernemers besluiten van de gemeenteraad noodzakelijk zijn, vraagt de CDA fractie welke maatregelen dat zijn en wanneer deze op welke korte termijn aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd?

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag hangt mede af van de initiatieven van ondernemers die wij vervolgens in gezamenlijkheid ter hand zullen nemen. Voor de meeste besluiten kan het college waarschijnlijk uit de voeten met haar eigen bevoegdheden. Wij waarderen de uit de vraag blijkende bereidwilligheid om medewerking te leveren waar dat nodig zou. Mocht dat nodig zijn, hopelijk ook met verkorte behandeltermijnen.

Vraag 9.
Wil het college in gesprek gaan met de winkeliers/ondernemersverenigingen om tot afspraken te komen over het instellen van veilige looproutes in de winkelstraten?

Antwoord:
Hierover voeren we al overleg. Het belang van het aanhouden van de onderlinge afstand van 1,5 m wordt algemeen erkend. Ook door de Noordwijkse ondernemers. Wij kunnen dan ook tot tevredenheid vaststellen, dat de ondernemers continu zoeken naar creatieve manieren om bij te dragen aan het welslagen van de 1,5 m samenleving. Daarin trekken wij zoveel mogelijk gezamenlijk op en vullen wij elkaar aan, ieder vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheid en uiteraard in samenspraak met de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Vraag 10.
Is het college van plan om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen om de 1,5 meter te waarborgen in de centra van onze dorpen?

Antwoord:
Wij hebben de indruk dat de maatregelen voor zover die op dit moment getroffen zijn een significante bijdrage leveren aan het voorkomen van verspreiding van het virus. Dat neemt niet weg, dat wij continu zullen blijven streven naar verbeteringen. Zoals premier Rutte het stelt: "We varen op zicht". Wij zullen dan ook naar bevind van zaken handelen en voelen ons daarbij gesteund door onder andere de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Noordwijk.