09
jun
'20
Fractie PUUR stelt vervolgvragen aan het college over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (o.a. paardenweides en volkstuinen) in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

Fractie PUUR stelt vervolgvragen aan het college over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (o.a. paardenweides en volkstuinen).

In gedateerde brief van het college van 30 juli 2019 is een toelichting gegeven op de kaders van een handhavings- project ter bestrijding onrechtmatig gebruik van diverse stukken (bollen)grond in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk. De brief maakt melding dat er circa 120 locaties binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Voor het project is, in de periode ....

2020-2023, een bedrag begroot van € 709.992. De ODWH is uitvoerder. In een brief van het college gedateerd 25 mei 2020 heeft u antwoord en toelichting gegeven op vragen uit onze brief van 15 april. Uw antwoorden zijn veelal helder waarvoor onze dank. Uit sommige antwoorden en de inhoud van aanvullende stukken die u beschikbaar heeft gesteld, en waar we prudent mee om zullen gaan, komen nog de volgende vervolgvragen:

Vragen:
Vraag 1.
Het initiële genoemde aantal te behandelen locaties, blijkt uit uw antwoord, is meer dan verdubbeld. Wat betekent dit voor de eerder geraamde projectkosten van € 709.992?

Vraag 2.
Waarom streeft u in de behandeling naar een evenwichtige verdeling van grote en kleinere percelen? Waarom niet de 80/20 regel toegepast en dan beginnen met de grootste?

Vraag 3.
Het overzicht van de locaties laat zien dat in een beperkt aantal straten, relatief veel te behandelen percelen liggen. Waarom die straten en percelen niet “geclusterd” behandelen? Het zal bewoners in deze straten ongetwijfeld grote onzekerheid geven als gedurende 4 jaar telkens opnieuw, met intervallen, andere bewoners in de straat aangesproken zullen worden over strijdig gebruik op percelen e/o in panden.

Vraag 4.
Zover wij begrijpen uit de stukken is het aantal van 264 locaties gebaseerd op (historisch) fotomateriaal dat deels wel, maar ook deels niet, (meer) gebruikt kon worden. In hoeverre kunt u uitsluiten dat er geen additionele (grond)locaties binnen het strijdig gebruik project vallen? Hoe compleet schat u deze lijst van 264 locaties (in %), en indien u geen zekerheid heeft, gaat u daar nog wat mee doen, wat en wanneer?

Vraag 5.
Hoe en waarom beperken de COVID-19 maatregelen de uitvoering van het project? En wanneer hervat u het project?

Wederom bij voorbaat dank voor uw antwoord,
Toon van Tol, raadslid namens PUUR