Datum: 04-02-2023 - 16:03
Aanbiedingen met (weekend)voordeel op de
BON-actiepagina, klik hier. (nieuw Slagerij Klein)

 

14
apr
'20
College beantwoordt vraag NZLokaal over: upgrade wijk Zeeburg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vraag NZLokaal over: upgrade wijk Zeeburg.

Brief van het college aan de gemeenteraad: Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2019 en de bespreking van 'Samen maken we Noordwijk - Collegeagenda 2019-2022' is door mevrouw C.M.A. Meiland-van den Burg van NZLokaal een vraag gesteld over de stand van zaken van de upgrade wijk Zeeburg. In deze brief wordt op die vraag antwoord gegeven naar aanleiding van de toezegging van portefeuillehouder H. de Jong...

In de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Noordwijk staat vernieuwing van de openbare ruimte in de wijk Zeeburg te Noordwijkerhout op de planning tussen 2021 en 2024. Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd waarin maatregelen zijn aangekondigd welke in het kader van de energietransitie, klimaatadaptatie, aardgasvrij, mobiliteit de komende jaren van grote invloed worden op de bebouwde omgeving.

Dit betekent dat het herinrichten van de openbare ruimte van een gehele wijk in een geheel ander daglicht komt te staan. Daar waar traditioneel werd gekeken naar de wensen en mogelijkheden van bewoners met betrekking tot de bestrating en inrichting zal dat nu niet opgaan. Uitgebreid moet worden gekeken naar de mogelijkheden om de maatregelen, zoals in het Klimaatakkoord weergegeven, zoveel als mogelijk te realiseren.

Dit kunnen wij niet alleen, alle betrokken partijen binnen de wijk Zeeburg (zie kaart onder aan de pagina) zullen in het voortraject worden uitgenodigd. Daarnaast zal ook met elkaar worden gekeken naar de ontwikkeling van de techniek. Een en ander betekent dat het voorjaar van 2020 zal worden gebruikt voor de inventarisatie, waarna in het najaar daadwerkelijk gestart zal worden om gezamenlijk, met burgerparticipatie de mogelijkheden voor de wijkrenovatie van Zeeburg vanuit de diverse invalshoeken in kaart te brengen.

De voorbereidingskosten en de basiskosten voor herinrichting van de openbare ruimte worden gedekt door de investering vanuit de programmabegroting 2020-2023. De financiering van de burger- en overheidsparticipatie, zoals gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor implementatie en de maatregelen uit het Klimaatakkoord, is nog niet geregeld. Hiervoor zal binnen afzienbare tijd een kredietverzoek met separate onderbouwing aan de raad worden voorgelegd.

Luchtfoto boven Zeeburg BON. Onder gemeente Noordwijk.