Datum: 18-01-2022 - 16:51
16
apr
'20
College beantwoordt vragen PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk ´Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden´.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

College beantwoordt vragen PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk ´Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden´.

Op 23 maart 2020 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de fracties van PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk schriftelijke vragen ex art 39 met de titel 'Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden'. Lees meer voor  de beantwoording van de vragen door het college...

In de aanleiding van de schriftelijke vragen wordt gesteld: 'Een bijeenkomst in beslotenheid zoals door u voorgesteld kan gaan over te verwerven gronden gezien de verschillende financiële belangen van betrokkenen. De discussie over gronden in eigendom van de gemeente kan in het openbaar plaatsvinden aangezien wervingskosten niet ter discussie staan.'

Antwoord: 
Deze splitsing raden wij niet aan omdat in de discussie tijdens de bijeenkomst toch een rangorde gemaakt zal gaan worden van alle locaties van snel naar minder snel haalbaar. Gronden in eigendom van de gemeente zullen dan vergeleken worden met gronden die niet in eigendom van de gemeente zijn. Dit is dan niet mogelijk in de openbaarheid, wat een goed debat in de weg zal staan.

Beantwoording per vraag:

Vraag 1.
Hoe urgent is voor u de spoedzoekersproblematiek op een schaal van 0-5 (niet - zeer)? Wat is de reden van uw keuze voor deze plaats op de schaal?

Antwoord:
Deze problematiek is onderdeel van de eerste twee speerpunten (de woonvisie met Prestatieafspraken met Noordwijkse Woningstichting (NWS/Stek) en de Woningstichting Sint Antonius van Padua (AvP) in ons coalitieakkoord 2019-2022. Waarbij wij opmerken dat het hierbij om huisvesting van diverse doelgroepen gaat.

Wij kunnen u verzekeren dat dit voor ons dus een hoge prioriteit en urgentie heeft. Ons college is dan ook in overleg met woningbouwcorporaties en andere marktpartijen om geschikte locaties voor tijdelijke woningen mogelijk te maken.

Vraag 2.
Bent u bereid de definitie spoedzoeker spoedig te formuleren en hiermee niet te wachten tot de woon visie is vastgesteld? Zo neen waarom niet? Zo ja, wanneer zult u deze delen met de raad?

Antwoord:
Ja, ons college is bereid om het gesprek over de diverse doelgroepen voor tijdelijke huisvesting naar voren te halen en niet afhankelijk te laten zijn van het proces voor het vaststellen van de woonvisie. Er bestaan uiteenlopende denkbeelden over de vraag: wie is met spoed op zoek naar tijdelijke huisvesting?

Daarnaast merken wij op dat elke woningzoekende persoonlijke redenen heeft om snelle tijdelijke huisvesting te verkiezen boven een structurele oplossing die langer op zich laat wachten. Door deze verscheidenheid in aanleidingen bestaat het risico dat door een te strakke begripsbegrenzing, woningzoekenden onbedoeld niet in aanmerking komen voor een tijdelijke woning. 

Mede hierom acht ons college het bepalen van een definitie zonder uw raad hier expliciet in te betrekken, dan ook niet gewenst. Wel stellen wij vast dat er kenmerken zijn te duiden voor de doelgroep, zoals:

* Noordwijkse woningzoekers die niet kunnen wachten op een sociale huurwoning, maar tegelijkertijd op basis van hun situatie niet in aanmerking komen voor urgentie op basis van het reguliere systeem;

* Zij hebben een voorkeur voor snelle beschikbaarheid boven kwaliteit en een structureel karakter van de (woon)oplossing.

Met uw raad willen wij graag op korte termijn het gesprek aangaan om te de kaders te stellen welke doelgroepen voor tijdelijke huisvesting op basis van tijdelijke contracten in aanmerking komen. De besloten RTG van 16 april over flexwonen is komen te vervallen en wordt op verzoek van de raad vervangen door een schriftelijke ronde. De notitie over flexwonen ten behoeve van deze schriftelijke ronde wordt half april naar de raad toegezonden.

Vraag 3.
Hoeveel percelen niet-bebouwde grond heeft de gemeente in eigendom?

Antwoord:
Wanneer groenstroken en reguliere openbare ruimte buiten beschouwing worden gelaten, heeft de gemeente 17 percelen in eigendom. Deze percelen zijn in het Boek Grondbedrijf geregistreerd als Voorraad Grond. Voor sommige van deze percelen geldt dat er sprake is van planvorming of is er reeds een andere bestemming aan gegeven.

Volledigheidshalve zijn deze percelen toch in het overzicht bij de beantwoording van vraag 4 meegenomen. Om uw raad een compleet beeld te geven, zijn in de bijlage 4 kaartjes opgenomen waarop al het gemeentelijk eigendom (in geel) is aangegeven.

Vraag 4.
Welke locaties betreft dit en van wat zijn de oppervlakten ervan (m2)?

Antwoord:
Hiervoor verwijzen wij u naar het volgende tabel, klik hier.

Vraag 5.
Wij zijn van mening dat u laaghangend fruit meteen kunt plukken t.w. onverwijld flexwoningen realiseren op percelen niet-bebouwde grond in eigendom van de gemeente. Deelt u onze mening? Indien dit niet het geval is waarom niet? Indien u onze mening deelt wanneer zullen de eerste woningen geplaatst worden?

Antwoord:
Uiteraard zijn wij ook van mening dat laag hangend fruit, indien beschikbaar, geplukt moet worden. Ook met snellere procedures zijn nog steeds de rechtsmiddelen (bijv. het inspraakrecht voor omwonenden, bezwaar en beroep procedures) van kracht waardoor vertraging kan optreden. Zoals bekend is het merendeel van het zogenaamde 'laag hangende fruit' gelokaliseerd in het landelijk gebied.

Locaties voor wonen zijn in het landelijk gebied zeer beperkt mogelijk volgens bestaand regionaal- en provinciaal beleid en zijn hierdoor geen laaghangend fruit. Alleen locaties waarvoor in het provinciaal- en interregionaal beleid al een uitzondering is gemaakt, zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

Met uw raad gaan wij conform het datumverzoek dat hiervoor reeds is voorgelegd aan uw agendacommissie in gesprek over de mogelijke binnen- en buitenstedelijke locaties die hiervoor in beeld zijn, dan wel zullen worden aangedragen. Wellicht ten overvloede verwijzen wij nogmaals naar de eerdere raadsbrieven die over dit onderwerp aan u zijn verzonden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.