19
mrt
'20
Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout. (update foto's 4-8-19)
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (update 19-3-20)

Via deze brief informeren wij u, gemeenteraad, over de voortgang rondom de herstructurering van Sportpark De Boekhorst. Directe aanleiding hiervan is dat de aanbesteding voor de nieuwe multifunctionele  clubaccommodatie is afgerond. Het sportpark wordt volledig geherstructureerd. De clubaccommodaties en sportvelden waren namelijk sterk verouderd en aan vervanging toe. Het project is opgeknipt in 2 delen: het civieltechnische deel (sportvelden en interne infrastructuur)...

en het bouwkundige deel (de clubgebouwen). De clubaccommodaties van VVSB en Northa worden volledig vernieuwd in een nieuw te realiseren multifunctioneel clubgebouw. De gemeente treedt op als bouwheer voor dit gebouw en heeft afspraken gemaakt met betrokken verenigingen over hun financiële bijdrage aan dit gebouw. 

De clubaccommodatie van T.V. De Boekhorst wordt door de tennisvereniging voor eigen rekening en risico ontwikkeld en gerealiseerd. De gemeente levert hiervoor een financiële bijdrage. De sportvelden en tennisbanen worden door de gemeente volledig vernieuwd. Deze investering wordt door de gemeente gedragen. Hieronder geven wij u per onderdeel informatie over de voortgang, waarna wij tot slot nader ingaan op de financiën.

Voortgang bouwkundig deel
In overleg met de betrokken verenigingen is het afgelopen jaar het Voorlopig Ontwerp voor het nieuwe multifunctionele clubgebouw verder uitgewerkt. Tevens is een omgevingsvergunning aangevraagd die in januari 2020 onherroepelijk is geworden.

Ter voorbereiding op de daadwerkelijke realisatie hebben wij alvast zorggedragen voor de elektriciteitsvoorziening die verzwaard moest worden. Ook zijn er 3 aanbestedingen verricht. Op basis van de uitkomsten van de aanbestedingen hebben wij aan de volgende bedrijven het werk gegund: 
- de bouwkundige werkzaamheden aan Barten Groep;
- de werktuigkundige installatiewerkzaamheden aan Warmerdam installatietechniek;
- de elektrotechnische installatiewerkzaamheden aan BRI Groep.

De definitieve planning rondom de start van de bouwwerkzaamheden wordt de komende weken nader afgestemd met bovengenoemde partijen. De voorlopige planning is: start in mei 2020 en afronding van de werkzaamheden in april 2021. Daarna kunnen de verenigingen de afbouw doen. 

Vervolgens vindt in de zomerperiode 2021 de sloop van de bestaande clubgebouwen plaats. Het laatste kunstgrasveld wordt daarna aangelegd, zodat de velden klaar zijn voor het nieuwe sportseizoen 2021 /2022. TV De Boekhorst is zelf bouwheer is. Onze inschatting is, dat zij in september start met de bouwwerkzaamheden en dat deze afgerond zijn medio 2021. 

Stand van zaken velden en infrastructuur 
Afgelopen zomerperiode is de eerste fase van de herinrichting velden en infrastructuur op Sportpark De Boekhorst voltooid. Tijdens een voorbereidingsperiode van enkele weken werd de definitieve uitvoering afgestemd met de verenigingen. Daarna is de aannemer in juni 2019 gestart met het aanbrengen van de nieuwe drainage en riolering voor het nieuwe waterhuishoudkundige systeem. Nadat de waterhuishouding op orde was voor ingebruikname, kon het grondwerk starten voor de verplaatsing van het hoofdveld om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe clubgebouw 2e kwartaal 2020.

Tegelijkertijd startte men met de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden 2, 4a en combi voetbal-handbalveld 4b op de nieuwe locaties. Nadat het nieuwe hoofdveld was gekeurd door de KNVB kon de eerste wedstrijd al op 17 augustus 2019 op het hoofdveld worden gespeeld door het eerste elftal van VVSB. Op 31 augustus 2019 konden de eerste trainingen starten op de overige kunstgrasvelden nadat ze waren goedgekeurd en vrijgegeven. Al met al werd er veel werk verricht in een relatief korte tijd waarin optimaal gebruik werd gemaakt van het feit dat de competitie stil lag.

In het voortraject was al voorzien dat de hinder voor omgeving en beperkte sportactiviteiten gedurende de zomervakantie minimaal zou zijn. De planning werd behaald door extra inzet van de aannemer en nauwe begeleiding van het gemeentelijke projectteam. Inmiddels is eind 2019 op verzoek van TV De Boekhorst het uitvoeringsontwerp voor de  herinrichting van de tennisbanen op detailniveau herzien. Dit houdt in dat de nieuwe aanleg en renovatie van het tennispark aanvangen zodra het open toernooi (begin juli 2021) heeft plaatsgevonden.

De aannemer start hiermee later dan gepland, maar zal de fasering afstemmen met de tennisvereniging zodat de overgangen naadloos aansluiten binnen de planning. Met VVSB en de aannemer is een afspraak gemaakt om de natuurgrasvelden te verschuiven binnen de zomerstop. In de periode vanaf medio mei tot en met augustus 2020. Door deze werkzaamheden nu te realiseren wordt het werk meer verspreid, waardoor de werkdruk in de zomerstop 2021 afneemt. Dit levert bovendien als voordeel op, dat de voorgenomen aanleg van het fietspad langs De Zanderij een jaar eerder kan starten.

Financiën
Door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Noordwijkerhout is voor de totale herinrichting van Sportpark De Boekhorst een krediet van ruim 1 5,5 miljoen inclusief btw beschikbaar gesteld op 19 april 2018. Daarnaast is in de begroting een bedrag opgenomen voor de prijsindexatie van € 870.000. 

Ondanks dat de aanbesteding van de clubaccommodatie beperkt afwijkt van de raming verwachten wij - gelet op de financiële inzichten rondom de totale herinrichting van het sportpark - aanspraak te moeten maken op het gebudgetteerde bedrag van € 870.000 voor de prijsindexatie.

Dit wordt los van prijsontwikkelingen in de bouw en aangescherpte eisen op het gebied van duurzaamheid veroorzaakt door:
- Extra kosten voor de aanleg van een vrijliggend fietspad naast De Zanderij. Dit fietspad wordt straks ook gebruikt door wandelaars. De voormalige gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout heeft hier per amendement d.d. 20 april 2017 unaniem toe besloten zonder hiervoor de benodigde gelden beschikbaar te stellen;
- Extra kosten voor hogere ballenvangers in verband met de verkeersveiligheid op de nieuwe verbindingsweg;
- Extra kosten om te voorkomen dat in de toekomst bodemvreemd materiaal vanaf de velden door verwaaiing of uitspoeling in de omliggende grond komt;
- Fiscale risico's als gevolg van wijzigingen in het fiscale regime per 1 januari 2019. Gemeenten kunnen zich beroepen op de zogenaamde Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Jaarlijks worden hiervoor budgetten beschikbaar gesteld vanuit het ministerie. Als gevolg van overschrijving bestaat het risico dat niet alle betaalde btw ook wordt gecompenseerd. Circa 2 jaar na afronding van het project zal het exacte bedrag bekend zijn dat wordt gecompenseerd

Dit budget vragen wij nog via een separaat raadsvoorstel bij u als gemeenteraad aan.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.
Foto's PR.