04
jun
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan het college over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk / College B&W

College beantwoordt vervolgvragen fractie Bruisend Noordwijk: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

Fractie Bruisend Noordwijk: Bij schrijven van 7 april ’20 informeerde u als college van B&W van de gemeente Noordwijk de raad omtrent het beëindigen van de samenwerking met de Stichting Irenehof i.o. tot ontwikkeling van de locatie Ireneschool aan de Viaductweg te Noordwijkerhout. Bij schrijven van 24 april ’20 beantwoordde het college de door de fractie van Bruisend Noordwijk daarover gesteld vragen....

Naar aanleiding van deze beantwoording vond overleg plaats tussen de fractie van Bruisend Noordwijk en het bestuur van de Stichting Irenehof i.o. Naar aanleiding van dat overleg en ontvangen informatie heeft de fractie nog de volgende aanvullende vragen aan uw college.

De vervolgvragen van Bruisend Noordwijk zijn beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Op basis van welke uitgangspunten zou de residuele grondprijs berekend gaan worden?

Antwoord:
Onze eerste insteek was om de residuele grondprijs vast te laten stellen op basis van een volledig uitgewerkt bouwplan via een onafhankelijke taxatie om daarmee de marktconformiteit te waarborgen. Op verzoek van de Stichting Irenehof i.o. hebben wij aangegeven bereid te zijn om het moment van definitieve waardebepaling naar voren te halen en deze vast te laten stellen op basis van een VO+.

Vraag 2.
Is redelijk en/of gewenst al reserveringskosten te vragen, zonder dat er nog sprake is van een VO+, een zogenaamde Voorlopig Ontwerp Plus en de nieuwe bewoners dus niet weten welke verplichtingen zij aangaan?

Antwoord:
Dit was nodig om te voldoen aan de geldende juridische voorwaarden zoals wij ook hebben aangegeven in onze raadsinformatiebrief van 8 april 2020 en de beantwoording van 24 april 2020. De exclusieve reservering vertegenwoordigt immers een economische waarde, waarbij het in rekening brengen van een vergoeding gebruikelijk is. Geheel in lijn met de juridische verplichting om marktconform te handelen heeft de gemeente een reserveringsvergoeding gevraagd.

Daarbij is het belangrijk om op te merken dat gedurende de afgelopen anderhalf jaar meerdere (commerciële) partijen interesse hebben getoond in de ontwikkeling van het gebied. Tevens wenst het college nogmaals te benadrukken dat het zoveel mogelijk heeft meegedacht met de initiatiefnemers binnen de kaders waarbinnen de gemeente kan en mag opereren.

Daarom heeft de gemeente als tegenprestatie voor de grondreservering een minimale reserveringsvergoeding gevraagd (5% van de indicatieve verkoopprijs). Dit bedrag zou bij de definitieve gronduitgifte op de koopprijs van de grond in mindering gebracht worden. Ook is aangeboden dat de stichting deze vergoeding in twee jaarlijkse termijnen mocht voldoen.

Vraag 3.
Is voorafgaand aan de Stichting duidelijkheid verschaft over parkeren, inrichting, mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het terrein rondom het gebouw vanuit gemeentelijk perspectief?

Antwoord:
Er is duidelijk aangegeven dat de Stichting Irenehof i.o., als ontwikkelaar, veel vrijheid heeft om deze aspecten naar eigen wens in te vullen. Stichting Irenehof i.o. kreeg de gelegenheid om zelf met voorstellen te komen waarbij de, door de gemeenteraad van Noordwijkerhout, vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden zouden gelden als formeel toetsingskader. Er was dus voldoende duidelijkheid over de wijze waarop deze aspecten zouden worden ingevuld.

Vraag 4.
Is het juist, dat de definitieve grondprijs pas bepaald gaat worden op basis van actuele taxatie?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 1. Om de marktconformiteit te waarborgen zou de grondprijs op basis van een VO+ residueel bepaald worden via een onafhankelijke taxatie. Om de stichting in de tussentijd duidelijkheid te geven heeft de gemeente een indicatieve verkoopprijs vastgesteld op basis van het door de stichting ingediende schetsplan.

Vraag 5.
Bent u bereid de Stichting gelegenheid te geven alsnog te komen tot een, in nauw overleg met uw ambtelijke ondersteuning, te maken verdiepingsslag, waarbij duidelijkheid verkregen kan worden over de ruimtelijke aspecten en het tot stand komen van een VO+?

Antwoord:
Het college is daar niet toe bereid. Voor de onderbouwing van ons standpunt verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 10 uit onze voorgaande brief van 24 april 2020:
“Wij hebben niet het vertrouwen dat we er alsnog met elkaar uit gaan komen. Temeer aangezien het bestuur van de Stichting Irenehof i.o. in ons laatste gesprek liet weten dat voor de variant die zij zelf voorstelde –uitwerking van een VO+ in de komende 2 tot 3 maanden en op basis daarvan een taxatie laten verrichten- slechts 8 deelnemers hadden aangegeven zich hieraan te willen committeren (in financiële zin).

Tevens gaven zij nog aan dat dit tijdspad –mede gelet op de situatie rondom het corona virus- vrij optimistisch door hen is ingeschat. Daar komt tot slot nog bij dat wij gedurende anderhalf jaar al veel kosten hebben gemaakt (die ten laste komen van de toekomstige grondexploitatie) en dat de druk op de woningmarkt erg groot is waardoor we niet langer willen wachten zonder zekerheid te hebben over de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling. Door ons besluit komt de grond weer vrij voor andere (maatschappelijke) opgaven.”


Vraag 6.
Is het college (anderszins) bereid de Stichting tegemoet te komen in de tot nog toe gemaakte plankosten ad € 25.000 voor dienstverlening door een stedenbouwkundige, architect en jurist?

Antwoord:
Zoals vooraf schriftelijk met het bestuur van Stichting Fortaleza is vastgelegd zouden partijen werken voor eigen rekening en risico. In de door beide partijen ondertekende brief staat hierover letterlijk het volgende opgenomen: Indien het bod van Fortaleza niet leidt tot een positief eindresultaat dan kan Fortaleza de gemaakte kosten niet op de gemeente verhalen.

Deze afspraken zijn 1 op 1 overgenomen door de Stichting Irenehof i.o. en daarnaast hebben wij zoals eerder vermeld gedurende de afgelopen anderhalf jaar zelf ook veel kosten gemaakt voor de begeleiding van het initiatief die ten laste komen van de (toekomstige) grondexploitatie. Om deze reden zijn wij niet bereid om de stichting tegemoet te komen in de door hen gemaakte kosten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Eerder berichten over dit onderwerp:

College beantwoordt 10 vragen fractie Bruisend Noordwijk over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

College van B&W Gemeente Noordwijk: Particulier plan Irenehof definitief van de baan.

*
 Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Lezers schrijven: Reactie oud-voorzitter op stopzetten door gemeente van woningbouwontwikkeling op terrein Ireneschool.

Particuliere woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool gaat definitief niet door.

Foto PR.