Datum: 21-03-2023 - 11:11
29
mrt
'20
College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: Woningnood in Noordwijk en Noordwijkerhout. (College: geen permanente bewoning op o.a. Sollasi).
Geschreven door Fractie DOEN! / College gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: Woningnood (College: geen permanente bewoning op o.a. Sollasi).

Fractie DOEN!: Recent kwam in het nieuws dat er een kamermeerderheid is om het permanent wonen op recreatieparken te legaliseren. Dit beleid wordt in de tweede kamer onder meer door VVD en D66 gesteund. De verwachting is dat vooral starters en ouderen zo aan een woning geholpen kunnen worden. Met steun van D66 en VVD is er een voorstel bij...

minister Van Veldhoven gelegd om dit verder op te pakken. Binnen de gemeente Noordwijk zijn er nu reeds een aantal recreatieparken waar (gedoogd) permanent wordt gewoond. Binnenkort verloopt de termijn van 20 jaar voor de gedoogvergunningen op Sollasi. Dit maakt bovenstaand besluit in de tweede kamer ook voor onze gemeente een actueel onderwerp. Nu gaan handhaven en een groep (hoog-)bejaarde bewoners alsnog sommeren te vertrekken is wat Doen! betreft niet aan de orde. 

Daarnaast is er, zoals bekend, in Noordwijk een grote woningnood waar met name starters en bejaarden bovengemiddeld door worden geraakt. Door permanente bewoning op de recreatieparken toe te staan ontstaat er een mogelijkheid voor starters om sneller woonruimte te vinden. Ook ouderen die, als ze verhuizen, een bestaande woning achter laten in onze gemeente zijn interessante doelgroep.

Vragen fractie DOEN! en antwoorden college van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1: 
Is het college op de hoogte van de plannen zoals hierboven toegelicht?

Antwoord:
Ja, het college heeft kennis genomen van het betreffende artikel in het Binnenlands Bestuur van 8 januari 2020.

Vraag 2: 
Is dit college bereid het huidige beleid op dit dossier te herijken en mee te werken aan het faciliteren, onder voorwaarden, van permanente bewoning van de huizen op een of meerdere van de Noordwijkse recreatieparken?

Antwoord:
Op 4 februari 2020 is er in de RTG (rondetafelgesprek) gesproken over het onderwerp 'tijdelijke woningen voor spoedzoekers'. Eén van de aspecten die daarbij aan de orde is gekomen betrof de suggestie om recreatiewoningen op de recreatieterreinen, zoals op het park Sollasi, onder strikte voorwaarden, beschikbaar te stellen voor spoedzoekers. Door de verantwoordelijke wethouder De Jong is aangegeven, is de permanente bewoning van recreatiewoningen thans niet toegestaan in zowel het gemeentelijk als het provinciaal ruimtelijk beleid. 

De gemeente heeft dit in beleid vastgelegd in de verschillende bestemmingsplannen en de Omgevingsvisie 2030 Noordwijk voor elkaar (ten aanzien van het grondgebied van de voormalige gemeente Noordwijk). Afwijking hiervan is mogelijk maar dan gemotiveerd door het oorspronkelijk vaststellend bestuursorgaan, in dit geval, de gemeenteraad. Ook is in het provinciaal ruimtelijk beleid (Omgevingsvisie ruimtelijke beleid ZH) vastgelegd dat geen permanente bewoning van recreatiewoningen mag plaatsvinden.

Wel is recentelijk in de 2e Kamer gesproken over de mogelijkheid om permanente bewoning van recreatiewoningen op de vakantieparken (onder nadere voorwaarden) toe te staan met het oog op de huidige woningnood maar de uiteindelijke besluitvorming op dit terrein berust bij de gemeenten resp. de provincies. Zoals hiervoor aangegeven is het provinciaal ruimtelijk beleid, ten aanzien van permanente bewoning van recreatiewoningen op recreatieterreinen, helder en duidelijk.

Mocht onze gemeente al besluiten om het huidige gemeentelijk planologisch beleid ten aanzien van het permanent bewonen van recreatiewoningen aan te passen en dit gebruik alsnog toestaan dan zal dat planologisch besluit niet voldoen aan het huidige provinciaal planologisch beleid. Naar alle waarschijnlijkheid zal een dergelijk besluit worden getroffen door een reactieve aanwijzing van de provincie Zuid-Holland en al dan niet in werking treden.

Om die hiervoor aangegeven redenen wordt een gemeentelijk planologisch besluit (bestemmingsplan of omgevingsvergunning), waarbij de permanente bewoning van recreatiewoningen op vakantieparken wordt toegestaan, afgezien van de wenselijkheid daarvan, op dit moment niet haalbaar geacht. Het college volgt de landelijke ontwikkeling op dit gebied en wacht voor nu nieuwe wetgeving op dit gebied af.

Dit is een strategisch vraagstuk waarin vele aspecten gewogen moeten worden zoals o.a. handhaving, leefbaarheid, toerisme, woningkwaliteit, sociale cohesie en het naderende beleid ten aanzien van het gebruik van woningen. Beleid op dit ingewikkelde vraagstuk zal, indien daar aanleiding toe is worden bezien. Op dit moment is in de begroting geen rekening gehouden met het herijken van dit beleid, maar mocht uw raad dit wensen dan is het college bereid zich te buigen over dit vraagstuk.

Vraag 3:
Zijn er reeds concrete plannen gemaakt om de huidige bewoners van Sollasi met een gedoogvergunning tegemoet te komen? Zo ja, welke afspraken zijn hierover met de bewoners gemaakt?

Antwoord:
Het college is op dit moment niet voornemens de huidige bewoners van Sollasi tegemoet te komen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk