Datum: 09-08-2020 - 09:39
22
mrt
'20
Oppositie verwijt college gemeente Noordwijk gebrek aan daadkracht bij aanpak problematiek tijdelijke huisvesting spoedzoekers.
Geschreven door Oppositie fracties

Oppositie verwijt college gebrek aan daadkracht bij aanpak problematiek tijdelijke huisvesting spoedzoekers.

Het college heeft op een vraag van PUUR geantwoord dat zij de term spoedzoeker op dit moment niet kan definiëren. Zij zal deze doelgroep uitwerken in de nog op te stellen woonvisie. Voor de Woningstichting is het belangrijk om te weten wat de gemeente onder spoedzoekers verstaat wil zij passende huisvesting voor hen kunnen faciliteren. Dat het college pas ruim na de zomer een beschrijving van deze doelgroep zal vaststellen...

is reden voor de fracties PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk om opheldering te vragen. De partijen benadrukken dat zij het gezien de urgentie moreel onverantwoord vinden om niet direct de term spoedzoeker te definiëren. En dat er snel voor deze doelgroep flex-woonunits geplaatst kunnen worden op niet-bebouwde grond in eigendom van de gemeente. Zij zien geen enkele gerechtvaardigde reden om deze groep inwoners in de kou te laten staan.

De fracties zijn van mening dat het college daadkracht ontbreekt en zij de problematiek van deze tijdelijke huisvesting niet serieus neemt. De oppositiepartijen zien graag op korte termijn een inventarisatie van het college tegemoet van niet-bebouwde grond in eigendom van de gemeente. Zij zijn van mening dat hierop terstond tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden.

Tijdens de laatste raadsvergadering is dit onderwerp door partijen ook geagendeerd in de vorm van een motie. Door een ordevoorstel van NZLokaal is hen dit wettelijke raadsinstrument ontnomen (klik hier voor het verslag) en heeft het democratisch debat over dit thema niet kunnen plaatsvinden.