Datum: 15-08-2020 - 10:59
08
me
'20
College wil aanvullend krediet van € 870.720,- inzetten voor aanleg fiets/voetpad, ballenvangers en velden op Sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College wil aanvullend krediet van € 870.720,- inzetten voor aanleg fiets/voetpad, ballenvangers en velden op Sportpark De Boekhorst.

Raadsvoorstel college van B&W: De gemeenteraad van de voormalige gemeente Noordwijkerhout heeft voor de totale herinrichting van Sportpark De Boekhorst een krediet beschikbaar gesteld. Gebleken is dat dit krediet niet toereikend is als gevolg van prijsindexatie, duurzaamheidsmaatregelen, aanvullende wensen en de risico reservering i.v.m. de gewijzigde fiscaliteit per 1-1-2019...

De gemeenteraad wordt in het raadsvoorstel verzocht om het bedrag € 870.720,- dat voor de prijsindexatie was gereserveerd hiervoor beschikbaar te stellen.

Aanleiding
De raad van de voormalige gemeente Noordwijkerhout heeft voor de totale herinrichting van het Sportpark De Boekhorst een krediet beschikbaar gesteld van ruim 15,5 miljoen inclusief btw. Aanvullend op dit bedrag heeft uw raad in het investeringsplan, jaarschijf 2019, een reservering opgenomen voor prijsindexatie van € 870.720,-. Recentelijk hebben wij uw raad per brief d.d. 17-03-2020 geïnformeerd over de voortgang van de herinrichting van Sportpark De Boekhorst (zie bijlage).

Daarin hebben we u kenbaar gemaakt dat ondanks dat de aanbesteding van de clubaccommodatie beperkt afwijkt van de raming wij als gevolg van prijsontwikkeling in de bouw en extra duurzaamheidsmaatregelen een beroep moeten doen op het gebudgetteerde bedrag van € 870.720.

Met de vrijgave van deze gelden kunnen wij ook de aanvullende werken uitvoeren zoals de aanleg van een vrijliggend fietspad, de realisatie van hogere ballenvangers, maatregelen ter voorkoming verspreiding bodemvreemde materialen afkomstig van het sportpark. Tevens dekken wij hiermee ook mogelijke fiscale risico’s af omdat op voorhand niet zeker is hoeveel van de betaalde btw daadwerkelijk wordt teruggekregen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Naast de compensatie voor de prijsindexatie, duurzaamheidsmaatregelen en fiscale risicoreservering zullen de volgende extra voorzieningen worden gerealiseerd:

* Verhoging ballenvangers
Langs De Zanderij zijn ballenvangers geplaatst. Deels nieuw en deels zijn de bestaande ballenvangers hier tijdelijk naar toe verplaatst. Gebleken is dat hier te makkelijk ballen over heen gaan. In de raadsbrief d.d. 4 december 2019 hebben wij u aangegeven dat wij omwille van de verkeersveiligheid voornemens zijn om het hekwerk te verhogen tot een hoogte die gelijk is aan de ballenvanger van SJC aan de zijde van de Van Berkelweg.

* Aanleg vrijliggend fietspad, tevens voetpad
De voormalige gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout heeft hier per amendement d.d. 20 april 2017 unaniem toe besloten (zie bijlage). Abusievelijk zijn hiervoor toen niet de benodigde gelden beschikbaar gesteld. Evenmin zitten de gelden verdisconteerd in de exploitatiebijdrage van de projectontwikkelaar.

* Aanbrengen maatregelen ter voorkoming van verspreiding bodem vreemd materiaal
Op 19 december 2019, is door de rechtbank van Rotterdam het sportbedrijf van de gemeente Enschede veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten de kunstgrasvelden van de voetbalvereniging terecht zijn gekomen. Uit dit vonnis blijkt, dat beheerders in het kader van de zorgplicht (artikel 13 Wet Bodembescherming) maatregelen diende te nemen om de gevolgen van eventuele verspreiding van infill (bodem vreemd materiaal) en daarmee verontreiniging van de bodem, te voorkomen.

Wat mag het kosten?
Voor de werkzaamheden moeten nog prijsopgaven worden aangevraagd en of ingediend. Vanuit oogpunt van concurrentie willen wij onze ramingen niet opnemen in een openbaar stuk. Wij zullen een lijst bij griffie voor u ter inzage leggen. Op grond van dit overzicht verzoeken wij uw raad het volledige indexatiebedrag van € 870.720,- beschikbaar te stellen.

Het raadsvoorstel zal behandeld worden op de raadsvergadering van 26 mei.

Foto's BON (met en zonder oude tribune) en tekeningen PR.