Datum: 28-09-2023 - 00:46
30
apr
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan het college over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk
Foto's Redactie BON

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan het college over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

Fractie Bruisend Noordwijk: Bij schrijven van 7 april ’20 informeerde u als college van B&W van de gemeente Noordwijk de raad omtrent het beëindigen van de samenwerking met de Stichting Irenehof i.o. tot ontwikkeling van de locatie Ireneschool aan de Viaductweg te Noordwijkerhout. Bij schrijven van 24 april ’20 beantwoordde het college de door de fractie van Bruisend Noordwijk daarover gesteld vragen....

Naar aanleiding van deze beantwoording vond overleg plaats tussen de fractie van Bruisend Noordwijk en het bestuur van de Stichting Irenehof i.o. Naar aanleiding van dat overleg en ontvangen informatie heeft de fractie nog de volgende aanvullende vragen aan uw college.

Vraag 1.
Op basis van welke uitgangspunten zou de residuele grondprijs berekend gaan worden?

Vraag 2.
Is redelijk en/of gewenst al reserveringskosten te vragen, zonder dat er nog sprake is van een VO+, een zogenaamde Voorlopig Ontwerp Plus en de nieuwe bewoners dus niet weten welke verplichtingen zij aangaan?

Vraag 3.
Is voorafgaand aan de Stichting duidelijkheid verschaft over parkeren, inrichting, mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het terrein rondom het gebouw vanuit gemeentelijk perspectief?

Vraag 4.
Is het juist, dat de definitieve grondprijs pas bepaald gaat worden op basis van actuele taxatie?

Vraag 5.
Bent u bereid de Stichting gelegenheid te geven alsnog te komen tot een, in nauw overleg met uw ambtelijke ondersteuning, te maken verdiepingsslag, waarbij duidelijkheid verkregen kan worden over de ruimtelijke aspecten en het tot stand komen van een VO+?

Vraag 6.
Is het college (anderszins) bereid de Stichting tegemoet te komen in de tot nog toe gemaakte plankosten ad € 25.000 voor dienstverlening door een stedenbouwkundige, architect en jurist?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor,
Fractievoorzitter Bruisend Noordwijk

Eerder berichten over dit onderwerp:

College beantwoordt 10 vragen fractie Bruisend Noordwijk over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

College van B&W Gemeente Noordwijk: Particulier plan Irenehof definitief van de baan.

*
 Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Lezers schrijven: Reactie oud-voorzitter op stopzetten door gemeente van woningbouwontwikkeling op terrein Ireneschool.

Particuliere woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool gaat definitief niet door.

Foto PR.