Datum: 30-03-2023 - 16:48
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

05
me
'20
PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: bouw 5 recreatiewoningen Duindamseweg in Noordwijk en Noordwijkerhout
Geschreven door PvdA-fractie
Foto's Redactie BON

PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: bouw 5 recreatiewoningen Duindamseweg.

Tijdens de besluitvormende raad van 16 juli 2019 is met een aangenomen raadsbesluit een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg. Deze recreatiewoningen worden inmiddels te koop aangeboden. De verkopende makelaar meldt op haar website onder bijzonderheden: Recreatieve bestemming, jaarrond te gebruiken....

Het raadsvoorstel behorend bij het raad besluit meldt onder aanleiding in de achtste bullet: Er is aanleiding geweest om de ruimtelijke onderbouwing op het punt van de exploitatie enigszins aan te scherpen. Het is immers uitgangspunt, zoals ook in het bestemmingsplan zelf reeds is opgenomen, dat bedrijfsmatige exploitatie plaatsvindt gericht op toeristische verhuur. Dit roept bij de fractie van de PvdA volgende vragen op:

Vragen fractie PvdA:

Vraag 1.
Is het college het met ons eens dat bovengenoemd verkoopargument -recreatieve bestemming, jaarrond te gebruiken- conflicteert met het in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunt dat bedrijfsmatige exploitatie plaatsvindt gericht op toeristische verhuur?

Vraag 2.
Zo ja, welke stappen gaat het college ondernemen om de verkopende partij alsnog te dwingen zich te houden aan het raadsbesluit?

Vraag 3.
Zo nee, welke argumenten heeft u om genoegen te nemen met een dergelijke afwijking van het raadsbesluit? Tijdens de behandeling in de debatraad van 16 juli 2019 bevestigde de portefeuillehouder desgevraagd dat een visie op toekomstige ontwikkelingen rondom deze locatie, en in bredere zin de Duindamseweg, gewenst is. Dit zou worden meegenomen in de nieuwe omgevingsvisie en, in het verlengde daarvan, het omgevingsplan.

Vraag 4.
Kan het college inmiddels bevestigen dat er in de nieuwe omgevingsvisie aandacht zal zijn voor juist bovengenoemde omgeving? En wordt in het nieuwe omgevingsplan opgenomen dat verdere verstedelijking van deze omgeving ongewenst is?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson