Datum: 06-07-2020 - 10:21
27
me
'20
D66 stelt vragen aan het college over: Omgevingsvergunning huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg 37c in Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie D66 / Gemeente Noordwijk

College beantwoordt vervolgvragen D66-fractie over: Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg 37c.

Op 3 juli 2019 en 9 augustus jl. zijn door de fractie van D66 schriftelijke vragen (klik hier) ingediend ten aanzien van het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van een bollenschuur aan de Langevelderweg 37c ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. In deze schriftelijke vragen heeft de fractie van D66 herhaaldelijk gewezen op het ontbreken van het volgens de toepasselijke regeling vereiste communicatieplan...

dat bij de aanvraag behoort te worden ingediend. Niettemin is het college aan dit gebrek “willens en wetens” voorbij gegaan. Uit het door ons opgevraagde advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften d.d. 6 januari 2020 in deze casus blijkt dat het ontbreken van dit communicatieplan bij de vergunningaanvraag “een harde reden vormt om de aanvraag buiten behandeling te stellen”. Dit leidt vervolgens tot één van de redenen waarom de tegen de vergunning ingediende bezwaren gegrond moeten worden verklaard.

Voorts blijkt uit het Commissie advies dat het collegebesluit tot vergunningverlening ook op tal van andere punten (belangenafweging, verkeer en parkeren, motivering ten aanzien privaatrechtelijke belemmeringen) belangrijke gebreken bevat welke leiden tot de conclusie: dat het collegebesluit niet op goede gronden is genomen. 

Vervolgvragen D66-fractie en deze zijn op 25 mei beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Hoe kijkt het college inmiddels naar haar beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 d.d. 3 juli en 9 augustus jl. aangaande dit onderwerp?

Antwoord:
Het college heeft besloten om op basis van het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften de omgevingsvergunning bij de beslissing op bezwaar alsnog te weigeren. Hiermee wordt de aanvrager omgevingsvergunning in de gelegenheid gesteld, indien hij dit wenst, een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Dit in plaats van de vergunning waar nodig te repareren.

Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld het proces, de onderliggende stukken en onderzoeken, maar ook de communicatie naar de omwonenden, zorgvuldig opnieuw tot stand te laten komen. Het college heeft in haar brieven van 4 juli en 9 augustus 2019 reeds aangegeven dat zij zich de gevoeligheid van dit onderwerp realiseert, dat de communicatie naar omwonenden toe onvoldoende is gebleken en toegezegd dat zij in de toekomst hieraan meer sturing wil geven.

Vraag 2.
De fractie van D66 is geschrokken van de vele gebreken in het besluit tot vergunningverlening. Deelt het college deze verontrusting?

Antwoord:
Het college erkent de gebreken die de Regionale Commissie Bezwaarschriften in haar advies in de beslissing op bezwaar heeft aangegeven en heeft de omgevingsvergunning inmiddels alsnog geweigerd. Aan de gestelde vereisten in de ruimtelijke onderbouwing en de verleende omgevingsvergunning die in samenhingen met de toepassing van Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is verleend is namelijk niet, of in elk geval niet tijdig, voldaan.

Dat neemt niet weg dat de omgevingsvergunning in principe met toepassing van de juiste -reguliere- procedure was verleend: de reguliere procedure in de Wabo kent geen termijn voor terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning, noch een mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen.

Vraag 3.
Welke maatregelen en voorzieningen denkt het college te nemen om de zorgvuldigheid in besluiten en besluitvorming op een hoger plan te brengen?

Antwoord:
Het college wil strakkere proces afspraken maken en voor duidelijkere toetsingskaders zorgen. Zo zijn in 2019 de werkprocessen geharmoniseerd, is het zogenoemde bouwplan overleg ingesteld en op 10 februari 2020 is de beleidsnota afwijkingen Noordwijk vastgesteld.

In het bouwplanoverleg worden aanvragen voor omgevingsvergunningen of initiatieven die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan binnen de gemeente breed besproken, waarbij de verschillende beleidsadviseurs een advies uitbrengen. Van al deze adviezen wordt uiteindelijk één integraal afgewogen totaaladvies gemaakt dat aan de Omgevingsdienst wordt meegegeven in het verdere proces van vergunningverlening.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.