Datum: 26-09-2023 - 18:34
12
apr
'20
Invoering Omgevingswet door coronacrisis uitgesteld en Puur stelt vragen aan het college 'Is de ODWH voldoende toegerust?'.
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

Invoering Omgevingswet door coronacrisis uitgesteld en Puur stelt vragen aan het college 'Is de ODWH voldoende toegerust?'.

Gemeentebericht over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet: Door met voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet ondanks het uitstel. Dat bericht geeft het college af aan de gemeenteraad. Ook corona gooit roet in het eten. Minister Stientje van Veldhoven heeft begin april bekendgemaakt dat de Omgevingswet wel wordt uitgesteld....

“Omdat nog niet bekend is tot wanneer de inwerkingtreding wordt uitgesteld zijn, wij gaan de voorbereidingen wel gewoon door." Zo begint het college de brief aan de raad.

Omgevingsvisie
“Daarnaast hebben we ook te maken met maatregelen als gevolg van Covid -19. De effecten van deze maatregelen op de afzonderlijke deelprocessen wordt de komende periode in beeld gebracht. Voor dit moment is het effect direct merkbaar op de Omgevingsvisie.”

Een voorbeeld. Er waren bijeenkomsten gepland en op 29 juni was de feestelijke eindpresentatie van de visie gepland. “In verband met de huidige omstandigheden omtrent corona, zijn de aanstaande afspraken voorlopig opgeschort. Deze ontwikkeling zal leiden tot uitstel dan wel vertraging van het opstellen van de Omgevingsvisie.” De raad wordt daar nog nader over geïnformeerd.

Veranderopgave in beeld
Niet alleen geeft de brief goed weer voor welke opgave de gemeente staat. Maar ook de diepgang ervan: leren werken met een compleet nieuw juridisch instrumentarium, verregaande digitalisering én anders werken binnen de organisatie en daarbuiten, met de samenleving.

Lees ook de brief aan de gemeenteraad: ‘Stand van zaken implementatie Omgevingswet’.

Vragen van de fractie van PUUR aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk.
In de NRC van 31 maart jl. wordt in de rubriek “consument en corona” de vraag behandeld of de gemeente meer tijd krijgt vanwege de coronacrisis om te beslissen op een omgevingsvergunning (wettelijke acht weken plus verlenging van zes weken op grond van de Wabo). Het antwoord dat de krant op de vraag geeft is:

“De gemeente mag tijdens de coronacrisis niet langer doen over een bouwaanvraag. Wordt niet binnen de wettelijke termijn van acht weken beslist, dan wordt de vergunning automatisch toegekend. Door zich (hoogstwaarschijnlijk) onterecht op overmacht te beroepen, kan de gemeente die termijn wel rekken.” De corona crisis trekt een zware wissel trekken op de ODWH (Omgevingsdienst West-Holland).

Vragen PUUR: Is de ODWH voldoende toegerust?:

Vraag 1.
Is de ODWH voldoende toegerust om aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen?

Vraag 2.
Hoeveel aanvragen zijn er die op dit moment uit de termijn dreigen te lopen?

Namens de fractie PUUR
Toon van Tol
Raadslid