Datum: 25-05-2020 - 19:17
    
15
me
'20
College beantwoordt vragen NZLokaal over: achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en De Zilk. (foto's voorbeelden)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen NZLokaal over: achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en De Zilk. (foto's voorbeelden)

Enige tijd geleden in het Rondetafelgesprek hebben we gesproken over het achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en De Zilk. Er is toen aangegeven dat er in totaal 600.000 euro wordt uitgetrokken om een inhaalslag te maken waarvan 200.000 voor 2020. De fractie van NZLokaal heeft over dit onderwerp de volgende vier vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk:

Vragen NZLokaal:

Vraag 1.
Waar gaat het groenrenovatieplan beginnen, kunt u die punten op een kaart aangeven?

Antwoord:
In 2019 is de onderhoudsstaat van alle groenvakken in Noordwijkerhout en De Zilk geïnventariseerd. Hierdoor is inzichtelijk geworden welke vakken in welke staat verkeren en is bekend welke groenvakken in goede staat zijn of welke groenvakken hersteld, of gerenoveerd moeten worden. Het groen renovatieplan wordt in delen uitgevoerd. Hieronder worden de verschillende onderdelen van het groenrenovatieplan toegelicht.

Deel 1:
De Hoofdgroenstructuur. Dit zijn prominente zichtlocaties. Alle groenvakken die in slechte staat verkeren zijn inmiddels aangepakt. Een deel valt binnen nog komende reconstructies (deel 2) of is nog onderdeel van een project.

Deel 2:
Reconstructies. De groenvakken waarvoor in de periode van 2020 tot 2025 een civieltechnische of rioleringsreconstructie gepland staat. Door civieltechnische en rioleringswerkzaamheden in samenhang met groenprojecten uit te voeren ontstaat er een integraal project met samenhang in ontwerp en uitvoering. Ook moet er voorkomen worden dat op dezelfde locaties meerdere keren binnen enkele jaren werkzaamheden en investeringen Noordwijkerhout zeer armoedig groen is? Het college deelt het beeld dat op een aantal locaties inderdaad sprake is van achterstallig onderhoud.

Foto locatie 1, De wijk Zeeburg (Spanjaardskrocht).
Deze wijk wordt in 2022 gereconstrueerd. Deze reconstructie valt in deel 2. Er zal onderzocht worden of hier met tijdelijk groen, bemesting en snoeionderhoud een beter beeld gerealiseerd kan worden. Ook wordt onderzocht of het park in Zeeburg eerder aangepakt kan worden omdat dit buiten de scope van de reconstructie valt.

Foto's locatie 2, Colosseum.
Het gras zal dit voorjaar nog hersteld worden. Daarnaast zal vastgesteld worden of de betreffende hagen vervangen moeten worden. Afhankelijk van de te verwachten schade door de buxusmot zal hier eventueel voor een andere soort beplanting gekozen moeten worden. Als dat het geval is kan hier participatie plaatsvinden.

Foto's locatie 3, Hoekgat.
Ook deze situatie zal in deel 3 mee genomen worden. 

Foto's locatie 4, St. iacobstraat.
Hier gaat mogelijk buurtparticipatie plaatsvinden. Zodra de deelnemende bewoners bekend zijn zal dit van start gaan. Samen met de bewoners zal vervolgens het groen aangepakt worden, en daar waar nodig zal passende beplanting komen. Omdat dit soort participatie de nodige voorbereiding en zorgvuldigheid vraagt, zal dit waarschijnlijk ook in het najaar 2020 gaan plaats vinden.

2. Denkt het college aan de 600.000 euro genoeg te hebben om het groen in De Zilk en Noordwijkerhout op een aanvaardbaar peil te krijgen en te houden en in welk tijdsbestek?

Zie antwoord 1

3. Is het college het met onze fractie eens zich dat er op meerdere plaatsen in De Zilk en Noordwijkerhout zeer armoedig groen is? (Op de foto’s hieronder staat een aantal voorbeelden.)

Zie antwoord 1

4. Handhaaft het college nog steeds op overhangend groen van particulieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn er dan nog steeds locaties met overhangend groen? (zie laatste foto)

Antwoord:
Het college handhaaft nog steeds overhangend groen van particulieren. Op maandag 30 maart j.l. is een inspectieronde in gang gezet door Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Daar waar overhangend groen geconstateerd wordt, zal de eigenaar worden aangeschreven. Na één maning, zal het betreffende groen op kosten van de eigenaar gesnoeid worden. De laatste inspectieronde heeft in 2019 plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders
Foto's NZLokaal