Datum: 21-03-2023 - 11:07
20
apr
'20
Fractie DOEN! stelt vragen aan het college over: huisvesting-problematiek 2.
Geschreven door Fractie DOEN!
Foto's Redactie BON

Fractie DOEN! stelt vragen aan college over: huisvestingsproblematiek 2

Fractie DOEN!: De lopende discussie in onze raad om tot versnelde woningbouw te komen, alsmede de brief van 3 april van minister Van Veldhoven aan de leden van de tweede kamer. En het artikel in NRC van 18 april, waarin wederom duidelijk wordt neergezet dat er in de Randstad een enorm tekort is aan woningen, vooral in de “midden huur” (720-1000 euro), waarbij tevens werd aangegeven dat dit probleem niet op korte termijn zal zijn opgelost...

Bovendien heeft de problematiek die samenhangt met de PAS en de Corona pandemie tot nog meer vertraging in plannen en uitvoer geleid. Hieronder de boven aangehaalde passages uit de brief van de Minister die beide betrekking hebben op het faciliteren van (semi-) permanente bewoning van huisjes op recreatieparken.

QUOTE
*De motie 2 van de leden Koerhuis en Van Eijs om gemeenten de mogelijkheid te bieden om op basis van een lokaal te maken afweging eenvoudig en snel permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan, heb ik met veel interesse bekeken. Laat ik vooropstellen dat ik vanaf het begin van de actie-agenda heb aangegeven dat vakantieparken een tijdelijke uitkomst kunnen bieden voor de huidige krapte op de woningmarkt. Daarnaast ben ik ook voorstander van het vereenvoudigen van regelgeving als deze nu onnodig belemmerend is. Het doel en uitgangspunt van de motie van de leden deel ik daarmee.

De leden stellen concreet voor naast de optie om een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen, ook de mogelijkheid voor een objectgebonden omgevingsvergunning aan het instrumentarium voor gemeenten toe te voegen. Daarnaast komt ook de eis van de peildatum van 31 oktober 2003 die voor persoonsgebonden vergunningen geldt te vervallen.

Om een omgevingsvergunning te krijgen wordt wel de eis toegevoegd dat er beleidsregels zijn gesteld voor het verlenen van die vergunning. Om uitvoering te geven aan de motie van Koerhuis en Van Eijs ben ik voornemens om in afwachting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht door te voeren. Ik zal daar voortvarend mee aan de slag gaan. 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten vervolgens ook meer ruimte om snel en flexibel af te wijken van het geldende omgevingsplan en om tijdelijke functies aan locaties toe te kennen. Dit kan de gemeente zowel object- als persoonsgebonden. De landelijk gestelde peildatum komt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet te vervallen. De gemeente heeft daarbij de ruimte om zelf een alternatieve peildatum te stellen. Wat de beste optie is voor een specifiek vakantiepark blijft een lokale keuze.

In sommige gevallen zal het park zich lenen voor een bestemmingswijziging of een dubbele bestemming, waardoor er altijd permanent gewoond kan worden. Andere parken of recreatieobjecten zullen hier niet of minder geschikt voor zijn. Een persoonsgebonden vergunning kan voor individuele huishoudens dan alsnog een uitkomst bieden. Met de Omgevingswet bied ik de ruimte voor deze afweging en worden de procedures korter.

*Flexwonen en stimuleringsaanpak

Zoals ook mijn ambtsvoorganger eerder heeft aangegeven, bieden vakantieparken ook kansen, bijvoorbeeld als flexibele schil voor de woningmarkt. Daarbij is het belangrijk dat er lokaal gekeken wordt naar de staat van de recreatiewoningen en de wenselijkheid van het alternatieve gebruik op die specifieke locatie. Indien geschikt, kunnen de recreatiewoningen als flexwoningen gebruikt worden en kunnen deze woningen de ademruimte bieden die zowel de bewoners als de woningmarkt nodig hebben. De stimuleringsaanpak flexwonen biedt provincies, gemeenten en initiatiefnemers ondersteuning om meer flexibele huisvesting te realiseren.

In versnellingskamers wordt gestructureerd toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept. In die versnellingskamers kunnen ook initiatieven die (een deel van) vakantieparken willen omzetten naar flexibele huisvesting behandeld worden of kan juist gezocht worden naar alternatieve woonconcepten, wanneer permanente bewoning op een vakantiepark niet gewenst wordt geacht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 250.000 euro beschikbaar gesteld voor provincies, waarmee zij gemeenten en andere partijen op verschillende manieren ondersteunen bij het realiseren van flexibele huisvesting.
UNQOUTE

VRAGEN FRACTIE DOEN!:

Vraag 1.
Het college geeft in beantwoording van de vragen van DOEN!, datum 27 mrt jl., aan dat, mocht de gemeente Noordwijk besluiten om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan, dit door de provincie zal worden tegen gehouden. Kunt u aangeven op welke gronden u verwacht dat dit zal gebeuren? En kunt u ook inzage geven in de stukken van de Provincie waarin dit staat?

Vraag 2.
De gemeente Noordwijk heeft veel recreatiewoningen op haar grondgebied. Naar verwachting zal recreatief gebruik van deze accommodaties, als gevolg van de maatregelen die samenhangen met de bestrijding van de Corona pandemie, in ieder geval dit jaar, zeer beperkt zijn. Dus vragen wij het college om initiatief te nemen om met de parkeigenaren te onderzoeken of het mogelijk is om een percentage van deze woningen tegen een huurbedrag tot 1000 euro per maand (onder nader te bepalen voorwaarden bijvoorbeeld verhuur aan ingezetenen van Noordwijk en gedurende een afgebakende periode) te verhuren.

Vraag 3.
Tevens vragen we het college om op korte termijn initiatief te nemen tot het aangaan van de discussie met de raad over de verhuur (onder restricties) van recreatiewoningen voor permanente bewoning aan inwoners van Noordwijk bijvoorbeeld jongeren en spoedzoekers. Vooral omdat minister Van Veldhoven in haar brief aangeeft wijziging van het Besluit Omgevingsrecht door te voeren, en zodoende permanente bewoning van woningen op recreatieparken toe te staan.

Vraag 4.
Bent u het met DOEN! eens dat dit een snelle en voor meerdere partijen passende oplossing kan zijn? Zo nee, waarom niet.

Fractie DOEN!