Datum: 30-03-2023 - 16:07
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

29
mrt
'20
Fracties GroenLinks, D66, PUUR en PvdA stellen vragen aan college over: Prestatieafspraken sociale huurwoningen in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door GroenLinks
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fracties GroenLinks, D66, PUUR en PvdA over: prestatieafspraken sociale huurwoningen.

Uit het persbericht van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) van 26 februari 2020 blijkt dat de huurdersorganisatie zich niet kan vinden in de plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Met het niet zetten van een handtekening onder de Prestatieafspraken wil de SHN een signaal afgeven aan de politieke partijen in de gemeenteraad....

Dit persbericht vormt de reden namens de fracties van GroenLinks, D66, PUUR en PvdA aan het college van de gemeente Noordwijk de volgende vragen voor te leggen en deze zijn op 29 maart beantwoordt door het college van de gemeente Noordwijk.

Vragen:

Vraag 1.
Deelt u de zorg van de SHN over het oplopende tekort aan sociale huurwoningen in de komende jaren?

Antwoord:
Ja, uiteraard delen wij deze zorg en is het realiseren van 30% sociale huurwoningen een speerpunt in onze college-agenda. In het in december 2019 uitgebrachte woonbehoefteonderzoek zijn ook te realiseren aantallen percentage sociale huurwoningen opgenomen.

Het Woonbehoefteonderzoek is aan uw raad gepresenteerd op 10 december 2019. En is te vinden op de site van de gemeente Noordwijk onder www.noordwijk.n!/Wonen. Behoefteonderzoek woonvisie en uitvoeringsprogramma. In de nieuwe concept Woonvisie wordt voor het realiseren van 30% sociale huurwoningen ook een actieprogramma opgesteld.

Vraag 2.
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie onze reactie op vraag

Vraag 3.
Zo ja, kunt u aangeven hoe groot het tekort aan sociale huurwoningen zou kunnen zijn in 2030?

Antwoord:
In het woonbehoefteonderzoek wordt uitgegaan van een netto minimale toevoeging van 1.140 sociale huurwoningen tot 2030. De 1.140 gaat over de toevoeging van sociale huurwoningen in de hele gemeente en over de hele periode 2020-2030. Daarmee wordt ook het actuele tekort ingelopen.

In de nieuwe Prestatieafspraken voor 2020 met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) wordt ingezet op de realisatie van 600 sociale huurwoningen tot en met 2027 in de kernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. De 600 sociale huurwoningen van de NWS is passend binnen bovenstaande ambitie om 1.140 sociale huurwoningen voor de hele gemeente Noordwijk tot 2030 toe te voegen.

Vraag 4.
Kunt u bij de schatting van het tekort twee opties laten zien namelijk een optimistische en een minder optimistische variant?

Antwoord:
In het woonbehoefteonderzoek is opgenomen dat voor het inlopen van het actuele tekort nog circa 700 sociale huurwoningen extra nodig zijn. 700 is het actuele tekort, bij de huidige druk op de woningmarkt. Als dit tekort wordt ingelopen, neemt de druk op de woningmarkt af. Bij een programma van minimaal 30% in de sociale huur, zoals in de college-agenda is opgenomen, wordt het tekort van 700 sociale huurwoningen voor iets meer dan de helft ingelopen. Als het tekort voor de helft wordt ingelopen, neemt de druk iets minder sterk af

Vraag 5.
Welke mogelijkheden ziet u om de optimistische variant werkelijkheid te laten worden?

Antwoord:
Het toevoegen van minimaal 1.140 sociale huurwoningen tot 2030 is al een aanzienlijke opgave. Door het toevoegen van tijdelijke sociale huurwoningen kunnen binnen deze periode extra sociale huurwoningen worden toegevoegd en neemt tijdelijk de druk op de sociale huurmarkt meer af.

Vraag 6.
Welke mogelijke rol ziet u voor de provincie om de optimistische variant uit te laten komen?

Antwoord:
Op verschillende momenten in het afgelopen jaar heeft de Statencommissie gediscussieerd en zich laten informeren over de rollen, taken en inzet van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot het thema wonen. Daarnaast is in het Coalitieakkoord, hoofdstuk 'Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland' onder andere de navolgende inzet beschreven op het gebied van wonen: We kijken welke wetten en regels in de weg zitten bij de versnelling van woningbouw en nemen belemmeringen weg waar mogelijk. We zetten onze ruimtelijke bevoegdheden en instrumenten in. 
* We staan toe dat gemeenten meer woningen mogen inplannen dan nodig is volgens de woningbehoefte- voorspellingen. Zo voorkomen we dat er te weinig woningen worden gebouwd als plannen uitvallen of vertragen.
* Waar het niet mogelijk is woningbouw te realiseren binnen bestaand stedelijk gebied wordt gezocht naar ruimte daarbuiten, zoals nu ook al gewerkt wordt aan Valkenburg.
* Voor 'Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland' is 20 miljoen euro aan incidentele vrije middelen beschikbaar gesteld.

Ons college is verheugd dat de provincie voor zichzelf een grote en actieve rol ziet weggelegd op het thema wonen. De concrete inzet die benoemd is in het bovengenoemde Coalitieakkoord en dan met name de eerste drie aandachtspunten zoals hierboven vermeld, achten wij bovendien in lijn met het verzoek van ons college om medewerking te verlenen bij het aanwijzen van alternatieve buitenstedelijke bouwlocaties, zoals het Achterweggebied.

Vraag 7.
Bent u van plan om het verschil van mening met de SHN voor te leggen aan de Minister zoals bedoeld in Artikel 44 lid 4 t/m 6 van de Woningwet?

Antwoord:
In de huidige Prestatieafspraken 2019 - 2022, die de NWS en de SHN met de gemeente hebben gemaakt, is de doelstelling opgenomen om uiterlijk 2027 in de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee ruim 600 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De Prestatieafspraken voor 2020 en verder zijn een bestendiging en actualisering van de huidige Prestatieafspraken voor 2019. De NWS gaat de Prestatieafspraken voor 2020 ondertekenen met de aanvulling van een voortschrijdende afspraak met betrekking tot de planrealisatie voor de komende twee jaar en daarop volgend.

Helaas tekent de SHN de Prestatieafspraken met deze aanvulling niet mee. De reden hiervoor hangt samen met de hierboven aangehaalde doelstelling. Deze discussie leent zich gelet op bovenstaande formulering in de aangehaalde artikelen niet voor behandeling door de geschillencommissie van de Minister. De SHN heeft bij brief d.d. 15 maart 2020 aan ons college, met c.c. aan uw raad gericht, aangegeven dat de SHN heeft besloten dit verschil van inzicht niet aan de Minister voor te leggen.

De SHN heeft in de brief aangegeven dat de zorg van de SHN over het tempo waarin nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd ruimschoots aandacht heeft gekregen. Ook de SHN verwacht niet dat de Minister dit tempo door een aanwijzing gaat versnellen. De gemeente, de NWS en de SHN hebben afgesproken om constructief met elkaar in gesprek te blijven. De intentie daarbij is bij de bouwplanning de focus vooral te richten op de eerste twee jaar. Zowel de gemeente, de NWS en de SHN gaan gelet op het bovenstaande niet naar de minister.

Vraag 8.
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De Prestatieafspraken gaan over het volkshuisvestelijke meerjarenbeleid van de gemeente Noordwijk en de Prestatieafspraken gaan niet over het aanwijzen van concrete bouwlocaties. Het aanwijzen van woningbouwlocaties betreft een lokale aangelegenheid en is een meerjarenproces waarbij uw raad ook betrokken is. De minister gaat zich in het kader van de Prestatieafspraken niet op dit detailniveau met de gemeente Noordwijk bemoeien.

Antwoord:
Zie onze reactie op vraag 7

Vraag 9.
Hoe groot acht u de kans dat de Minister zich meer gaat bemoeien met aanwijzen woningbouwlocaties in de gemeente Noordwijk?

Antwoord:
De Prestatieafspraken gaan over het volkshuisvestelijke meerjarenbeleid van de gemeente Noordwijk en de Prestatieafspraken gaan niet over het aanwijzen van concrete bouwlocaties. Het aanwijzen van woningbouwlocaties betreft een lokale aangelegenheid en is een meerjarenproces waarbij uw raad ook betrokken is. De minister gaat zich in het kader van de Prestatieafspraken niet op dit detailniveau met de gemeente Noordwijk bemoeien.

Vraag 10.
Ziet het college een mogelijkheid om het tekort aan permanente sociale huurwoningen tijdelijk op te vangen via tijdelijke woningen?

Antwoord:
Ja, in onze raadsbrief van 5 maart jl., op de beantwoording van de raadsvragen van 11 februari 2020 van de fractie DOEN! over huisvestingsproblematiek, hebben wij deze vraag over het realiseren van tijdelijke woningen reeds positief beantwoord. Er wordt reeds onderzocht of ook andere locaties geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting voor diverse doelgroepen. Het onderwerp tijdelijke locaties ten behoeve van spoedzoekers" is aan de orde geweest tijdens de RTG van 4 februari jl.

Naar  aanleiding hiervan hebben wij aan uw raad in de raadsbrief van 5 maart jl. voorgesteld om tijdens een besloten RIG in april mogelijke locaties voor diverse doelgroepen te bespreken. Het bespreken van tijdelijke locaties met uw raad is ook aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke vragen van NZLokaal over tijdelijke woningbouw spoedzoekers van 13 februari ji.

Vraag 11.
Zo ja, op welke plek gaat u deze realiseren?

Antwoord:
In een besloten RTG worden, zoals in vraag 10 is vermeld, tijdelijke locaties met uw raad besproken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.