Datum: 23-05-2022 - 01:16
03
me
'20
Burgemeester Wendy Verkleij informeert gemeenteraad over stand van zaken coronacrisis in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Burgemeester Wendy Verkleij informeert gemeenteraad over stand van zaken coronacrisis in de gemeente Noordwijk.

In een brief van 1 mei aan de gemeenteraad geeft burgemeester Wendy Verkleij weer een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis in de gemeente Noordwijk. Brief: De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft per 30 april 2020 een 4e noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen die het kabinet op 21 april bekendmaakte een praktische invulling....

De cijfers van het aantal sterfgevallen, IC-opnames en ziekenhuisopnames laten een voorzichtig optimistisch beeld zien, waardoor een aantal maatregelen enigszins kan worden versoepeld. Ook in Noordwijk gemeente zijn veel mensen door het coronavirus getroffen.

Vanaf 29 april worden door de GGD Hollands Midden de meest actuele cijfers per gemeente gepubliceerd. Het gaat hierbij om het aantal positief geteste personen, het aantal opgenomen patiënten en het aantal overledenen. Dit kan een vertekend beeld geven, omdat het alleen over geteste personen gaat.

Het werkelijke aantal besmettingen en overledenen aan COVID-19 zal daarom hoger liggen. De verschillen in cijfers van gemeenten onderling zeggen dan ook niets over het werkelijk aantal coronagevallen in de gemeente. Daarnaast zeggen de cijfers ook niets over het 'succes' van de coronamaatregelen in een individuele gemeente. De cijfers laten een voorzichtig optimistisch beeld zien en zijn hoopgevend. Echter, er worden nog steeds mensen met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. 

Alle maatregelen zijn er daarom op gericht verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen en daarmee het risico op een tweede piek te voorkomen. Dit perspectief gaf de Veiligheidsregio de mogelijkheid tot voorzichtige versoepeling van maatregelen. Hiervoor is op 29 april een eerste aanzet gedaan.

In de 4e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden worden de eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld. Dit leidt tot een aantal wijzigingen vanaf 29 april, 1 en 11 mei 2020. Daar staat tegenover dat het verbod op evenementen is verlengd tot 1 september 2020 en alle overige verboden ‘inrichtingen’ zoals horeca, sanitaire voorzieningen op parken e.d. zijn verlengd tot en met 19 mei 2020.

Vanaf 29 april 2020
* Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel. Officiële wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
* Dit geldt ook voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar waarbij onder begeleiding 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
* Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties hun training hervatten, mits ook zij de 1,5 meter afstand in acht nemen. De gemeente heeft met de sportverenigingen protocollen afgesproken, waarin staat hoe de verenigingen zich houden aan de richtlijnen en daar zelf op toezien. De gemeente monitort de situatie.

Vanaf 1 mei 2020
* Het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf wordt per 1 mei opgeheven. Het aanbieden van recreatief nachtverblijf en dus overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand), B&B en jachthavens is dan weer toegestaan, mits er van eigen sanitair gebruikgemaakt kan worden. Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft dus vooralsnog in stand.

Het verbod op recreatief nachtverblijf heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de paasvakantieperiode. Gelet op o.a. de momenteel afnemende druk op de zorgcontinuïteit in de regio is besloten dat het verbod op recreatief nachtverblijf niet meer proportioneel is. Het verbod op recreatief nachtverblijf wordt daarom ingetrokken per 1 mei 2020 om 12.00 uur. 

De gemeente ziet actief toe op naleving van de toegestane en verboden vormen van nachtverblijf op de parken en monitort de toestroom van weekendrecreanten en toeristen. De sector toonde zich in gesprekken met de gemeente zèlf al zeer bewust van het negatieve effect dat zou kunnen ontstaan wanneer alle mogelijkheden al direct in volle omvang zouden worden benut.

Vanaf 11 mei 2020
* Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Ook de kinderdagverblijven en de gastouderopvang mogen vanaf 11 mei hun werkzaamheden hervatten. De gemeente past hier overheidsparticipatie toe: zij onderhoudt nauwe contacten met de scholen en dagverblijven.

In lijn met de wens van de minister van onderwijs en de ruimte die ook de veiligheidsregio biedt, biedt de gemeente de scholen de ruimte om de roosters in te vullen en ziet we toe op een goed samenspel met de kinderdagverblijven. In Noordwijk hebben sommige scholen gekozen voor een lesrooster waarbij kinderen hele dagen af en aan naar school gaan en kiezen andere scholen voor dagelijks halve dagen.

Erehagen bij uitvaarten
Een erehaag bij uitvaarten is vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand van deelnemers te allen tijde 1,5 meter is. Deelnemers mogen zich maximaal een half uur voor aanvang langs de route bevinden en worden verzocht de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten.

Met deze vrijstelling willen wij mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden - maar wel rekening houdend met de maatregelen - hun respect te tonen.

Afsluiting parkeergelegenheden
Op dit moment hanteren we nog steeds het ontmoedigingsbeleid inzake parkeermogelijkheden bij het strand. Tot nader order zullen we dit blijven doen. Een zwaardere maatregel in de vorm van afsluiting van wegen hebben we tot dusver gelukkig nog niet hoeven nemen.

Duiding nieuwe coronamaatregelen
Voorop wil ik stellen dat ik bijzonder trots ben op de wijze waarop de maatregelen in onze gemeente tot dusver worden nageleefd en de creativiteit en saamhorigheid waarmee dat in veel gevallen gepaard gaat. Langzaam zien we dat deze aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Tegelijkertijd zien we een toename van activiteiten en trekken mensen er vaker op uit. Noordwijk is een aantrekkelijke verblijf- en uitwaaiplek. Ik begrijp dat een ieder snakt naar meer bewegingsvrijheid, maar ik roep telkens op hierin terughoudend te blijven.

In het winkelgebieden werd het op sommige momenten behoorlijk druk, al werden de afstanden goed bewaard. Het risico op besmetting is nog steeds reëel. Met iedere stap die we in de verruiming van de maatregelen zetten, zullen sommige Noordwijkers opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of misschien bezorgd. En vice versa, waar verruiming (nog) niet aan de orde is, leidt dat ook tot teleurstelling of opluchting.

Uit de contacten die we als college onderhouden met partijen die meer ruimte zouden willen en krijgen, merken wij een groot besef van verantwoordelijkheid. Het blijft nodig om de intelligente weg te volgen naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. De coronacrisis blijft ook de komende tijd nog veel van ons allen vragen. Dit moeten we zien vol te houden. Ik wil ook uw raad vragen elkaar hierin te blijven helpen en ondersteunen, alleen samen krijgen we corona onder controle. 

4 en 5 mei vieringen
Het is bij het publiek breed bekend dat de 4 en 5 mei viering dit jaar anders zijn dan anders. Toch hebben we een korte campagne georganiseerd, waarin verschillende verzoeken uit onze samenleving samenkomen. Zo is samen met diverse verenigingen en stichtingen een programma gemaakt van dingen die je thuis kunt doen op 4 en 5 mei. De kranslegging vindt plaats zonder publiek, maar wordt wel goed vastgelegd op beeld. Sinds 28 april is de actiewebsite herdenkenvier.noordwijk.nll in de lucht gegaan.

Maatschappelijke Alliantie Noordwijk – Noordwijk OpenUp
De gemeente onderhoudt al vanaf het prille begin van de coronacrisis directe contacten met de verschillende sectoren en organisaties in de samenleving. De huidige overgangsperiode van de crisis is een goed moment om gezamenlijke gesprekken te initiëren en faciliteren met onze partners in Noordwijk.

We hebben een dwarsdoorsnede van de Noordwijkse samenleving benaderd en bereid gevonden om vanaf 7 mei 2020 elke twee weken met elkaar in gesprek te gaan over hoe we de crisis nu beleven en doorstaan en over de vraag hoe we samen vormgeven aan de intelligente openup.

De volgende partijen zitten in de alliantie:
Horeca
Ondernemersverenigingen Noordwijk en Noordwijkerhout
Noordwijk Marketing
Bollen/sierteelt
Sportraad Noordwijk
Medische zorg
Verzorgingshuizen
Welzijn
Oranjevereniging Noordwijkerhout
Wijkverenigingen
Cultuur
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Woningcorporatie
Kerk
Gemeente
De eerste bijeenkomst – onder leiding van een professionele moderator - staat gepland op 7 mei a.s.

Kernenoverleg Corona
Ook in de kernen en buurten is corona tastbaar. Waar lopen inwoners in de vier kernen tegenaan? Hoe houden zij het vol? Waar maken zij zich zorgen over? De vier kernwethouders willen ook tijdens de coronacrisis dichtbij zijn, ook al belemmert de regelgeving (verbod op evenementen) hun fysieke nabijheid. De kernwethouder heeft een verbindende rol tussen de inwoners in de kernen en wijken en het gemeentebestuur en een aanjagende rol in het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de kern/wijk.

Het college geeft dit vorm door:
* het online platform Citizenlab in te zetten bij het inventariseren van de zorgen, uitdagingen en initiatieven bij de inwoners. Citizenlab is een digitaal platform dat door de gemeente wordt ingericht en op korte termijn wordt gebruikt voor contact met inwoners voor projecten, zoals afvalharmonisatie, omgevingsvisie, enquête GrootDobbelmanduin en Vuurtorenplein. Voorafgaand aan het inzetten van Citizenlab zijn nog enkele voorbereidingen noodzakelijk, zowel ICT-technisch als communicatief;
* op basis van de inventarisatie enkele digitale bijeenkomsten per kern in te plannen rondom bepaalde thematiek die is opgehaald. Hierbij worden inwoners uitgenodigd die vragen, zorgen en oplossingen hebben gedeeld binnen het platform. Aanvullend op het bovenstaande organiseren we op korte termijn digitale “koffiebijeenkomsten” met de kernwethouder.

Impactanalyse Corona
De monitoring van de coronacrisis waar ik in mijn brief van 30 maart jl. over sprak, krijgt nu vaste vorm in de Impactanalyse Corona. In de impactanalyse monitoren we tweewekelijks de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij en op de gemeente zèlf. Daarbij wordt niet ingegaan op de crisisbestrijding, maar op de effecten van de crisis en (mogelijke) maatregelen om die weg te nemen of verzachten. De focus ligt op effecten op de Noordwijkse samenleving en op de gemeente Noordwijk.

Door deze impactanalyse elke twee weken te actualiseren en in het college te bespreken, kunnen we meebewegen met de crisis- en steunmaatregelen die landelijk en in de veiligheidsregio worden genomen en met de ‘barometer’ in de samenleving. Uiteraard zijn de komende meetings in de maatschappelijke Alliantie en de kerngesprekken daarbij ook behulpzaam. 

Wij sturen u de eerste Impactanalyse Corona rond 7 mei a.s. ter informatie. Een volgende impactanalyse zullen we u toesturen vóór de Voorjaarsnota 2020, zodat u de actuele informatie kunt betrekken bij de voorbereiding daarop.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Noordwijk
Mw. W.J.A. Verkleij