Datum: 04-06-2020 - 10:10
07
apr
'20
Het voorlopige jaarresultaat 2019 gemeente Noordwijk geeft een positief resultaat van 4,9 miljoen euro.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Het voorlopige jaarresultaat 2019 gemeente Noordwijk geeft een positief resultaat van 4,9 miljoen euro.

Gemeente Noordwijk heeft 2019 met een voorlopig goed positief resultaat afgesloten. De financiële positie van de gemeente is robuust met een solvabiliteit van 60% en een lichte afname van het eigen vermogen. Dat is ook na de afwaardering van Bronsgeest naar agrarische waarde, zoals aan de raad voorgesteld, omdat deze behouden zal blijven als bollengrond. De gemeenteraad zal op 23 juni 2020 besluiten over de vaststelling...

van de definitieve jaarstukken en een resultaatbestemming. Voordat de definitieve jaarstukken aan de raad worden voorgelegd, worden deze onderworpen aan de accountantscontrole. De uitkomsten daarvan worden zo nodig nog verwerkt in de definitieve jaarstukken.

Winstneming inbegrepen
De jaarrekening 2019 sluit voorlopig met een positief resultaat van € 6,8 miljoen, waarin een tussentijdse winstneming van Boechorst en Duineveld is inbegrepen voor in totaal € 1,9 miljoen. De algemene dienst heeft derhalve een positief resultaat van € 4,9 miljoen.

Nadere toelichting
Dit positieve resultaat is als volgt te verklaren:

* Binnen het sociaal domein blijft er ruim € 2,1 miljoen over. Dit heeft met name te maken met een extra ontvangen bijdrage via de algemene uitkering bij de meicirculaire 2019 van € 1 miljoen. Daarnaast houdt Noordwijk door gunstige economische omstandigheden in 2019 € 0,4 miljoen over op bijstandsverlening. En er is een meevaller in de kosten van de voorzieningen Wmo en de uitvoeringskosten hiervan voor € 0,75 miljoen.

* Aan de inkomstenkant zijn in 2019 voor € 1,6 miljoen aan meevallers te melden. Zo vallen de parkeerinkomsten € 0,7 miljoen hoger uit. Voor de toeristenbelasting wordt er nu geheven op basis van het aantal werkelijke overnachtingen in plaats van de oude forfaitaire regeling, wat € 0,25 miljoen extra betekende. Daarnaast ontving Noordwijk we via de algemene uitkering, onroerende zaakbelasting en precariobelasting nog eens € 0,6 miljoen extra.

* Verder zijn er nog voor € 1,2 miljoen een aantal grote incidentele meevallers die in de jaarstukken 2019 zullen worden toegelicht.

Bestuurskracht
Het gemeentebestuur werkt aan een betrokken, heldere en daadkrachtige gemeente. Met de gevormde nieuwe gemeente winnen bestuur en organisatie aan robuustheid en professionaliteit. Hierdoor is de gemeente Noordwijk nog beter in staat zijn om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren.

Netwerken en participeren
Kern van de vernieuwing is een verschuiving in de rol van het bestuur en de organisatie bij ontwikkelingen in samenleving. Het accent van dat optreden van de gemeente zal daarbij steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de samenleving. Niet voor niets is het motto: Samen maken wij Noordwijk. 2019 was het eerste begrotingsjaar van de nieuwe gemeente. In de jaarstukken is aangegeven wat er in het verslagjaar gedaan en bereikt is.

Jaarrekening 2019 niet – Begroting 2020 wel
De uitbraak van corona heeft een enorme impact. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Het coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar naar verwachting wel voor veel beleidsterreinen van de begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna.

Scenario’s
Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. Op dit moment werkt de gemeente alvast aan enkele scenario’s om dit meer inzichtelijk te maken.