Datum: 01-10-2020 - 04:23
10
apr
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Project renovatie en hergebruik landschuurtjes (Bulbs & Breakfast) in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Project renovatie en hergebruik landschuurtjes (Bulbs & Breakfast).

Op 16 maart 2020 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk van de CDA-fractie schriftelijke vragen naar aanleiding van het nieuwsitem in het LD en op Blik Op Noordwijkerhout, betreffende 'Project renovatie en hergebruik landschuurtjes (Bulbs & Breakfast) van start'. De CDA-fractie heeft over dit onderwerp de volgende vragen...

aan het college gesteld en deze zijn onlangs beantwoordt door het college.

Vraag 1:

Kunt u aangeven hoe de besluitvorming gelopen is?

Antwoord:
De besluitvorming kent een lange voorgeschiedenis, zie ook het antwoord onder vraag 5. Het onderwerp herbestemming landschuurtjes is behandeld in en Bestuurlijk Overleg RO Greenport op 28 november 2018.1 Daar is destijds positief op gereageerd als passend in het ISG beleid. Wel gaf het BO RO aan dat daarbij de neveneffecten nader in kaart gebracht moesten worden, zoals de benodigde ontsluiting en eventuele onttrekking van bollengrond voor bijvoorbeeld parkeergelegenheid.

In het Ambtelijk Overleg en Bestuurlijk Overleg Landschap, Natuur, Recreatie (en Erfgoed) (AOLRNE en BO LRNE) is het project genoemd of heeft het op projectenlijst gestaan vanaf de vergadering van het bestuurlijk overleg op 21 december 2016. Op 10 januari 2019 is het project Landschuurtjes gepresenteerd aan het AO LRNE2 en is de grondgebied gemeenten Teylingen en Noordwijk verzocht om de gemeentelijke bijdrage vrij te maken. Op 12 juni 2019 heeft het BO LRNE het project Landschuurtjes gehandhaafd op de projectenlijst.

Het BO LRNE heeft voor het project Landschuurtjes de bijdrage uit programmasubsidie voor het Gebiedsprogramma, gezamenlijke gemeentelijke bijdrage en de aanvraag RIF bij Holland Rijnland op 7 oktober 2019 vastgesteld. Op 27 november 2019 hebben de wethouders van gemeente Noordwijk (en die van Teylingen) tijdens het BO LRNE de intentie uitgesproken de gevraagde financiële bijdrage te leveren aan het project. Op basis van die positieve reactie en intentie heeft het college op 3 maart ingevolge beslist, zie onder
vraag 2.

Vraag 2:
En of dit in het college aan de orde geweest is? Indien Ja, waarom dit niet in de bes/uiten terug te vinden is?

Antwoord:
Ons college heeft op 3 maart 2020 (agendapunt 8.8 'Renovatie en hergebruik landschuurtjes' van de collegeagenda) besloten I. Een financiële bijdrage te leveren ad. 20.000,- aan instandhouding van 2 landschuurtjes binnen gemeente Noordwijk; II. De Uitvoeringsovereenkomst voorbereiding en uitvoering -Renovatie en hergebruik landschuurtjes met het Cluster Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en gemeente Teylingen te ondertekenen; Ill.

Een voorstel voor te bereiden om in, samenwerking met het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, een waardenstelling en/of beeldkwaliteitsplan te maken van de op het grondgebied van de gemeente Noordwijk aanwezige landschuurtjes. Wellicht heeft de raad dit besluit niet herkend omdat het Leids Dagblad het over Bulbs and Breakfast heeft. Blik op Noordwijkerhout spreekt in haar kop wel over renovatie en hergebruik landschuurtjes.

Vraag 3:
Kunt u aangeven ten laste van we/k budget de beschikbaar geste/de gelden komen?

Antwoord:
Het project bevat de voorbereiding sinds 2016, de renovatie en ontsluiting vanaf 2020 en de meubilering voor gebruik als overnachtingsplaats. De gemeente Noordwijk draagt alleen bij aan de renovatie van de twee landschuurtjes op haar grondgebied met een bedrag van 20.000,-. Dit bedrag komt uit het beschikbare budget voor erfgoedbeleid en hiervan zal men minimaal 25 jaar de schuurtjes moeten onderhouden. De overige dekking komt van de programmasubsidie Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek, het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (RIF), de gemeente Teylingen, de GOM en van de toekomstige exploitant.

Vraag 4:
Kunt u de overeenkomst ter inzage leggen?

Antwoord:
Omdat het projectblad, inclusief de bijiagen, met de precieze bedragen onderdeel is van de uitvoeringsovereenkomst en de renovatie van de landschuurtjes nog aanbesteed moet worden, is het onverstandig om de uitvoeringsovereenkomst ter inzage te leggen. Er bestaat ook geen wettelijke verplichting om dit te doen. De uitvoeringsovereenkomst gaat over wie wat doet, hoeveel het mag kosten en wie hoeveel geld bijdraagt tijdens de voorbereiding en bij de uitvoering van het totale project.

Vraag 5:
Kunt u aangeven wat u als informeren naar de raadsleden betreffende dit onderwerp de geëigende weg vindt? Is dat de media?

Antwoord:
De raad heeft op verschillende momenten kennis kunnen nemen van de voorbereiding van dit project en het feit dat de gemeente Noordwijk(erhout) hierbij betrokken was. Het beschermen en ontwikkelen van de landschuurtjes is in 2016 opgenomen als project in het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Tijdens de Landschapstafel op 13 oktober 2017, waar ook de raden voor uitgenodigd waren, heeft de clustervertegenwoordiger het project specifiek genoemd als initiatief van een maatschappelijke organisatie, dat in voorbereiding was.

In de visie Recreëren tussen het Erfgoed is het project uitgewerkt onder initiatief 17. De colleges van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben deze visie in oktober 2018 vastgesteld. Op 29 januari 2019 heeft hierover (en over de andere twee visies) een raadsinformatieavond plaatsgevonden. In de jaarrekening 2018 Noordwijkerhout (vastgesteld juli 2019) staat onder programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid, recreatie en toerisme vermeld dat de gemeente heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het project 'Behoud en herbestemming landschuurtjes". 

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten, en dus ook voor die met betrekking tot de uitvoering van de projecten van het Gebiedsprogramma, berust bij het college (tenzij dit ertoe leidt dat direct de begroting aangepast moet worden). Op basis hiervan menen wij dat uw gemeenteraad in voldoende mate is geïnformeerd bij het kenbaar maken van het onderhavige besluit in de besluitenlijsten van het college. De betreffende schuren bevinden zich in het open agrarisch GOM gebied anders dan bijvoorbeeld het Bloemenbed gesitueerd tegen de huidige bebouwing. Doe/stelling van de GOM is om de agrarische sector vitaal te houden en ruimte te bieden aan het bollenareaal.

Vraag 6:
Kunt u aangeven in welk gebied deze schuren zich bevinden conform de ISG criteria op pagina 39 van het ISG document 2016?: o Openheid actief vergroten o Behoud openheid met verbetering landschappelijke kwaliteit groen en open weidekarakter.

Antwoord:
De bestaande landschuurtjes staan in het veld en worden met dit project gerenoveerd. Zij zijn onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed en vertellen het verhaal van de landarbeid in de bollenteelt. Het gaat hier alleen om hergebruik van deze schuurtjes. Er worden geen
vakantiewoningen gebouwd. Het gaat dus niet om uitbreiding van bebouwing en het is daarom niet in tegenspraak met hetgeen in de ISG (p39) staat. Bed & Breakfast is verder reeds toegestaan als nevengebruik van de hoofdfunctie agrarisch-bollenteelt. Ook bij het Bloemenbed ging het om Bed & Breakfast als nevenfunctie. Dit gebruik is gewoon mogelijk volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

Vraag 7:
Hoe verhoudt zich het creëren van (vakantie)bewoning in open agrarisch gebied met deze ISG criteria op pagina 39 die de GOM moet waarmaken?

Antwoord:
Zoals hiervoor is aangegeven gaat het bij het project 'landschuurtjes' niet om nieuwe bebouwing in het agrarisch gebied maar om het hergebruik van bestaande cultuurhistorisch waardevolle gebouwtjes. In de lSG (p34-35) staat dat om verrommeling een halt toe te roepen duidelijke ruimtelijke keuzes zijn gemaakt. Hierbij is gezocht naar een optimale balans tussen de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten enerzijds en de ruimteclaims voor een vitale regio anderzijds.

Het is van groot belang het bestaande cultuurhistorische erfgoed te verbinden met de planologische keuzes, zodanig dat de waardevolle cultuurhistorische kenmerken duidelijk herkenbaar, zichtbaar en aantrekkelijk blijven voor de huidige en toekomstige bewoners, gebruikers en bezoekers (toeristen). Het is dus van belang om bij ruimtelijke planvorming, herstructurering en schaalvergroting het aspect cultuurhistorie vroegtijdig te betrekken en het behoud van karakteristieke structuren en elementen na te streven. De landschuurtjes vallen onder deze karakteristieke elementen.

Vraag 8:
Het ISG document 2016 op pagina 50, recreatie en toerisme, spreekt niet van verblijf in het open middengebied, enkel op pagina 47 van paarse gebieden, klopt dit?

Antwoord:
In de ISO (p50) geven de gemeenten aan dat zij "mede vanuit de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek ook een impuls voor private (met name ook kleinschalige) initiatieven op gebied van recreatie en toerisme willen bewerkstelligen". Dit project valt onder de doelstelling van de ISG "het stimuleren van agrotoerisme voor verblijfs- en dagrecreatie".

Vraag 9:
Is er nu ten aanzien van de /SG uitgangspunten een tegenstrijdigheid ontstaan? Waarom is dit aangaande de lSG niet voorgelegd aan de gemeenteraad alvorens te beslissen als zo vele bestemmingsplannen in het buitengebied?

Antwoord:
Zoals hiervoor bij vraag 1 is aangegeven is er ten aanzien van het hergebruiken van cultuurhistorisch waardevolle landschuurtjes voor het kleinschalig agro-toerisme geen sprake van strijdigheid met de ISG. Het agrarisch gebied, waar de landschuurtjes fysiek aanwezig zijn, is in de ISG (over het algemeen) aangegeven als bollengrond. Ook in de meeste bestemmingsplannen zijn de schuurtjes niet terug te vinden. Dit betekent dat er maatwerk toegepast moet worden om de landschuurtjes na de renovatie ook daadwerkelijk als overnachtingsplek in gebruik te nemen.

Over de procedure van maatwerkaanvragen hebben de gemeenten en GOM afspraken gemaakt. GOM zal maatwerkverzoeken indienen voor de drie landschuurtjes bij de betrokken grondgebiedgemeenten. De maatwerkaanvragen zullen via de gebruikelijke maatwerkprocedure beoordeeld worden. Als sluitstuk zal een passende planologische procedure gevoerd worden.

Vraag 10:
Op pagina 50 wordt aangegeven dat initiatieven via de Economic Board lopen, is dit in dit geval gebeurd?

Antwoord
Op pagina 50 van de ISG is sprake van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. De Economic Board bestond nog niet tijdens het vaststellen van de ISO 2016. De Economic Board is niet actief betrokken bij de uitwerking van dit project.

Vraag 11:
Aan welke wetgeving voldoet de bewoning van de schuren?

Antwoord:
De schuren zullen moeten voldoen aan wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Dergelijke zaken worden getoetst bij de vergunningaanvraag. Op dat moment zullen de landschuurtjes als recreatieve overnachtingsplaats voor 2 (en één schuurtje 4) personen aan de (veiligheids-)regels moeten voldoen. Het gaat bij dit initiatief dus niet om het realiseren van woningen. Het gaat hier om het recreatief nachtverblijf in reeds aanwezige schuurtjes met een oppervlakte van rond de 12m2.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,