Datum: 23-01-2022 - 18:49

18
apr
'20
D66 stelt vragen aan het college over: Omgevingsvergunning huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg 37c in Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie D66

D66 stelt vragen aan het college over: Omgevingsvergunning huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg 37c.

Op 3 juli 2019 en 9 augustus jl. zijn door de fractie van D66 schriftelijke vragen (klik hier) ingediend ten aanzien van het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van een bollenschuur aan de Langevelderweg 37c ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. In deze schriftelijke vragen heeft de fractie van D66 herhaaldelijk gewezen op het ontbreken van het volgens de toepasselijke regeling vereiste communicatieplan...

dat bij de aanvraag behoort te worden ingediend. Niettemin is het college aan dit gebrek “willens en wetens” voorbij gegaan. Uit het door ons opgevraagde advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften d.d. 6 januari 2020 in deze casus blijkt dat het ontbreken van dit communicatieplan bij de vergunningaanvraag “een harde reden vormt om de aanvraag buiten behandeling te stellen”. Dit leidt vervolgens tot één van de redenen waarom de tegen de vergunning ingediende bezwaren gegrond moeten worden verklaard.

Voorts blijkt uit het Commissie advies dat het collegebesluit tot vergunningverlening ook op tal van andere punten (belangenafweging, verkeer en parkeren, motivering ten aanzien privaatrechtelijke belemmeringen) belangrijke gebreken bevat welke leiden tot de conclusie: dat het collegebesluit niet op goede gronden is genomen. 

Vragen fractie D66:
Vraag 1.
Hoe kijkt het college inmiddels naar haar beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 d.d. 3 juli en 9 augustus jl. aangaande dit onderwerp?

Vraag 2.
De fractie van D66 is geschrokken van de vele gebreken in het besluit tot vergunningverlening. Deelt het college deze verontrusting?

Vraag 3.
Welke maatregelen en voorzieningen denkt het college te nemen om de zorgvuldigheid in besluiten en besluitvorming op een hoger plan te brengen?

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich.