Datum: 16-08-2022 - 05:45
11
jun
'20
Plan voor een GOM-woning op het Westeinde in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Aanvraag voor GOM-woning op de plek van manege in Het Langeveld.

De gemeente Noordwijk laat weten dat het voorontwerp 'Vogelaardreef 26 Noordwijk’ in procedure is gebracht. De initiatiefnemer voornemens om een aantal bouwwerken te verwijderen, het manegebedrijf te beëindigen, het perceel te herinrichten alsmede een nieuwe te bouwen woning, een zogenaamde Greenportwoning (GOM-woning). Het bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch kader voor deze ontwikkeling. Dit is op de hoek De Boender, in het gebied Het Langeveld...

Inhoud van het plan
Op de locatie Vogelaardreef 26 is de initiatiefnemer voornemens de bestaande manege te beëindigen en het genoemde perceel te herinrichten. Daarbij wordt een schuurruimte gesloopt, een paardenbak verwijderd en de bestaande paardenbak (t.b.v. een aantal privépaarden) verlegd.

Daarnaast wordt de functie van de bestaande woning gewijzigd in die van plattelandswoning (dat is een agrarische bedrijfswoning die mag worden bewoond door een niet aan het bijbehorende agrarisch bedrijf verbonden bewoner) en wordt aan De Boender en nieuwe woning gebouwd, een zogenaamde Greenportwoning.

Daarnaast wordt het agrarisch bouwvlak verkleind. Het bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch kader voor deze ontwikkeling. De regels ten aanzien van de nieuw te bouwen woning zullen overeenkomstig de regels zijn zoals die gelden ten aanzien van de reeds bestaande woningen in dit plangebied.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vogelaardreef 26 Noordwijk’ ligt van woensdag 10 juni 2020 tot en met dinsdag 21 juli 2020 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.BPLGVogelaardr26-VO01.

In verband met de geldende beperkingen wegens de volksgezondheid is inzage in het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak. Inzien kan alleen van 9:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor het maken van een inzage-afspraak kunt u bellen met +31 (0)71 36 60 000. U wordt echter dringend verzocht het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.

Procedure gestart
Een inspraakreactie kan door een ieder worden ingediend. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met 21 juli 2020) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van “inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘‘Vogelaardreef 26 Noordwijk“. Voor een eventuele mondelinge (telefonische) inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, +31 (0)71 36 60 000.