Datum: 30-09-2023 - 05:39
12
jun
'20
PUUR stelt schriftelijke vragen aan college over: Zorgen om 'Het Zilt' in De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk / Van Rhijn Bouw BV
Foto's Redactie BON

PUUR stelt schriftelijke vragen aan het college over: Zorgen om 'Het Zilt' (3).

In de debatraad van 19 februari 2019 heeft PUUR twee mondelinge vragen gesteld over bouwproject Het Zilt. Wethouder de Jong stuurde 16 juli 2019 een raadsbrief met diverse antwoorden. PUUR heeft daarop schriftelijk vervolgvragen gesteld die op 2 oktober 2019 per brief wederom zijn beantwoord. Tot zover onze dank voor uw opvolging en uitleg. PUUR is blij dat de bouw van Het Zilt gestaag vordert en dat de gemeente...

extra haar best doet inwoners daar periodiek over te informeren. De beantwoordingsbrief van 2 oktober 2019 roept nu wel een aantal nieuwe en verduidelijkingsvragen op die tevens in relatie staan met de actuele discussie binnen de gemeente over noodzaak van bouwen zoals aangegeven in de concept woonvisie.

Vragen:

Vraag 1.
Het door u verstrekte addendum bevat gegevens en informatie over diverse facetten van het project. Waarom zijn, naast de begrijpelijke vertrouwelijke financiële aspecten, bijvoorbeeld de duurzaamheidsambities en andere algemene bepalingen niet openbaar gemaakt? Op welke wijze zou deze informatie de belangen van de gemeente kunnen schaden, om ze nu met een WOB artikel 10, sub b en g) te beschermen?

Vraag 2.
U maakt melding dat met ontwikkelaar Van Rhijn Bouw een nieuwe overeenkomst zal worden gesloten. Kunt u de raad hiervan op de hoogte brengen zodra deze getekend is? En daarbij het nieuwe contract, zonder geheimhouding, ter inzage aanbieden? Of een contract overleggen waarin eventuele geheimhouding wordt beperkt tot de delen die niet in het belang van de gemeente, of andere binnen de WOB is? Graag toelichting op uw keuze.

Vraag 3.
In de afsluiting van uw beantwoording geeft u aan dat de problematiek ron dom PAS toch nog een zekere rol zou kunnen gaan spelen in de voltooiing van Het Zilt. Na ruim 10 jaar hobbels dus helaas toch een nieuw potentieel gevaar.

In de Zilker gemeenschap zijn echter ook in toenemende mate geluiden te horen die wijzen op een mogelijk onderhands “convenant” dat de volledige realisatie van Het Zilt, in de weg zou staan. Het gaat dan met name om de bouw van het gecombineerde supermarkt/GOED/appartementen complex.

* Wat kunt u, en/of de bouwer/ontwikkelaar, over het bestaan van een ‘convenant’ melden die volledige voltooiing van het project in de weg staat ?
* Is er al 100% zekerheid te geven dat het gehele plan gerealiseerd gaat worden? Zo niet waarom niet en wat doet u om 100% realisatie te waarborgen?

Vraag 4.
PUUR maakt zich grote zorgen over de financiële bereikbaarheid van passende woningen. Voor alle groepen woningzoekers en met name de eigen inwoners. Zo ook in Het Zilt. In het woonbehoefte onderzoek werd al pijnlijk duidelijk dat het contigent “Oer-Zilkers” in het dorp steeds verder verwatert/wegzakt. Het gevaar van een forensendorp dreigt. Hoge huizenprijzen spelen volgens PUUR daarbij een grote rol. Jonge Zilkers moeten steeds vaker noodgedwongen vertrekken.

Het eerste blok rijtjeswoningen in Het Zilt begon bij 330.000. Het tweede startte op 345.000 tot 361.000 euro. En de appartementen lopen op tot 600.000 euro. De controle op de prijzen is volledig verdwenen. De regie lijkt de gemeente uit handen te hebben gegeven. Toen Het Zilt, dik 10 jaar geleden, werd bedacht zag dat er op papier heel anders uit. De starters uit De Zilk zouden vooral profiteren. Wat is er toch gebeurd?

* Zijn er instrumenten die de gemeente kan inzetten om de betaalbaarheid van nieuwe woningen in de gemeente Noordwijk te beïnvloeden? En zo ja, welke zijn dat dan?
* Zijn er destijds afspraken gemaakt voor project Het Zilt waarbij eerlijke en passende prijzen worden nagestreefd en geborgd? Inden ja, zijn die nagekomen. Indien nee, wat is er dan gebeurd?
* Bent u het eens dat in een zwaar overspannen woningmarkt overheid en gemeente geen financieel voordeel zouden moeten ervaren van de marktwerking in vraag en aanbod? Kunt u uw antwoord toelichten.
* Hoe voorkomt de gemeente Noordwijk, in samenwerking met ontwikkelaar en bouwers, perverse financiële situaties in haar bouwprojecten? En hoe is dat ingeregeld bij de lopende bouwprojecten in Noordwijk en met name Het Zilt? 

Wederom bij voorbaat dank voor uw spoedige beantwoording. 

Namens de fractie PUUR
Toon van Tol
raadslid

Foto PR.