Datum: 10-08-2020 - 19:48
08
me
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: COVID-19 en kwetsbare jongeren in gemeente Noordwijk.
Geschreven door CDA / Gemeente Noordwijk

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: COVID-19 en kwetsbare jongeren.

CDA-fractie: De effecten van het coronavirus en de maatregelen zijn duidelijk merkbaar in Noordwijk. Door het coronavirus hebben veel mensen minder sociale contacten dan normaal en voor kwetsbare jongeren is het er zeker niet makkelijker op geworden. In normale tijden hebben deze jongeren het ook al niet gemakkelijk. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog steeds voor. Helaas moeten we nog steeds constateren, dat niet ieder kind een veilig thuis heeft...

Vragen fractie CDA en deze zijn beantwoordt door het college van B&W van Noordwijkerhout.

Vraag 1.
Kan het college aangeven of er in deze periode sprake is van een toename van meldingen of signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Zo ja, kan het college aangeven wat er met deze signalen wordt gedaan?

Antwoord:
Ten opzichte van 2019 is er voor de maanden januari t/m april een stijging merkbaar in het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Dit is echter net als de landelijke en regionale cijfers laten zien een reguliere te verwachte aantal stijgingen, bijvoorbeeld door aanscherping van de Meldcode. De stijging wordt niet veroorzaakt door de coronacrisis.

Wel speelt het coronavirus een rol bij bestaande casussen: er zijn meer spanningen bij gezinnen die al in beeld zijn, afspraken worden eerder afgezegd en omgangsregelingen niet altijd nageleefd. Veilig Thuis zet het werk gewoon door. Waar mogelijk ook de huisbezoeken. De contacten en de samenwerking tussen Veilig Thuis en de JGT is goed. Het werk gaat op dit gebied dus gewoon door. 

Vraag 2.
Kan het college aangeven welke maatregelen op dit moment in de gemeente Noordwijk worden genomen voor problematische gezinnen, nu ouders en kinderen veel meer tijd met elkaar doorbrengen, en dit voor meer spanningen in het gezin kan zorgen?

Antwoord:
De partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) staan in nauw contact met het onderwijs, Leerplicht, kinderopvang, jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuis. Binnen de geldende richtlijnen wordt er jeugdhulp geboden via telefoon, beeldbellen en chat. Waar hulp op afstand niet voldoende is, wordt er in overleg met scholen, kinderopvang en/of jeugdhulpaanbieders oplossingen op maat geboden. Het kan zijn dat er toch wordt gekozen voor dagdelen naar school of kinderopvang.

In ernstige gevallen wordt er gekozen voor uithuisplaatsing naar een jeugdhulpaanbieder. Tevens biedt het CJG nu meer webinars en online dienstverlening aan die inhaken op het thema coronavirus en de ontstane thuissituatie. Webinars zijn korte online lezingen, bijvoorbeeld over het omgaan van spanningen binnen het gezin. Jeugdhulpverleners krijgen de ruimte om in deze tijd maatwerk te leveren. We zien dat de partijen zelf actief hun hulpverlening aanpassen en veel samenwerken om kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen. 

Het jeugd- en jongerenwerk heeft haar accommodaties moeten sluiten voor groepsactiviteiten, maar geeft nog wel 1 op 1 ondersteuning. Ze noemen dit mini-talentcoaching. De jongerenwerkers ondernemen dan een korte activiteit (ongeveer een uur) in de buitenruimte met een jongere. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is het jongerenwerk veel op straat te vinden (ambulant), samen met politie en BOA’s. Daar waar jongeren zich begeven nu bijvoorbeeld de scholen nog dicht zijn.

Ook zijn de jongerenwerkers in deze periode meer online actief. Tot slot wordt op dit moment onderzocht hoe het jongerenwerk met de nieuwe maatregelen vorm kan geven aan het sporten in de buitenruimte met kwetsbare doelgroepen. Dit in samenwerking met de buurtsportcoaches.

Vraag 3.
Is in de gemeente Noordwijk ook geregeld dat kinderen met een onveilige thuissituatie op andere plekken kunnen worden opgevangen, zoals bijvoorbeeld op school en les krijgen?

Antwoord:
Kinderen in kwetsbare situaties, met name tussen 0-4 jaar, kunnen noodopvang krijgen bij scholen of kinderopvang. Bij ernstige situaties waar de veiligheid in het geding is, is uithuisplaatsing mogelijk. Na 11 mei zijn in beginsel de scholen weer de hele dag open. Dan sluit de kinderopvang aan op de tijden van het onderwijs en vice versa.

Vraag 4.
Heeft het college in beeld welke kinderen door een onveilige of kwetsbare thuissituatie ernstig nadeel oplopen door de corona maatregelen en hierdoor extra in de problemen komen?

Antwoord:
Ja, het CJG en het jeugd- en jongerenwerk hebben kwetsbare kinderen en jongeren in Noordwijk sowieso al in beeld. Dat is hun kerndoelgroep. In tijden van de coronacrisis gaat er extra aandacht naar hen uit.

Vraag 5.
Welke maatregelen heeft het college genomen om ervoor te zorgen dat niemand uit deze kwetsbare doelgroep in de gemeente Noordwijk de dupe wordt van deze crisistijd?

Antwoord:
Het contact met de externe partners is geïntensiveerd: er is regelmatig contact tussen de uitvoerende partijen en de gemeente om in samenspraak ervoor te zorgen dat iedereen in beeld blijft of komt, en om te kunnen doen wat nodig is. Zie ook het antwoord op vraag 2.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders.