Datum: 27-09-2023 - 23:45
19
mrt
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Optisport De Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Optisport De Schelft.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft op 18 maart de schriftelijke vragen beantwoordt die werden gesteld door de fractie van het CDA inzake Optisport De Schelft. De gemeente heeft op 2 oktober 2003 een huur-, exploitatie- en subsidieovereenkomst gesloten met Optisport. De accommodatie betreft een zwembad, horecagelegenheid, zalencentrum, fitness, zonnecentrum, sauna en een sporthal. De overeenkomsten zijn oorspronkelijk...

aangegaan tot 31 december 2018. Op 5 januari 2012 zijn de overeenkomsten verlengd tot 31 december 2023. De vragen van het CDA betreffen uitvoeringszaken die bij de verantwoordelijkheden van het college behoren.

Vraag 1:
Is het college op de hoogte van de problemen rondom De Schelft en andere zalen met betrekking tot het beheer hiervan door Optisport? Welke signalen krijgt het college?

Antwoord 1:
Wij krijgen van de gebruikers terug dat het beter kan, maar dat zij zich - ten opzichte van een jaar geleden - wel meer gehoord voelen en verbetering zien. Ook hebben de gebruikers meer vertrouwen in Optisport omdat de gemeente, in samenspraak met Sportraad Noordwijk, meer en zichtbaar op knelpunten stuurt.

Vraag 2:
Is het college op de hoogte van het feit dat sommigen verenigingen en scholen uitwijken naar zalen in Noordwijk? Hoe staat het college hier tegenover?

Antwoord 2:
Voor wat betreft de scholen is het in het verleden één keer voorgekomen dat het Leeuwenhorst college, dat overigens over een eigen sportaccommodatie beschikt en deze in eigen beheer heeft, extra ruimte nodig had.

Mogelijk was de sporthal in Noordwijkerhout op dat moment bezet en is de school naar de Noordwijkse sporthal uitgeweken. Verder hebben wij geen meldingen ontvangen van scholen die zijn uitgeweken naar Noordwijk of andersom. Een verband met het beheer van Optisport is om die reden niet aanwezig.

Een enkele Noordwijkerhoutse sportvereniging heeft gebruik gemaakt van de Noordwijkse sporthal en Noordwijkse verenigingen hebben ook af en toe gebruik gemaakt van De Schelft. Gezien bovenstaande kunnen wij niet concluderen dat door het beheer van Optisport scholen of de sportverenigingen uitwijken naar zalen in Noordwijk.

Vraag 3:
Heeft het college al actie ondernomen met betrekking tot klachten over het beheer van Optisport? Welke acties zijn er al ondernomen?

Antwoord 3:
Met Optisport en Sportraad Noordwijk zijn alle knelpunten van het onderwijs en de sportverenigingen inzichtelijk gemaakt en afspraken zijn hierover vastgelegd. Inmiddels is menig knelpunt opgelost en worden alle openstaande punten, voor zover mogelijk, nog opgelost.

Vraag 4:
Optisport heeft nog een contract voor het beheer van De Schelft en andere zalen in Noordwijkerhout tot 2023. Kunnen wij inzage krijgen in het contract met Optisport?

Antwoord 4:
De bovengenoemde overeenkomsten liggen ter inzage bij de griffie.

Vraag 5:
Wil het college aangeven of het mogelijk is dit contract tussentijds open te breken/te beëindigen/verbreken? Zo ja, wat zijn de financiële gevolgen van beëindiging/verbreken van het contract?

Antwoord 5:
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomsten door opzegging door de gemeente is niet mogelijk, vanwege de gesloten overeenkomst in 2012. Het staat partijen wel vrij om vrijwillig tot een tussentijdse beëindiging van de overeenkomsten te komen.

Er kan in dat kader worden onderhandeld over een eventueel te betalen schadevergoeding aan Optisport. Het voorgaande is anders indien kan worden gesteld dat het beheer door Optisport dusdanig slecht is dat hierdoor tussentijdse ontbinding van de overeenkomsten wegens een tekortkoming gerechtvaardigd is.

In dat geval zal een gerechtelijke procedure benodigd zijn hetgeen kosten voor de gemeente met zich brengt. Wil de rechter tot tussentijdse ontbinding overgaan, zal dan sprake dienen te zijn van een tekortkoming van voldoende gewicht" die op grond van de omstandigheden van het geval ontbinding rechtvaardigt.

Het is de vraag of inmiddels sprake is van een dusdanig dossier dat kan worden gesteld dat sprake is van een 'tekortkoming van voldoende gewicht". Om dit te kunnen onderbouwen worden afspraken met Optisport sinds een half jaar vastgelegd en getoetst op naleving.

Wij zijn daarnaast voornemens voor de zomer een gebruikersonderzoek uit te voeren om nog meer inzicht te krijgen in hoe de gebruikers de accommodaties in Noordwijk ervaren om daarmee nog beter te kunnen sturen op de verantwoordelijkheden van Optisport.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,