Datum: 05-12-2021 - 00:16

   

17
jun
'20
Perspectiefnota 2021 - 2024 laat een sluitende begroting met een waarschuwing zien in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door BON / College van B&W

Perspectiefnota 2021 - 2024 laat een sluitende begroting met een waarschuwing zien.

Het college van de gemeente Noordwijk heeft een raadsvoorstel gedaan, waarbij men aan de gemeenteraad vraagt om op de raadsvergadering van 30 juni 2020 in te stemmen met de ‘Perspectiefnota 2021 - 2024’. In de perspectiefnota (voorjaarsnota) wordt op hoofdlijnen bepaald wat de koers voor de komende jaren is en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. De Perspectiefnota beoogt om...

in een vroegtijdig stadium de raad te informeren over de gemeentelijke financiën en de te verwachten begroting 2021 – 2024.

De kern van het voorstel is:
Dat met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021 door de raad wordt ingestemd met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 – 2024 en het daarin op te nemen nieuwe beleid. Tevens neemt de raad kennis van de actuele stand van zaken met betrekking tot de financiën van de gemeente Noordwijk.

Opvallende punten in de Perspectiefnota van de gemeente Noordwijk zijn:
- Bevriezing van het accres van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2020 en 2021.
- Extra geraamde inkomsten toeristenbelasting omdat er wordt geheven op basis van het aantal werkelijke overnachtingen in plaats van de oude forfaitaire regeling, dit levert € 670.000,- aan structurele extra inkomsten op.
- In de jaren 2023 en 2024 is een belangrijke correctie gedaan van € 930.500,-. Dit betreft het budget frictiekosten. Omdat echter de inkomsten via het gemeentefonds na 2022 stoppen, moet in 2023 en 2024 ook de uitgavepost vervallen.
- 'Een waarschuwing' voor de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2022. Het effect hiervan zou kunnen oplopen tot € 1,5 miljoen aan structureel lagere algemene uitkering.

In de decembercirculaire 2020 zullen de gemeenten geïnformeerd worden over de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2022. Alhoewel hier nog geen definitieve uitkomsten van bekend zijn, meldde het tijdschrift Binnenlands Bestuur dat gemeenten met een grootte van tussen 20.000 – 50.000 inwoners een korting tot € 33,- per inwoner tegemoet zouden kunnen zien. Voor de gemeente Noordwijk zou dat een korting van € 1,5 miljoen kunnen betekenen. 

Grote gemeenten zouden er zelfs tot € 106,- per inwoner op vooruit kunnen gaan. Gezien de omvang van de herverdeling zal dit nog wel de nodige discussie opleveren. Het is echter verstandig om dit mee te nemen bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente Noordwijk zoals dat in de Perspectiefnota en hieronder is weergegeven.

Het Meerjarenperspectief in de Perspectiefnota 2021 laat het volgende beeld zien. 
Het meerjarenperspectief is sluitend, op basis van de in de nota genoemde uitgangspunten. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2022. Op basis van de vastgestelde Perspectiefnota 2021 wordt de begroting 2021 – 2024 opgesteld. Deze zal op 10 november in de raad worden behandeld. Alle tot dusver door de raad vastgestelde wijzigingen zijn hierin verwerkt. Ook de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds zijn doorgerekend en hierin opgenomen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk.