Datum: 25-05-2020 - 19:34
    
22
apr
'20
Elf ambities van het college moeten zorgen dat de 217 kilo restafval naar 135 kilo per inwoner gaat in Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Elf ambities van het college moeten zorgen dat de 217 kilo restafval naar 135 kilo per inwoner gaat.

Dinsdagavond werd voor het eerst een digitale raadsvergadering gehouden in de gemeente Noordwijk, plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer Knapp nam de voorzittershamer over van de burgemeester die niet aanwezig kon zijn Eén van de onderwerpen was het vaststellen van een nieuw grondstoffenbeleidsplan voorheen afvalstoffenbeleidsplan. Afvalstoffenbeleid wordt nu voortaan grondstoffenbeleid genoemd...

omdat als gevolg van toenemende schaarste van grondstoffen, zoals papier en plastic de nadruk meer is komen te liggen op het inzamelen van grondstoffen, dan op het inzamelen van restafval.

Op dit moment wordt er per inwoner van de gemeente Noordwijk 217 kilo restafval ingezameld, terwijl dit landelijk gemiddeld 200 kilo is. Het streven van het college is om naar 135 kilo per inwoner te gaan, alhoewel de ambitie van het rijk zelfs 100 kilo is. Men hoopt hiermee ook de kosten voor de gemeente en haar inwoners naar beneden te krijgen.

Raadsvoorstel college grondstoffenbeleidsplan:
Het door de gemeenteraad vast te stellen grondstoffenbeleidsplan vormt het uitgangspunt voor het college om middels participatie met de inwoners van de gemeente Noordwijk een uitvoeringsplan op te stellen. In het uitvoeringsplan wordt het totale pakket aan inzamelvoorzieningen beschreven voor het hele grondgebied. Na vaststelling van het uitvoeringsplan door de gemeenteraad wordt de inzameling voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk hetzelfde. 

Onafhankelijk van de verplichting om een grondstoffenbeleidsplan op te stellen, voelt het gemeentebestuur zich geroepen om vanuit haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving een dergelijk plan op te stellen. Hiermee wil men een invulling geven aan de brede maatschappelijke aandacht voor klimaatbeheer en duurzaamheid. Noordwijk zet in op een haalbare vernieuwing van het grondstoffenbeleid.

Het streven naar een haalbare vernieuwing is vertaald in 11 ambities, te weten:
1. Minder restafval 
2. Meer recyclebare – zuivere – grondstoffen
3. Servicemodel; aanbieden grondstoffen accommoderen, aanbieden restafval ontmoedigen
4. Gebiedsgerichte aanpak; rekening houden met kenmerken wijk of gebiedsdeel
5. Beheersbare kosten; onze keuzes leiden niet tot structurele stijging afvalstoffenheffing
6. Samen maken we Noordwijk; cruciale rol voor inwoners
7. Slim pakket; eerste stap van restafval naar meer en zuivere grondstoffen
8. Een stevige basis; geschikt om in de toekomst verder mee te bouwen
9. Regionale kansen; eventuele koppelkansen met buurgemeenten worden benut
10. Heldere kaders; voor inwoners is helder waarover geparticipeerd kan worden
11. Tijdigheid; inzamelcontract(en) worden m.i.v. 1 januari 2022 opgezegd

De gemeenteraad vraagt aan het college om samen met de inwoners op participatieve wijze invulling te geven aan het grondstoffenbeleidsplan in een uitvoeringsplan. Het uiteindelijke uitvoeringsplan inclusief financiële consequenties wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het grondstoffenbeleid geeft helderheid aan de inwoners in het participatieproces over welke maatregelen wel en niet bespreekbaar zijn. Het uitvoeringsplan komt tot stand op basis van kennis en expertise van betrokken interne en externe partijen en ervaringen van de inwoners.

Het uitvoeringsplan inclusief financiële consequenties is een vertaling in een concrete inzamelsituatie, inclusief financiële consequenties. Het uitvoeringsplan, inclusief financiële consequenties wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens de huidige planning gebeurt dat december 2020. Parallel en onafhankelijk van het proces grondstoffenbeleidsplan en uitvoeringsplan wordt een marktconsultatie uitgevoerd ten behoeve van de door de raad te kiezen toekomstige afval inzamelorganisatie.

De gemeenteraad stemde dinsdagavond in meerderheid voor een nieuw grondstoffenbeleidsplan en het proces wat daar aan vast hangt. Alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen want zij zien de ambities van de plannen van dit college niet ver genoeg gaan. 

De PvdA, samen met de fracties van Bruisend Noordwijk, D66 en GroenLinks, dienden ook nog een motie in die het college vraagt te onderzoeken of het concept “Afval loont’ (die al eerder in Noordwijk actief was) een doorstart kan maken in het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. De motie werd met 26 stemmen voor en één tegen van de fractie DOEN! aangenomen, wethouder Dennis Salman gaf aan daar graag gehoor aan te geven.