Datum: 23-01-2022 - 20:02

26
mrt
'20
Verleende omgevingsvergunning 'Huisvesting arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg' wordt alsnog door het college geweigerd in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Geen huisvesting van arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg, college trekt verleende omgevingsvergunning alsnog in.

Al meerdere keren zijn er in het verleden door fracties, waaronder D66 (klik hier) en CDA (klik hier), schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de huisvesting van 100 arbeidsmigranten in de oude bollenschuur aan de Langevelderweg 37c in Noordwijkerhout. In juni 2019...

werden er door omwonenden meerdere bezwaarschriften ingediend (20 in totaal) tegen de plannen van het college om een omgevingsvergunning af te geven voor dit plan. De commissie bezwaarschriften heeft zich er in januari 2020 ook over gebogen en de bezwaren van vijf omwonenden werden toen door de commissie in het gelijk gesteld. De commissie bezwaarschriften gaf op dat moment als conclusie aan dat het college van B&W het genomen besluit, voor het verlenen van de omgevingsvergunning, niet in stand kan houden.

Omdat het een advies van de commissie betrof had het college nog wel de mogelijkheid om het oordeel naast zich neer te leggen. Het college nam de aanvraag voor de omgevingsvergunning en de bezwaren terug in beraad en komt nu naar buiten met de volgende conclusie en besluit. 

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk:
"Er kleven gebreken aan de voorbereiding van de aanvraag om vergunning voor het veranderen van het gebruik van de bollenschuur aan de Langevelderweg 37c te Noordwijkerhout naar logies-gewijze huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze gebreken zijn van zodanige aard, dat het niet mogelijk is deze in het kader van de beslissing op bezwaar te repareren. De consequentie van deze constatering is dat de verleende omgevingsvergunning alsnog wordt geweigerd".

Goed nieuws dus voor de bezwaarmakers en minder goed nieuws voor de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het huidige, afgewezen, plan wat door hem was ingediend.