Datum: 16-06-2021 - 04:14
12
jun
'20
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan de burgemeester over: beleidsregel coffeeshopbeleid. (uitslag poll 'ja of nee coffeeshop')
Geschreven door Bouw BV

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan de burgemeester over: beleidsregel coffeeshopbeleid. (uitslag poll 'ja of nee coffeeshop')

In het kader van de fusie tussen de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is sprake geweest van een harmoniseringsslag ten aanzien van diverse regelingen, verordeningen en beleidsregels. Sommige na bespreking in de nieuwe raad, maar de meeste door middel van “hamerslag”. Dat zal ook het geval zijn geweest ten aanzien van de harmonisering...

van het coffeeshopbeleid. Uit bijgevoegde beleidsregel(1) blijkt dat er sprake is geweest van een voortzetting van eerder binnen de oude gemeenten bestaand nulbeleid. De nieuwe beleidsregel werd ondertekend op 3 januari 2019 en trad in werking op 18 oktober 2019. Aldus werden twee oude regelingen geharmoniseerd: een nulbeleid van Noordwijkerhout van 1997 en een nulbeleid van de oude gemeente Noordwijk van 2003.

In het kader van een RTG (ronde tafelgesprek) op 2 juni werd ingesproken door een tweetal jonge ondernemers met het verzoek een coffeeshop te mogen beginnen aan het Marktplein te Noordwijkerhout (2). Door de fractie van Bruisend Noordwijk is daarop de toezegging gedaan te komen tot een neutrale peiling (de zogenaamde Poll) onder mogelijke voor- en tegenstanders van de vestiging van een coffeeshop, waar dan ook in Noordwijkerhout (en dus niet specifiek op het Marktplein) (3) 

De Poll vond plaats gedurende een week in de periode 5 tot 12 juni. Uiteindelijk werden maar liefst 2863 stemmen uitgebracht, waarvan 1590 vóór en 1273 tegen de vestiging van een coffeeshop in Noordwijkerhout. Dat is afgerond 56% vóór en 44 % tegen. 

1 - http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Noordwijk/CVDR628306.html

2 - https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/noordwijk/20200602_1 

3 - https://www.facebook.com/bruisend.noordwijk/?modal=admin_todo_tour 

Ten aanzien van verleden, heden en toekomst van het coffeeshopbeleid in de gemeente Noordwijk treft u onderstaand een tiental schriftelijke vragen aan.

Vragen:

Vraag 1:
Is er sprake geweest van een weloverwogen harmonisatiebesluit?

Vraag 2:
Is het harmonisatiebesluit getoetst aan het huidige landelijke coffeeshopbeleid uit 2016?

Vraag 3:
Heeft er over het huidige nulbeleid afstemming plaats gevonden met de partners in het driehoeksoverleg, te weten de politie en het Openbaar Ministerie?

Vraag 4:
Beschikt u over een analyse rond de huidige situatie per kern, onder meer voor wat betreft het aantal (huidige) meldingen van overlast en/of criminaliteit rond straathandel?

Vraag 5:
Heeft er afstemming plaats gevonden met omliggende gemeenten omtrent het nulbeleid?

Het huidige nulbeleid wordt in de huidige beleidsregel als volgt gemotiveerd:
* 1. Aanzuigende werking vanuit de regio/openbare orde en veiligheidsaspecten.
Als in de nieuwe gemeente Noordwijk een coffeeshop gevestigd zou worden, is de verwachting dat een aanzuigende werking ontstaat vanuit de regio en vanaf de snelweg. Met mogelijk daardoor de nodige extra verkeersbewegingen en overlast als gevolg. Naar verwachting zullen hierdoor ook onwenselijk effecten ontstaan die de openbare orde en veiligheid zullen raken.

* 2. Effecten op jongeren.
Daarnaast heeft de aanwezigheid van een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen effect op jongeren. De kans dat jongeren sneller en vaker in aanraking komen met (soft)drugs is dan groter. Dat is onwenselijk.

* 3. Politiek draagvlak
In de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout ontbrak politiek draagvlak voor het gedogen van een coffeeshop in de gemeente Noordwijk. Die situatie is niet gewijzigd voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

* 4. Regionale afspraken
Tenslotte zijn er destijds in de regio afspraken gemaakt voor locaties in de regio waar coffeeshops zijn gevestigd. Die locaties zijn ongewijzigd en er is vooralsnog geen grond om van die afspraken af te wijken.

Vraag 6:
Bent u bekend met de wijziging van het landelijke coffeeshopbeleid, waarbij sprake is geweest van toevoeging van het ingezetenencriterium en dat dat criterium juist ziet op het beperken van aanzuigende werking?

Vraag 7:
Bent u ermee bekend, dat jongeren in het geheel niet worden toegelaten in een coffeeshop?

Vraag 8:
Zou er op basis van voortschrijdend inzicht (en de uitslag van de Poll) naar uw inschatting sprake kunnen zijn van verandering in politiek draagvlak voor het vestigen van een coffeeshop?

Vraag 9:
Welke afspraken zijn er gemaakt in de regio omtrent locaties en wanneer zijn deze afspraken gemaakt?
Ik besef, dat er ter zake het softdrugsbeleid sprake is van een formele bevoegdheid van “de burgemeester”, zoals genoemd in artikel 174 van de Gemeentewet en artikel 13b van de Opiumwet en ook in zijn algemeenheid vanuit de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid. Maar tegelijkertijd is coffeeshopbeleid een onderwerp met lading en politieke gevoeligheid, waarbij zorgvuldigheid en het betrekken van inwoners van meer belang is dan snelheid in de besluitvorming.

Vraag 10:
Bent u bereid te bevorderen, dat zo mogelijk of zo nodig op basis van een beleidsnotitie het softdrugsbeleid besproken gaat worden met belanghebbende en belangstellende inwoners en stakeholders in een RTG, bijvoorbeeld middels een themabijeenkomst?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk.