Datum: 01-10-2020 - 02:47
23
apr
'20
Firma Meeuwenoord geeft reactie aan college en gemeenteraad van gemeente Noordwijk: "uitlatingen college kloppen simpelweg vakinhoudelijk niet".
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Kosten wegverlegging Victoriberg te hoog voor verplaatsing en herontwikkeling transportbedrijfslocatie.

Het college van B&W heeft onlangs een brief gestuurd aan de gemeenteraad waar in men een update geeft, over de stand van zaken over een mogelijke verplaatsing van transportbedrijf Meeuwenoord van de Victoriberg naar een andere locatie. In de brief geeft het college aan dat in de raadsvergadering van 21 mei 2019 er een motie is aangenomen waarbij het college opgeroepen....

wordt om opnieuw in onderhandeling te treden met het transportbedrijf. Naar aanleiding van deze motie heeft het college per brief d.d. 20 juni 2019, de gemeenteraad geïnformeerd dat de onderhandelingen niet zullen worden heropend. 

In deze brief werd door het college aangegeven dat Meeuwenoord alleen bereid is om het transportbedrijf te verplaatsen op voorwaarde dat de gemeente hen volledig schadeloos stelt conform de onteigeningsmethodiek. Het standpunt van het college is dat het betreffende bedrijf ook baat heeft bij een vertrek uit het centrum van het dorp. (reactie Firma Meeuwenoord)

Voor beide partijen zou er dan ook sprake moeten zijn van een win-win situatie. Van een volledige schadeloosstelling door de gemeente is naar de mening van het college dan ook geen sprake. Evenmin is het college van oordeel dat de gemeente verantwoordelijk is voor de saneringskosten van de aanwezige bodemverontreiniging.

In dezelfde brief aan de gemeenteraad heeft het college aangeven dat er nog onderzocht zou worden wat de kosten zouden zijn om alleen de Victoriberg te verleggen. Op deze wijze hoopte het college dat dat er toch nog een financiële ruimte gevonden zou kunnen worden voor verplaatsing en herontwikkeling van de huidige bedrijfslocatie. De kosten die gemoeid zijn met alleen de wegverlegging (aankoop van het kantoorgedeelte, de sloop, de grondsanering en de wegverlegging) zijn hoog.

Nu het bedrijf in dit scenario niet in zijn geheel uit het centrum verhuist, rechtvaardigt dit niet de kosten van een dergelijke wegverlegging. De kans dat verhuizing van dit bedrijf snel plaatsvindt, is ook niet te verwachten nu de ontwikkelingscombinatie Landgoed in den Houte in de RTG (Rondetafelgesprek) van 4 februari 2020 heeft aangegeven geen interesse meer te hebben in de aangrenzende locatie van het transportbedrijf.

Foto Google Maps.