Datum: 25-05-2020 - 19:00
    
13
me
'20
PUUR-fractie stelt vervolgvragen aan college over: Drastische daling aantal nieuwbouwwoningen in Noordwijk ondanks grote vraag.
Geschreven door PUUR

PUUR-fractie stelt vervolgvragen aan college over: Drastische daling aantal nieuwbouwwoningen in Noordwijk ondanks grote vraag.

De fractie van PUUR heeft vervolgvragen gesteld aan het college van B&W over het onderwerp: Daling van het aantal woningen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend ondanks de grote, stijgende vraag naar woningen. Op 1 mei jl. ontving PUUR de beantwoording van haar vragen over het aantal woningen waarvoor omgevingsvergunningen zijn verleend...

in 2018, 2019 en 2020. Helaas is ons vermoeden realiteit het aantal woningen waarvoor omgevingsvergunningen zijn verleend is aan het afnemen en neemt voor de kern Noordwijk zelfs dramatische vormen aan. De cijfers In 2018 zijn er 322 woningen vergund (214 voormalige gemeente Noordwijk, 108 voormalige gemeente Noordwijkerhout) In 2019 zijn er 291 woningen vergund (125 in de kern Noordwijk, 166 in kern Noordwijkerhout); dat is 10% minder woningen (daling van 42% in de kern Noordwijk, stijging van 54% in de kern Noordwijkerhout).

In de eerste 4 maanden van 2020 zijn er 52 woningen vergund (4 in de kern Noordwijk, 48 in de kern Noordwijkerhout). Als we deze lijn doortrekken naar heel 2020 dan worden er dit jaar ca. 160 woningen vergund (is een daling van 50% t.o.v. 2018), 16 in de kern Noordwijk (een daling van 92% t.o.v. 2018) en 144 in Noordwijkerhout (een stijging van 33% t.o.v. 2018).

Conclusie: ondanks de grote, stijgende vraag naar woningen is het aantal woningen gedaald, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, in 2019 met 10% en in 2020 met ca. 50% (doorberekend op jaarbasis). In de kern Noordwijk is de daling enorm: in 2019 een daling van 42% en in 2020 een daling van 92% (doorberekend op jaarbasis). Vandaar dat PUUR de volgende vervolgvragen stelt.

Vragen:
Vraag 1.
Hoe gaat u de boven geschetste daling stoppen en omzetten in een stijging met name voor de kern Noordwijk waar de vraag naar ‘juiste woningen’ groot is? ( graag de cijfers woningzoekende opgesplitst in type woningen)

Vraag 2. Wanneer verwacht u dit te realiseren?

Vraag 3.
Hoe gaat u de grote achterstand van sociale (huur)woningen in de kern Noordwijk inhalen (huidig percentage is 19,2, gewenst is 30% )?

Vraag 4.
Wanneer verwacht u dit te realiseren?

Vraag 5.
In hoeverre rijmt het door u in 2019 gepresenteerde Deltaplan met de dalende trend van verleende omgevingsvergunningen voor woningen?

Vraag 6.
Hoe lang wacht u nog om het besluit te nemen om toch 660 woningen, waaronder 240 sociale woningen, in Bronsgeest te realiseren, zoals CDA-raadslid Van Haaster onlangs aankondigde, i.p.v. de 280 woningen die u nu voor ogen heeft? Onthutsend was het om te zien dat de wethouder Salman (volkshuisvesting) zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat door niet deel te nemen aan de discussie in het programma De Monitor op 11 mei jl.

De uitzending bevestigde nogmaals het beeld dat de vraag naar betaalbare (sociale) woningen zéér urgent is. En waarschijnlijk als gevolg van de corona-crisis zal toenemen als inwoners doordat zij hun baan kwijt raken, failliet gaan of anderszins in financiële problemen komen. Juist in deze tijd is de urgentie nog hoger: elke woning en elke euro telt!.

Vraag 7.
Op welke wijze zorgt u ervoor dat er zo snel mogelijk ‘voldoende en juiste woningen’ gerealiseerd worden? We verzoeken om uw aanpak financieel te onderbouwen met onder meer de volgende componenten:
- afboeken van huidige woningbouwlocaties waaronder 8,5 miljoen euro voor Bronsgeest
- Het missen van inkomsten door het niet bebouwen van huidige woningbouwlocaties waaronder 11 miljoen van Bronsgeest
- Het mislopen van rijks- en provinciesubsidies door het vertragen van woningbouw waaronder Bronsgeest
- De kosten van grondaankopen en plankosten elders in de gemeente om woningbouw te realiseren.

Namens de fractie PUUR
Taetske T. Visser-Danser fractievoorzitter