16
apr
'20
NZLokaal stelt vervolgvragen aan het college over: het planten van 500 extra bomen in Noordwijkerhout en De Zilk
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vervolgvragen NZLokaal over: Planten van 500 extra bomen. (zie bomenlijst huidige en mogelijk toekomstige locaties)

Fractie NZLokaal: Eind 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout op initiatief van de PvdA een motie aangenomen om 500 extra bomen te planten in Noordwijkerhout en De Zilk. Voor zover de fractie van NZLokaal is nagegaan, zijn nog niet alle extra bomen daadwerkelijk geplant. Om die reden heeft onze fractie op 21 januari jl. vragen gesteld...

over de stand van zaken van de aanplant van de 500 bomen. En tevens de suggestie gedaan om een groot aantal bomen in een klein bosje te planten omdat bewezen is dat kleine bosjes biodiversiteit bevorderen en zorgen voor extra CO2-opslag. Over het antwoord van het college van burgemeester en wethouders dat zij beleid aan het ontwikkelen zijn voor de kleine bossen zijn wij tevreden.

De fractie van NZLokaal wil graag suggesties doen voor locaties hiervoor. En we verzoeken het college om vaart te maken met dit beleid omdat de gemeenteraad van voormalig Noordwijkerhout dit besluit juiste heeft genomen omdat de hoeveelheid bomen en groen per inwoner erg laag is. 

Daarentegen heeft het antwoord dat we kregen over de 500 extra bomen ons niet gelukkig gemaakt. Wij ontvingen een overzicht van de 290 bomen die al geplant zijn (in 2018 en 2019) en de 200 bomen die op de planning staan om geplant te worden (in 2020 en 2021). Bij elkaar 490 bomen.

Echter dit is een opsomming van het totaal aantal bomen dat geplant is en wordt, en niet van het aantal extra bomen. Zo is er geheel of gedeeltelijk sprake van herplant. Bijvoorbeeld aan de Victoriberg, de Verbindingsweg en de Pilarensloot waar bomen zijn gekapt. Daarnaast zijn Mossenest en Abeelenpark ontwikkellocaties waarbij de groenaanleg in de wijk, zoals boomaanplant, al standaard is.

Hoeveel van de daar geplante bomen zijn dan extra ten opzichte van de gebruikelijke of al geplande aanplant? En in het geval Abeelenpark gaat het om een plan van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). De GOM is dus verantwoordelijk voor de boomaanplant, en niet de gemeente. Of gaat de gemeente daar 20 extra bomen planten bovenop het aantal bomen dat de GOM gaat planten?

Ten slotte is de Kapelleboslaan grondgebied van de voormalige gemeente Noordwijk. Wij vinden het niet in lijn met het raadsbesluit om de bomen daar meetellen als extra bomen voor Noordwijkerhout en De Zilk. Kortom: uit de getallen in het overzicht blijkt niet in hoeverre er sprake is van extra bomen. Vandaar deze vervolgvraag en deze is nu beantwoordt door het college van B&W:

Vragen fractie NZLokaal:

Vraag 1:
Kan het college het overzicht van de geplante / nog te planten bomen uitbreiden met per locatie, naast het totaal aantal bomen:
- Het aantal bomen dat gekapt of weggehaald is;
- Het aantal bomen dat oorspronkelijk, voor het raadsbesluit, op die locatie geplant zou worden op grond van het bestaande beplantingsplan of het bestaande beleid;
- Het aantal bomen dat daadwerkelijk extra is geplant als gevolg van het raadsbesluit.

Antwoord college:
Het college heeft zich ingespannen om de gevraagde informatie te achterhalen. Exacte aantallen zijn in sommige gevallen niet terug te vinden. Een deel van de gegevens dateert van voor de fusie en uit onderzoek blijkt dat niet al/es is gedocumenteerd. Veel gegevens zijn achterhaald door navraag te doen bij aannemers, (voormalige) medewerkers en een voormalig wethouder.

In de voormalige gemeente Noordwijkerhout is een deel van het budget 'extra bomen' gebruikt om diverse projecten, zoals bijvoorbeeld Victoriberg, Verbindingsweg en de Pilarensloot te financieren. Het betreft extra bomen binnen deze projecten, die zonder extra financiering niet geplant zouden zijn.

Binnen deze projecten is daarom niet bij iedere aangeplante boom sprake van herplant, maar zijn het wel degelijk 'extra' bomen. Bijgevoegde tabel biedt een overzicht (klik hier) van de door u gevraagde informatie en geeft daarmee een antwoord op uw vervolgvragen. Ook is er een bomenlijst samengesteld met mogelijke locaties (klik hier) om vanaf 2021 meer bomen aan te planten in Noordwijkerhout en De Zilk.

Tot slot staat het college uiteraard open voor suggesties betreffende potentiĆ«le locaties voor 'kleine bossen'.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk