Datum: 25-05-2020 - 19:35
    
15
me
'20
Firma Meeuwenoord hoopt op nieuwe inzichten bij het college over een mogelijke verhuizing in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Firma Meeuwenoord hoopt op nieuwe inzichten bij het college over een mogelijke verhuizing.

De briefwisseling tussen het college van B&W van de gemeente Noordwijk en Van Cromvoirt adviseurs, die als adviseur optreed voor het transportbedrijf Meeuwenoord, krijgt nog steeds een vervolg. Het onderwerp, over de mogelijke verplaatsing van het transportbedrijf uit het centrum van Noordwijkerhout, is al sinds 2009 de basis van vele gesprekken en briefwisselingen tussen beide partijen. Van Cromvoirt adviseurs heeft op 2 juli 2019...

een brief gestuurd aan het college en gemeenteraad met als inhoud: "uitlatingen college kloppen simpelweg vakinhoudelijk niet". Een antwoord van het college heeft door een misverstand 'even op zich laten wachten' maar de brief met een reactie is op 16 april 2020 verstuurd naar de adviseur van het Noordwijkerhoutse Transportbedrijf. 

De belangrijkste inhoud van de brief (klik hier voor de gehele brief) van het college:

College van B&W:
Wij constateren dat er sprake is van een interpretatieverschil. U en uw cliënt zijn van mening dal het op een uitstekende locatie is gelegen in het centrum van Noordwijkerhout. De gemeente zou dit bedrijf vanwege maatschappelijke redenen willen uitplaatsen en in dat geval zal de gemeente uw cliënt volledig schadeloos behoren te stellen overeenkomstig de onteigeningsmethodiek. De gemeente verwerft daarbij het terrein aan de Victoriberg en is verantwoordelijk voor sanering van de aanwezige opstallen en de ter plaatse geconstateerde meervoudige bodemverontreiniging als zij de functie wil wijzigen in bijvoorbeeld wonen.

Wij stellen ons op een ander standpunt. Wij zijn van mening dat het bedrijf door de ligging op de locatie in het centrum wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering. De alsmaar grotere vrachtwagencombinaties vergen een andere terreininrichting dan de huidige terreininrichting die nog gebaseerd is op in de jaren '80 waarbij de firma destijds ook het vervoer regelde voor uitvaarten, ambulance en taxi. Het bedrijf heeft op de locatie Victoriberg geen uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe. In onze ogen heeft het bedrijf voordelen bij een verplaatsing naar een modern en op de toekomst voorbereide locatie.

Wij zijn van mening dat hier sprake is van een win-win situatie, waarbij een schadeloosstelling op enkel de onteigeningsmethodiek niet van toepassing is. Uw suggestie om een deskundige op dit vlak in te huren heeft dan ook geen nut. Wij betreuren het standpunt dat u en uw cliënt hebben ingenomen en delen uw mening dat hiermee een unieke kans verloren gaat om transportbedrijf Meeuwenoord te verplaatsen naar de locatie Schippersvaartweg. Inmiddels hebben wij begrepen dat ook de ontwikkelingscombinatie Trebbe (Landgoed in den Houte) de locatie Victoriberg 18 niet meer bij haar plannen betrekt.

In een nieuwsitem op BON van 23 april heeft u ook kunnen lezen dat het college niet meer verwacht, dat een mogelijke verhuizing gezien de huidige situatie nog gaat plaatsvinden: Kosten wegverlegging Victoriberg te hoog voor verplaatsing en herontwikkeling transportbedrijfslocatie.

Van Cromvoirt adviseurs heeft middels een brief op 30 april daar weer een reactie opgegeven.

Van Cromvoirt adviseurs:
Wij hebben kennisgenomen van uw brief van 16 april 2020 als reactie op onze brief van 2 juli 2019 en berichten u als volgt. 

Het standpunt dat uw college inneemt, aangeduid als 'interpretatieverschil' is feitelijk een herhaling van zetten. Op een aantal punten willen wij, ondanks onze eerdere correspondentie hieromtrent, namens Transportbedrijf Meeuwenoord reageren. Wat mij en mijn opdrachtgever vooral tegen de borst stuit is dat nu de indruk wordt gewekt dat de gemeente gevraagd heeft om het bedrijf uit te plaatsen op basis van schadeloosstelling op grond van de onteigeningsmethodiek. Hiermee wordt, zoals eerder door ons geschreven, de gemeenteraad onjuist en onvolledig geïnformeerd. Het is immers de gemeente Noordwijkerhout geweest die in 2009 Meeuwenoord benaderd heeft met het verzoek om te praten over uitplaatsing van het bedrijf.

Nadat de gemeentelijke taxateur de waarde van de locatie van het transportbedrijf aan de Victoriberg had getaxeerd (waarde nagenoeg gelijk aan taxatie Van Cromvoirt Adviseurs), hebben wij in samenspraak met uw ambtenaren een berekening gemaakt op basis van een schadeloosstelling op grond van de onteigeningsmethodiek. Omdat er reeds overeenstemming bestond over deze aanvliegroute werden partijen het snel eens over de financiële invulling en is dit bevestigd door de gemeente bij brief van 26 augustus 2010, zoals gebruikelijk onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring .

Uiteindelijk heeft toenmalig wethouder Knapp ons in december 2010 verteld dat de gemeente de deal wenste af te blazen, omdat de financiële risico's van de gemeente op dat moment te groot waren. Dat was voor Meeuwenoord een hard gelag, maar op grond van haar voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring stond de gemeente formeel in haar recht. Met uw brief lijkt de gemeente Noordwijk nu haar ogen te sluiten voor de grondslag en de uitgangspunten waarop de overeenkomst tussen de gemeente en tot stand is gekomen en dát is de wereld op zijn kop. Er bestaat mijns inziens vandaag de dag nog steeds geen aanleiding om af te wijken van deze redelijke grondslag om met elkaar aan tafel te gaan en waartoe transbedrijf Meeuwenoord nog steeds bereid is. 

Ook gaat u voorbij aan het aanbod van het transportbedrijf om haar huidige locatie tegen de door de gemeente getaxeerde vastgoedwaarde te verkopen in ruil voor terugkoop van de locatie Schippersvaartweg van de gemeente tegen kostprijs. Als gevolg van gemeentelijke planologische medewerking voor de bouw van een vervangend bedrijfscomplex ontstond er een meerwaarde voor Meeuwenoord van de nieuwe locatie ten opzichte van de kostprijs. In ruil daarvoor was men bereid om af te zien van de schadeloosstellingen verband houdend met de verplaatsing van het bedrijf. Dit aanbod is destijds door de gemeente afgewezen. 

Overigens is de vervangende locatie aan de Schippersvaartweg nog steeds in eigendom bij de gemeente en derhalve nog steeds een geschikte vervangende locatie voor Meeuwenoord. Verder verwijs ik u naar mijn eerdere motivering over de inhoud van deze zaak. Ondanks dat het transportbedrijf Meeuwenoord de gang van zaken betreurt, spreekt zij de hoop en de wens uit dat deze brief tot nieuwe inzichten bij uw gemeente zal leiden.

Foto Google Maps.