Datum: 21-03-2023 - 11:14
17
jun
'20
College stelt voor: extra financiële bijdrage voor Stichting Bloemencorso Bollenstreek.
Geschreven door Bloemencorso Bollenstreek
Foto's Redactie BON

College stelt voor: extra financiële bijdrage voor Stichting Bloemencorso Bollenstreek.

Het college heeft een raadsvoorstel doen uitgaan om een extra bijdrage voor Stichting Bloemencorso Bollenstreek van € 71.184,- beschikbaar te stellen. Deze bijdrage zal ten laste komen van de Algemene Reserve, het raadsvoorstel zal behandeld worden in de gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2020. Het raadsvoorstel: Op 6 maart 2019 heeft het SBB (Stichting Bloemencorso Bollenstreek)...

tijdens een bestuurlijke bijeenkomst een presentatie gegeven over het Bloemencorso en de hiermee gemoeid gaande veiligheidskosten en maatregelen van de afgelopen jaren. Tijdens deze bijeenkomst is het verzoek gedaan aan de vier Bollenstreekgemeenten om voor de jaren 2019 tot en met 2023 de jaarlijkse bijdrage aan het Bloemencorso te verhogen zodat het SBB de komende jaren weer een financieel gezonde stichting kan worden. 

Tijdens dit overleg op 6 maart is afgesproken dat de SBB een nota zou opstellen met een overzicht van de gevraagde kosten per gemeente. Tevens is afgesproken dat er een jaarlijkse terugkoppeling/rapportage vanuit SBB zal worden gegeven met de ‘stand van zaken’ om op de hoogte te blijven van de vorderingen.

De bovengenoemde nota, waarin SBB een extra bijdrage vraagt van de vier Bollenstreekgemeenten, Hillegom, Lisse, Teylingen (HLT) en Noordwijk, is door miscommunicatie niet bij de gemeente Noordwijk terechtgekomen. Naar aanleiding van het verzoek tot deze extra financiële bijdrage hebben de Bollenstreekgemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de extra bijdrage voor 2019 al in 2019 uitbetaald aan SBB. 

Eind 2019 bleek dat de gemeente Noordwijk niet was betrokken bij het proces inzake de extra aanvraag en werd de aanvraag door de SBB alsnog gedaan. Het college stelt nu voor aan de gemeenteraad om de extra bijdrage € 36.092,- van 2019 en € 35.092,- verlaagd met een teveel ontvangen bedrag praalwagen van € 1.000,- (totaal € 71.184,-) voor 2020, alsnog te voldoen aan de SBB en vervolgens de extra bijdrage van € 36.092,- betreffende de jaren 2021 t/m 2023 te verwerken in de begroting.

Volgens onderstaande verdeelsleutel (naar inwonersaantal) bedraagt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Noordwijk € 36.092,-.

Het gecancelde Bloemencorso van 2020 heeft momenteel € 223.886,98 gekost. De gemeente Noordwijk heeft voor de praalwagen een subsidie van € 20.000,- verleend. Dit bedrag is in het kostenoverzicht meegenomen. Het door de gemeente Noordwijk verleende bedrag voor de veiligheids- en verkeersmaatregelen ad € 7.454,- is niet in dit kostenoverzicht meegenomen, omdat deze kosten niet zijn gemaakt.

Alle praalwagens staan nu op een locatie opgesteld om te overwinteren, zodat ze volgend jaar weer kunnen worden gebruikt. Direct na de vakantie wordt in september de verkoop weer opgepakt van zowel praalwagens als luxe wagens. Ook wordt dan de uitvoering van alle werkzaamheden weer opgestart. De verwachting is dat het Bloemencorso april 2021 zal rijden.

Bekeken dient te worden of de subsidie die ten behoeve van het Bloemencorso 2020 is verleend, na aftrek van de reeds gemaakte kosten, kan worden doorgeschoven naar 2021. Ook is het belangrijk dat er een businessplan wordt opgesteld door Stichting Bloemencorso Bollenstreek om zo inzicht te krijgen hoe, naast de gemeentelijke bijdragen, andere bronnen van inkomsten gegenereerd kunnen worden.