Datum: 09-06-2023 - 00:26

 

25
me
'20
College beantwoordt vragen fractie-PUUR: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond voor o.a. paardenweides in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fractie-PUUR over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (o.a. paardenweides en volkstuinen).

In uw brief gedateerd 30 juli 2019 is een toelichting gegeven op de kaders van een handhavingsproject ter bestrijding onrechtmatig gebruik van diverse stukken (bollen)grond in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk. De brief maakt melding dat er circa 120 locaties binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Voor het project is, in de periode 2020-2023, een bedrag begroot...

van € 709.992. De ODWH is uitvoerder. PUUR heeft vragen van inwoners ontvangen omtrent de aanpak en uitvoering van het project. Er zijn verschillende brieven naar betrokkenen gestuurd met aankondigingen van de handhaving. En zover wij begrepen zijn hier en daar ook visuele inspecties uitgevoerd. Bij PUUR zijn vragen gerezen die we aan het college willen voorleggen (15 april) en deze zijn 25 mei beantwoordt door het college van B&W.

Vragen:

Vraag 1.
Kunt u voor alle duidelijkheid het precieze aantal locaties (paardeweidjes) in de gemeente Noordwijk, en per dorp bevestigen?

Antwoord:
In Noordwijk zijn bij verschillende inventarisaties in totaal 264 percelen naar voren gekomen (153 in de voormalige gemeente Noordwijk en 111 in de voormalige gemeente Noordwijkerhout). Dit betreffen percelen waarop activiteiten zijn aangetroffen die afwijken van wat volgens het ter plaatste geldende bestemmingsplan is toegestaan.

In onze brief van 30 juli 2019 wordt gesproken over een totaal van 120 locaties. Deze locaties betreffen echter alleen de met het GOM besproken locaties. Het totale aantal is dus hoger dan alleen deze besproken locaties. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de afwijkingen van het bestemmingsplan niet alleen paardenweides betreffen maar dat het hier ook gaat over o.a. volkstuinen en privé-tuinen.

Vraag 2.
Wordt er gewerkt van grote naar kleine percelen? Zo niet, hoe dan?

Antwoord:
We streven ernaar het project in 4 jaar af te ronden. De eerste 30 locaties zijn nu deels bezocht en gecontroleerd. Deze bedrijfsbezoeken liggen nu even stil in het kader van de COVID-19 maatregelen. In de loop van het jaar is de planning om nog eens 30 locaties te bezoeken. Per kalenderjaar wordt zo veel als mogelijk een evenwichtige verdeling gemaakt van zowel grotere als kleinere locaties verspreid over de gehele gemeente Noordwijk.

Vraag 3.
Kunt u een inventarisatie van de percelen op grootte delen?

Antwoord:
De inventarisatie ligt voor u vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp (het naar personen toe kunnen herleiden van informatie), en aangezien nog niet alle eigenaren zijn geïnformeerd, willen wij u verzoeken om prudent met dit overzicht om te gaan.

Vraag 4.
Zijn, tot nu toe, alle handhavingen binnen de gestelde financiële kaders afgehandeld kunnen worden? Zo niet, waarom?

Antwoord:
We staan aan het begin van het traject. Enkele eigenaren zijn reeds geïnformeerd en gecontroleerd. Op dit moment ligt het traject stil in het kader van COVID-19 maatregelen. Zodra het weer mogelijk is, zullen de werkzaamheden weer worden opgepakt. Als gevolg hiervan zijn er bijna nog geen dossiers volledig afgehandeld.

De financiële kaders van het project worden bewaakt bij het monitoren van de voortgang van het project. Daarbij worden de percelen besproken die in een jaarschijf moeten worden onderzocht. Het verloop van de legaliseringsonderzoeken, de doorloop van ingezette handhaafacties en ook het urenbeslag wordt hierbij beoordeeld ten opzichte van de beschikbare financiële middelen. In de reguliere Planning & Controlcyclus zullen we hierover verantwoording afleggen.

Vraag 5.
Rekenkundig zijn de behandelkosten per locatie gemiddeld € 6.000. Wat is daarin de grootste kostendrager? Wat kunt u vertellen over de handhavingskosten per perceel tot nu toe? Zitten er verschillen tussen percelen e/o perceelgrootte?

Antwoord:
Het urenbeslag wordt vooral bepaald door de behandelkosten per locatie. De grootte van een perceel is hier niet van invloed op, maar het is de wijze waarop de betrokkene op de constateringen reageert. Indien de betrokkene meewerkt aan het ongedaan maken van de overtreding zullen de kosten beduidend lager uitvallen dan wanneer er een juridische procedure moet worden doorlopen.

Om zoveel mogelijk in te zetten op medewerking op basis van vrijwilligheid, is ruimte in het proces opgenomen voor uitleg aan de betrokkene over de achtergrond van het project en, indien van toepassing, uitleg over het verloop van het legaliseringsonderzoek.

Vraag 6.
In hoeveel gevallen is er (tevens)strijdig gebruik van agrarische opstallen/gebouwen vastgesteld? Zo niet, wordt daar wel goed op gelet?

Antwoord:
Overeenkomstig de afspraken in ISG-verband richt het project zich in deze fase op het strijdig gebruik van de specifiek voor bollengrond bestemde gronden. Daarnaast wordt ook het strijdig gebruik van schuurtjes en opstallen, die zonder vergunning op dergelijke percelen zijn gebouwd, in dit project meegenomen.

Reden hiervoor is dat bij de eerste controles duidelijk werd dat in één van de bestemmingsplannen geen scherp onderscheid kan worden gemaakt naar de agrarische bestemming van de gronden en de bouwblokken die hierop gelegen zijn. Deze lopen in het bestemmingplan Buitengebied in elkaar over. Enkel en alleen het strijdig gebruik van de bollengronden aanschrijven zou daar onzorgvuldig en onvolledig zijn.

Om bij die locaties die dezelfde bestemming hebben effectief een handhavingstraject te kunnen inzetten, moet naar zowel het gebruik van de gronden als het gebruik en de verleende bouw- of omgevingsvergunningen voor de bedrijfsgebouwen worden gekeken. Handhaving van het juiste gebruik van de bedrijfsgebouwen op percelen met een andere bestemming (wonen, bedrijf, enz) wordt in een volgende fase van het project opgepakt.

Vraag 7.
Wat is de huidige pijplijn aan actieve behandelde projecten/acties op dit moment? En hoeveel dossier zijn er tot nu toe al afgehandeld?

Antwoord:
Op dit moment zijn er in totaal 30 locaties in heel Noordwijk geselecteerd. Van deze 30 locaties zijn er thans 13 gecontroleerd (8 in het voormalige Noordwijk en 5 in de toenmalige gemeente Noordwijkerhout). Er is 1 locatie afgehandeld. Hier zijn geen strijdigheden geconstateerd.

Voor de andere 12 locaties loopt momenteel het adviestraject. De overige locaties moeten nog worden gecontroleerd. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn controles op dit moment niet mogelijk. Op het moment dat de maatregelen zijn opgeheven, worden de controles vervolgd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.