Datum: 12-08-2020 - 19:15
26
apr
'20
Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

College beantwoordt 10 vragen fractie Bruisend Noordwijk over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

Op 11 april 2020 ontving het college van B&W van de fractie van Bruisend Noordwijk vragen over het onderwerp Ireneschool. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de brief van 7 april 2020 (zie nieuwsitem BON), waarin het college melding deed over het beëindigen van de samenwerking met de Stichting Irenehof i.o. om te komen tot ontwikkeling van de locatie Ireneschool aan de Viaductweg, en de diverse publicaties hierover in de media...

Het college heeft de 10 vragen van Bruisend Noordwijk onlangs beantwoordt.

 

Vraag 1.
Heeft u kennis genomen van de schriftelijke reactie van de Stichting op uw brief aan de raad?

Antwoord:
Ja, wij hebben hier kennis van genomen.

Vraag 2.
Heeft u kennis genomen van de schriftelijke reactie van de voormalige voorzitter van Fortaleza?

Antwoord:
Ja, wij hebben hier kennis van genomen.

Vraag 3.
Bent u van mening, dat u in het kader van overheidsparticipatie voldoende actief en proactief heeft bijgedragen om het initiatief van achtereenvolgend Fortaleza en de Stichting tot een goed einde te laten komen?  

Antwoord:
Wij hebben in de afgelopen 1,5 jaar veelvuldig met het bestuur van achtereenvolgens Fortaleza en Stichting Irenehof i.o. om tafel gezeten. Hierbij was onze insteek er steeds op gericht om zoveel mogelijk mee te denken met initiatiefnemers om de beoogde ontwikkeling haalbaar te maken. 

Tijdens deze gesprekken hebben wij ook herhaaldelijk benadrukt dat de beoogde onderhandse rechtstreekse grondverkoop voor ons ook een uitdaging is gelet op de geldende wet- en regelgeving. Helaas is het ondanks inzet van alle partijen niet gelukt om hierin een volgende stap te zetten met elkaar. In onze optiek heeft dat zeker niet gelegen aan de inzet van betrokkenen waaronder vertegenwoordigers van de gemeente Noordwijk.

Vraag 4.
Bent u voldoende op de hoogte van inhoud en strekking van het coalitieakkoord 2019-2022 met betrekking tot burgerparticipatie en overheidsparticipatie?
* Bladzijde 4: “Zinvolle voorstellen van inwoners, ondernemingen en verenigingen worden door het gemeentebestuur omarmd”
* Bladzijde 5: “De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners en ondernemers” en “Initiatieven van inwoners en ondernemers worden warm ontvangen en goed begeleid door de ambtelijke organisatie”
* Bladzijde 19: “Wij ondersteunen initiatieven voor woongroepen voor senioren en speciale woonvormen”

Antwoord:
Wij zijn ons hier zeker van bewust en hebben in dat kader de afgelopen 1,5 jaar ook veel tijd en energie in het traject gestoken met steeds als insteek om het initiatief te ondersteunen en tot een succesvol einde te brengen. Helaas beoordelen we het initiatief nu als praktisch onhaalbaar.

Vraag 5.
Heeft u zich voldoende rekenschap gegeven van het feit, dat u niet te maken had met een projectontwikkelaar, maar met een aantal enthousiaste particulieren, verenigd in de Stichting i.o.?

Antwoord:
Wij hebben in de begeleiding en ondersteuning van de initiatiefnemers in het gehele proces rekening gehouden met het feit dat de initiatiefnemers geen professionele ontwikkelaars zijn. De initiatiefnemers moeten echter in het kader van dit project wel degelijk worden gezien als ontwikkelaars en niet als consumenten. In dit kader en in hun hoedanigheid als niet-professionele ontwikkelaars hebben we getracht hen intensief te begeleiden en hen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Na anderhalf jaar praten was het moment daar om ook zakelijke afspraken te maken.

Vraag 6. Is het juist, dat u de Stichting vanaf november 2019 actief en zakelijk bent gaan benaderen door middel van een externe juriste?

Antwoord:
Wij hebben juist een externe jurist ingeschakeld -nadat duidelijk was dat de Stichting Irenehof i.o. een haalbaar plan had ingediend- om advies in te winnen over hoe wij medewerking konden verlenen aan het initiatief, zonder daarbij in de knel te komen met de geldende wet- en regelgeving. De wens vanuit de Stichting Irenehof i.o. om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, waar wij initieel graag in mee wilden gaan, bleek achteraf juridisch niet toelaatbaar.

De gemeente is bij de ontwikkeling van locaties namelijk gebonden aan (onder meer) Europese regelgeving omtrent aanbestedingen. Een overheidsopdracht tot ontwikkeling van een grondpositie van de gemeente is in beginsel aanbestedingsplichtig. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is echter een wijze gezocht waarop wij medewerking konden verlenen aan het initiatief van Stichting lrenehof i.o., zonder een uitgebreide aanbestedingsprocedure te voeren.

Gedurende het proces om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende juridische obstakels aan het licht gekomen. De gemeente kan bij een grondverkoop zonder een openbare aanbestedingsprocedure namelijk geen eisen opleggen die verder gaan dan haar publieke bevoegdheden inzake de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast mag de gemeente geen bouwplicht opleggen aan de Stichting en mag de gemeente geen economisch belang hebben bij de realisatie van het bouwplan.

Indien de gemeente dat wél doet, zoals het uitgangspunt was van de voornoemde samenwerkingsovereenkomst, is er sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. In dat geval hadden wij een (openbare)  aanbestedingsprocedure moeten doorlopen. Uiteindelijk is, op basis van het extern ingewonnen juridisch advies, gekozen voor een zogenaamde 'kale' grondverkoop aan de Stichting Irenehof i.o..

De inzet van deze externe jurist was er dus juist op gericht om e.e.a. ook juridisch op een correcte manier vast te leggen om hier later in het proces geen problemen mee te krijgen. Dit was zeker niet bedoeld om de initiatiefnemers zakelijk te gaan behandelen. Dit hebben we in alle gesprekken met de stichting na november 2019 ook benadrukt.

Vraag 7.
Is het juist, dat nog niet eerder dan november 2019 aan de Stichting bekend werd gemaakt, dat er betaling plaats zou moeten vinden in verband met een grondreserveringsovereenkomst?

Antwoord:
Dat is correct. Zoals in de beantwoording hierboven is aangegeven hebben wij gezocht naar een manier om e.e.a. op een juridisch correcte manier te organiseren. Hier is uiteindelijk de grondreserveringsovereenkomst uit naar voren gekomen met daaraan gekoppeld een reserveringsvergoeding. Daarbij hebben wij zoveel als mogelijk meegedacht met initiatiefnemers binnen de kaders waarbinnen wij kunnen en mogen opereren.

Wij hebben in dat kader een minimale reserveringsvergoeding gevraagd (5% van de indicatieve verkoopprijs) waarvan wij tevens hebben aangegeven dat dit bedrag later in mindering gebracht wordt op de koopprijs van de grond. Tevens hebben wij aangeboden om deze vergoeding in twee jaarlijkse termijnen te mogen voldoen. De eerste termijnbetaling zou daarbij nog geen 2.000 per deelnemer bedragen en later dus op de koopprijs in mindering worden gebracht.

Wij zijn van mening dat dit een hele schappelijke bijdrage is om het exclusieve recht te verkrijgen om het gebied naar eigen inzicht, uiteraard wel binnen de vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, te kunnen ontwikkelen. Hier willen wij nog graag aan toevoegen dat hiermee niet alle eerder gemaakte afspraken van tafel zijn geveegd zoals wel wordt gesuggereerd.

De grondreserveringsovereenkomst is slechts een middel om de voorgenomen grondtransactie juridisch vast te leggen vanuit onze privaatrechtelijke rol als gemeente. Over de inhoudelijke afspraken rondom de planvorming zouden wij in het vervolg vanuit onze publieke rol opereren. Dit hebben wij ook zodanig naar de Stichting gecommuniceerd.

Vraag 8.
Is het juist, dat de Stichting een termijn tot 1 juli 2020 was gegund om te komen tot een uitgebreid voorlopig ontwerp (VO+)?

Antwoord:
Nee dat is niet correct. De termijn om de haalbaarheid van het initiatief aan te tonen was 1 juli 2019. Nadat de haalbaarheid door Stichting Irenehof i.o. was aangetoond is met elkaar gezocht naar een manier om e.e.a. juridisch goed vast te leggen. Uitgangspunt was om de definitieve grondprijs later in het traject vast te leggen zodra het plan verder was uitgewerkt om de marktconformiteit te waarborgen. Deze grondprijs zou via een residuele waardebepaling, conform grondprijzenbrief, worden vastgelegd (dit staat overigens ook beschreven in de reserveringsovereenkomst die wij aan Stichting Irenehof i.o. hebben voorgelegd).

Vraag 9.
Deelt u de mening van de Stichting, dat er van de zijde van het college sprake is geweest van te weinig empathisch vermogen?

Antwoord:
Wij delen deze mening niet -integendeel zelfs-, maar snappen de teleurstelling van initiatiefnemers. Er is niet alleen door ons, maar zeker ook door hen veel tijd en energie in de planvorming gestoken.

Vraag 10.
Bent u bereid om te komen tot hernieuwde samenwerking met de Stichting teneinde het initiatief zo mogelijk alsnog tot een goed einde te brengen?

Antwoord:
Wij hebben niet het vertrouwen dat we er alsnog met elkaar uit gaan komen. Temeer aangezien het bestuur van de Stichting Irenehof i.o. in ons laatste gesprek liet weten dat voor de variant die zij zelf voorstelde -uitwerking van een vo+ in de komende 2 tot 3 maanden en op basis daarvan een taxatie laten verrichten- slechts 8 deelnemers hadden aangegeven zich hieraan te willen committeren (in financiële zin).

Tevens gaven zij nog aan dat dit tijdspad -mede gelet op de situatie rondom het corona virus- vrij optimistisch door hen is ingeschat. Daar komt tot slot nog bij dat wij gedurende anderhalf jaar al veel kosten hebben gemaakt (die ten laste komen van de toekomstige grondexploitatie) en dat de druk op de woningmarkt erg groot is waardoor we niet langer willen wachten zonder zekerheid te hebben over de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling. Door ons besluit komt de grond weer vrij voor andere (maatschappelijke) opgaven.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Eerder berichten over dit onderwerp:

College van B&W Gemeente Noordwijk: Particulier plan Irenehof definitief van de baan.

*
 Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Lezers schrijven: Reactie oud-voorzitter op stopzetten door gemeente van woningbouwontwikkeling op terrein Ireneschool.

Particuliere woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool gaat definitief niet door.

Foto PR.